Kisméretű terménytároló, -szárító és -tisztító építése, korszerűsítése című Vidékfejlesztési Program keretében meghirdetett pályázaton támogatói okirattal rendelkezők figyelmébe.

 

Az érintett felhívásban nyertes projekttel rendelkező gazdálkodók a támogatói okiratot 2018. március hónap elején vették át. Abban az esetben, ha többszöri elszámolást jelöltek meg a támogatási kérelemben, akkor a felhívás és az irányadó jogszabály alapján a támogatói okirat hatályba lépésétől számított 12 hónapon belül el kell számolni a támogatási összeg legalább 10%-val. Mivel a projekt megkezdését több tényező is befolyásolhatta (közbeszerzési eljárás, műszaki tartalom módosításához kapcsolódó engedélyezési eljárás, finanszírozáshoz kapcsolódó pénzintézeti ügyintézés), így a támogatást igénylők jelentős része még nem kezdte meg a beruházás megvalósítását. Ezért szeretnénk néhány hasznos információval szolgálni, hogy bizonyos eljárási cselekmények elvégzése időben történjen meg.

A Vidékfejlesztési Program több intézkedése és ezen kívül több jogszabály is kötelezettségként írja elő a gazdálkodók részére a gazdálkodási napló (a továbbiakban: GN) vezetését, melyek a következők:

ÉLIP, azaz a Mezőgazdasági termékek értéknövelése a feldolgozásban c. felhívás

 ( VP3-4.2.1-4.2.2-18)

 A támogatási kérelmek benyújtására 2019. január 2. napjától 2021. január 4. napjáig van lehetőség.

Külön megjelölt értékelési határnapok vannak, mely szakaszokon belül beérkezett projekteket együttesen bírálják el. Attól függően, hogy a keretösszeg milyen mértékben merül ki, az Irányító Hatóság IH közleményben rendelkezhet a pályázatok benyújtási lehetőségének felfüggesztéséről vagy a felhívás lezárásáról.

A Vidékfejlesztési Program számos pályázatánál (pl. a jelenleg aktuális VP4-11.1.-11.2.-18 Ökológiai gazdálkodásra történő áttérés, ökológiai gazdálkodás fenntartása) többletpont jár névjegyzéki szaktanácsadó igénybevételéért. A megfelelő szakmai tudással rendelkező szaktanácsadó a jelenleg működő támogatási rendszerben elengedhetetlen. Az érintett támogatási rendszerekhez kapcsolódóan tudni kell, hogy

Megvalósítási határidő

 

A Vidékfejlesztési Program keretében meghirdetett beruházási pályázatoknál szem előtt kell tartanunk a felhívásban és a 272/2014. (XI.5.) Kormányrendeletben foglalt megvalósítási határidőket. Mivel az egyes határidők a támogatói okirat közlésétől indulnak (több jogcím esetében az okiratok kézbesítése 2017. október és november hónapban történt meg), így jelenleg sok nyertes pályázónak fejtörést okoz bizonyos eljárási határidők betartása. Ezek teljesítéséhez szolgálunk néhány hasznos információval.

A napokban társadalmi egyeztetésre bocsátották ki az ÖKO támogatást. Amennyiben a felhívás változatlan tartalommal jelenik meg hivatalosan, úgy az alábbi szempontok figyelembevételét javasoljuk a támogatási kérelem benyújtásához.

Az ökológiai gazdálkodásra történő áttérés esetén az áttérési támogatás maximális időtartamát az átállás kezdeti dátumát figyelembe véve határozzuk meg. Amennyiben a kötelezettségvállalási időszak kezdete az adott terület vonatkozásában az átállási időszak első évében van, úgy szántó és gyep földhasználati kategória esetén 2 év, ültetvény esetén 3 év átállási idő támogatható. Korábban indult átállás esetén az átállási idő a támogatás igénylésétől számított fennmaradó ideje támogatható. Az 5 éves kötelezettségvállalás átállás után fennmaradó éveiben a területek fenntartási támogatásban részesülhetnek.

A tenyészkos és tenyészbak tenyésztésbe állításához az állattartó vissza nem térítendő mezőgazdasági csekély összegű támogatás igénybevételére jogosult a 74/2016. (XI.29.) FM rendelet alapján.

Támogatás mértéke: Saját állományból származó és a támogatási időszakban tenyésztésbe állított apaállat esetén az a)–c) pontokban foglaltak szerint kerül megállapításra, míg a támogatási időszakban megvásárolt és tenyésztésbe állított apaállat esetén az apaállat ellenértékének 75%-a, de legfeljebb

Az Egységes Kérelemben igényelhető területhez kötött támogatások esetében (területalapú támogatás (SAPS), zöldítés, THÉT, Natura 2000 gyep, kistermelői támogatás, fiatal mezőgazdasági termelők támogatása) szükséges jogszerű földhasználattal rendelkezni.

Jogszerű földhasználatot abban az esetben kell igazolni, ha a Magyar Államkincstár erre felszólítja a gazdálkodót vagy gazdálkodó szervezetet. Ez abban az esetben történik meg, ha egy adott területre több gazdálkodó nyújtott be igénylést vagy ha az adott gazdálkodó bármely igényelt jogcíme kapcsán adminisztratív vagy helyszíni ellenőrzésen esik át.

Az adott jogcímek esetében különböző időszakra kell rendelkezni jogszerű földhasználattal.

A nitrátérzékeny területen gazdálkodóknak, a VP-AKG és VP-ÖKO támogatást igénybe vevő termelőknek kötelező az általuk művelt területen 5 évente talajvizsgálatot végeztetni, valamint az eredményekre alapozva évente tápanyag-gazdálkodási tervet is készíteni.

A tápanyag-gazdálkodási tervet minden év szeptember 30-ig kell elkészíteni a következő évre vonatkozóan.