Az élelmiszeripari vállalkozások – a vállalkozás kapcsolt vállalkozásait is figyelembe véve – vissza nem térítendő támogatásként legfeljebb 800.000 euró mértékű átmeneti támogatást (a továbbiakban: átmeneti támogatás) jogosultak igénybe venni.

A 38/2020. (VII. 30.) AM rendelet (a továbbiakban: Támogatási rendelet) alapján egyszeri, vissza nem térítendő, átmeneti támogatás igényelhet a bortermelést végző vállalkozás (a továbbiakban: kérelmező) részére rendelkezésre álló szabad átmeneti támogatási keretének összegéig.

A Vidékfejlesztési Program Irányító Hatóságának vezetője az alábbi tájékoztatást adta ki a VP AKG15 és VP ÖKO15 programokkal kapcsolatosan.

Tájékoztatjuk a Tisztelt Kedvezményezetteket, hogy – megfelelve a www.kormany.hu oldalon, 2020. április 23-án megjelent közleménynek – a támogatások folyamatosságának biztosítása érdekében az Agrárminisztérium a VP4-10.1.1-15 kódszámú, „Agrár-környezetgazdálkodási kifizetés” című (a továbbiakban: AKG15) és a VP4-11.1-11.2-15 kódszámú, „Ökológiai gazdálkodásra történő áttérés, ökológiai gazdálkodás fenntartása” című (a továbbiakban: ÖKO15) pályázati felhívások kötelezettségvállalási időszakának meghosszabbítását tervezi. Hangsúlyozni szükséges, hogy az átmeneti időszakot érintő hazai részletszabályok kidolgozására és a módosított pályázati felhívások megjelentetésére csak azt követően kerülhet sor, ha az átmeneti időszak szabályait tartalmazó rendelet kihirdetésre került az Európai Unió hivatalos lapjában.

A szőlőültetvényeken megvalósuló növényegészségügyi védekezés támogatásáról szóló 9/2016. (II. 15.) FM rendelet (a továbbiakban: Rendelet) alapján a növényegészségügyi megelőzés, illetve a növényegészségügyi felszámolás támogatása igényléséhez a szőlőtermelő, és a támogatás igénylésére felhatalmazott termelői szerveződés kifizetési kérelmet nyújthat be, amely alapján a védekezési időszakban a szőlőültetvényen kijuttatott növényvédőszer vételárához vissza nem térítendő támogatást vehet igénybe.

Az érintett tematikus előíráscsoport esetében az egyik vállalható előírás a levélanalízis elvégzése, ami minden évben kötelező.

A levélminták leadásáról az akkreditált laboratórium az Agrár-környezetgazdálkodási kifizetés felhívásának (VP4-10-1.1-15 és VP4-10-1.1-16) 6. számú melléklete szerinti átvételi igazolást állítja ki a támogatást igénylő részére, amelyet az Államkincstár a vállalt előírás ellenőrzésekor a laboratórium vizsgálati eredményének kiadásáig teljesítésként fogad el.

A kiesés-pótlás bejelentés kizárólag elektronikus úton, a www.mvh.allamkincstar.gov.hu honlapon található elektronikus bejelentő felületen tölthető ki, és kizárólag az ügyfélkapun keresztül, elektronikus úton nyújtható be.

A Gazdaságvédelmi Akcióterv részeként kidolgozott Nemzeti Élelmiszergazdasági Válságkezelő Programból a tenyésztési programot végrehajtó lótenyésztők részére nyújtandó átmeneti támogatás igénybevételének részletes feltételeiről 31/2020. (VI.22.) AM rendelet alapján vissza nem térítendő, átmeneti támogatás igényelhet a gazdasági tevékenységek egységes ágazati osztályozási rendszere (a továbbiakban: TEÁOR’08) 0143 alá tartozó ló-, lóféle-tenyésztéssel foglalkozó, tenyésztési programot végrehajtó (pl. lótulajdonos, lótartó) vállalkozás a részére rendelkezésre álló szabad átmeneti támogatási keretének összegéig.

Miután elérkeztünk ahhoz, hogy a területek egy részén már megtörtént az aratás, az előkészítési munkákat megelőzően célszerű, még a tárgyázatlan területről talajmintát venni.

Kinek kötelező a talajvizsgálat?

I. Az AKG programban résztvevőknek: A támogatást igénylő köteles a teljes támogatási időszak alatt minden évre vizsgálhatóan 5 évnél nem régebbi talajvizsgálati eredményekkel rendelkezni a szántó és az ültetvény tematikus előíráscsoportok esetében, azaz a talajvizsgálati eredmények meglétének folyamatosnak kell lennie. Alapkövetelmény, hogy a gazdálkodó szűkített, vagy választható előírásként bővített talajvizsgálattal rendelkezzen a kötelezettségvállalás időszakára vonatkozóan. A folyamatosság szempontjából, amíg nem áll rendelkezésre talajvizsgálati eredmény, a talajminta leadásáról a laboratórium által kiállított átvételi igazolás is elfogadható. A folyamatosság szempontjából a talajminta leadásának időpontja számít.

A talajvizsgálatot csak a megfelelő vizsgálati paraméterekre akkreditációval rendelkező talajlaboratóriumok végezhetik el.

A Gazdaságvédelmi Akcióterv részeként kidolgozott Nemzeti Élelmiszergazdasági Válságkezelő Program második csomagjában érintettek JÚLIUS 13-TÓL az átmeneti támogatásra támogatási kérelmet nyújthatnak be.

Kiket érint?

A Gazdaságvédelmi Akcióterv részeként kidolgozott Nemzeti Élelmiszergazdasági Válságkezelő Program első csomagjában érintettek HOLNAPTÓL az átmeneti támogatásra támogatási kérelmet nyújthatnak be

Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény szerint a földhasználó köteles az ingatlanán a parlagfű virágbimbójának kialakulását megakadályozni, és ezt követően ezt az állapotot a vegetációs időszak végéig folyamatosan fenntartani.

A kötelezettség teljesítésének helyszíni ellenőrzéséről a földhasználó előzetes értesítése mellőzhető.

Azokon a területeken, ahol ennek nem tesznek eleget, az illetékes hatóság közérdekű védekezést rendel el, és növényvédelmi bírságot szab ki. A bírság mértéke 15 ezertől 5 millió forintig is terjedhet.