Már csak holnap tudjuk beküldeni a Web-GN-t. Idén is január 31-ig (február 1-jéig) kell benyújtani elektronikus úton a gazdálkodási napló egyes adatait (web-GN) a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatalnak (NÉBIH).

A 2020 utáni európai uniós költségvetés és a Közös Agrárpolitika reformjának elhúzódó tárgyalásai miatt a mezőgazdasági támogatáspolitikában átmeneti időszakra kell készülni, így az Agrárminisztérium – élve a 1305/2013/EU rendelet 33. cikk (2) pontjában biztosított lehetőséggel, a VP3-14.1.1-16. A tejágazat szerkezetátalakítását kísérő állatjóléti támogatás pályázati felhívás kötelezettségvállalási időszakának egy évvel történő meghosszabbításáról döntött. Ezáltal továbbra is elérhető lesz a támogatás azon Kedvezményezettek számára, akik élni kívánnak a hosszabbítás lehetőségével és a pályázati felhívásban megadott határidőig kérelmet nyújtanak be a kötelezettségvállalási időszak meghosszabbítására vonatkozóan.

2021. január 31. napja, azaz jövő hét vasárnap a 2020. évi bevalláshoz kapcsolódó élelmiszerlánc-felügyeleti díj második részletének fizetési határideje. A határidő minden kötelezettre vonatkozik.

Ki jogosult az adó-visszaigénylésre?

mezőgazdasági termelő

Milyen tevékenységek után igényelhető vissza az adó?

Ø szántó, kert, gyümölcsös, szőlő és gyep művelési ágú földterület után folytatott mezőgazdasági termelési célú földművelési munka, valamint a betakarításhoz kapcsolódó közvetlen szállítás,

Ø erdőterület után erdőfelújítási célú munka,

Ø halastó után halgazdálkodás.

Határidő: 2021. január 30.
A termeléshez kötött és az átmeneti nemzeti anyatehéntartás támogatás esetében a termékenyítési, szaporítási események bejelentésére vonatkozó határidő a támogatási évet követő év január 30.


Célszerű a már korábban megtett bejelentéseket is ellenőrizni, amit a NÉBIH ügyfélszolgálatának segítségével még azok is megtehetik, akiknél a bejelentéseket az inszeminátor végezte.

Az elektronikus bejelentés menete pár lépésben:

Tisztelt Kedvezményezett!

Tájékoztatom, mint a VP2-6.1.1-16 kódszámú A fiatal mezőgazdasági termelők számára nyújtott induló támogatás keretében Támogatói Okirattal rendelkező kedvezményezettet, hogy 2020. november 30-án megjelent a családi gazdaságokról szóló CXXIII. törvény (a továbbiakban: törvény).

A törvény 19. § (4) bekezdése lehetővé teszi a családi gazdaság azon tagjának, aki a 2020. december 31. napon egyéni vállalkozóként végez mezőgazdasági tevékenységet, hogy 2021. január 1-jétől a tevékenységét mezőgazdasági őstermelőként végezze. Ennek kapcsán az Agrárkamara 2021. március 31. napjáig nyilatkozattételre hívja fel az érintetteket, amelynek alapján, ha a családi gazdaság tagja egyéni vállalkozóként kívánja folytatni a mező- és erdőgazdasági tevékenységét, akkor az őstermelői nyilvántartásból 2021. január 1. napjával törölni kell. Ha a családi gazdaság tagja nem nyilatkozik, avagy a nyilatkozata alapján nem egyéni vállalkozóként kívánja folytatni a mező- és erdőgazdasági tevékenységét, akkor ezen tevékenységeket 2021. december 31. napjáig töröltetnie kell az egyéni vállalkozói nyilvántartásból.

A gazdálkodási naplót január 1. és január 31. között kell beküldeni. A határidő jogvesztő, azaz január 31. 24.00 óra után nincs lehetőség az adatszolgáltatás pótlására.

Kinek kell gazdálkodási naplót beküldenie?

A gazdálkodási napló pályázati felhívásokban meghatározott adattartalmát (Web-GN) az alábbi támogatási programok esetén kell elektronikusan ügyfélkapun keresztül beküldeni a NÉBIH részére:

Amennyiben a kötelezettségvállalási időszak alatt a támogatásra való jogosult körülményeiben vagy annak egy részében olyan változás következik be, melynek hatására kötelezettségátadásra kerül sor, az alábbi szempontokat kellene figyelembe venni.

A sertés ágazat részére nyújtott állatjóléti támogatások feltételeiről szóló 39/2018. (XII. 13.) AM rendelet alapján a sertéstartók vágósertés és tenyészkoca süldő (a továbbiakban együttesen: sertés) tartása során az előírásokon túlmutató állatjóléti kötelezettségvállalás ellentételezésére – az előírtnál legalább 10%-kal nagyobb férőhely; a tartási rendszerben természetes feltétel; a verekedés, kimarás megelőzéséhez szükséges feltételek; az almozás; a megfelelő mikroklíma biztosítására – vissza nem térítendő támogatást vehetnek igénybe, amennyiben vállalják a támogatott tevékenység egy éven át történő folytatását.

  • Ki számít mezőgazdasági őstermelőnek?

A mezőgazdasági őstermelő az  a  16. életévét betöltött, a  mezőgazdasági őstermelői nyilvántartásban szereplő természetes személy, aki saját gazdaságában őstermelői tevékenységet folytat, melyet önállóan vagy őstermelők családi gazdaságának tagjaként végezheti.

Mezőgazdasági őstermelő kiegészítő tevékenységéből (falusi és agroturizmus, kézművesipari tevékenység, fűrészáru-feldolgozás, takarmány-előállítás, mezőgazdasági termékből élelmiszer előállítása, dohányfeldolgozás, bioüzemanyag-előállítás a mező-, erdőgazdasági tevékenység során keletkezett melléktermékek, növényi és állati eredetű hulladék hasznosítása, nem élelmiszercélú feldolgozása, valamint az ezekből a termékekből keletkezett termékek közvetlen termelői értékesítése, mezőgazdasági szolgáltatás, valamint a mezőgazdasági üzemhez tartozó termelési tényezők hasznosítása, értékesítése) származó éves bevétele nem haladhatja meg az őstermelői tevékenységből származó éves bevételének negyedét. Ha a  kiegészítő tevékenységből származó éves bevétele meghaladja a teljes őstermelői tevékenységből származó éves bevétele negyedét, akkor a kiegészítő tevékenység teljes bevétele nem minősül őstermelői tevékenységből származó bevételnek, és nem folytathat kiegészítő tevékenységet mezőgazdasági őstermelőként.