A felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 2,5 milliárd forint.

A támogatott támogatási kérelmek várható száma: 476 db.

Mikor lehet pályázni?

Első szakasz: 2020. november 6. – 2020. november 20.

Mekkora a támogatási összeg?

Egyösszegű átalány formájában, két részletben nyújtható támogatás.

Igényelhető támogatás: 15 000 eurónak megfelelő forintösszeg 5 évre.

Ki pályázhat?

Őstermelők, vagy mikrovállalkozásnak és mezőgazdasági termelőnek minősülő egyéni vállalkozók vagy szociális szövetkezetek, amennyiben megfelelnek az alábbi feltételeknek:

2020. január 1-jétől már csak érvényes műszaki vizsgával rendelkező vagy műszaki vizsgára bejelentett permetező gépekkel lehet növényvédelmi munkát végezni. A kötelezettségre a Kölcsönös Megfeleltetés rendszerben érintett gazdáknak kiemelten ügyelniük kell, mivel a mulasztás esetükben akár az agrártámogatások csökkenésével is járhat.

Újra lehetőség nyílik a tenyészkos és tenyészbak vásárlásához nyújtott támogatás igénylésére.

Az állattartó a tenyészetében lévő anyajuh minden megkezdett ötven egyedszáma után egy tenyészkos, anyakecske minden megkezdett ötven egyedszáma után egy tenyészbak tenyésztésbe állításához igényelhet támogatást.

Ha a tenyészetben lévő anyajuhok vagy anyakecskék száma nem éri el az ötvenet, akkor egy tenyészkos, illetve egy tenyészbak után igényelhető támogatás.

Az anyakecsketartás csekély összegű támogatásáról szóló 26/2014. (XI.20.) FM rendelet (a továbbiakban: támogatási rendelet) alapján az anyakecskét tartó mezőgazdasági termelő (a továbbiakban: kérelmező) az anyakecske tartásához 2020. évben kizárólag vissza nem térítendő átmeneti támogatást vehetnek igénybe, a kérelmező rendelkezésére álló szabad átmeneti támogatási keretének összegéig.

Az átmeneti támogatás tekintetében anyakecske minden olyan, a kecskefajhoz tartozó nőivarú állat, amely legkésőbb 2020. március 19-én született, és amelyet a mezőgazdasági termelő 2021. március 19-éig birtokon tart.

Az éghajlat és környezet szempontjából előnyös mezőgazdasági gyakorlatokra nyújtandó támogatás igénybevételének szabályairól, valamint a szántóterület, az állandó gyepterület és az állandó kultúrával fedett földterület növénytermesztésre vagy legeltetésre alkalmas állapotban tartásának feltételeiről szóló 10/2015. (III. 13.) FM rendelet (a továbbiakban: Zöldítés rendelet) 1. § 20. pontja alapján az ökológiai jelentőségű másodvetést tárgyév október 1. napjáig kell elvetni.

Az október 1. napját követően elvetett ökológiai másodvetés bejelentésére nincs lehetőség.

Az AKG programban a támogatást igénylő köteles az előző évre vonatkozó tápanyag-gazdálkodási terv(ek) alábbi táblázatban foglalt adattartalmát az adott évet követő év január 1. és január 31. között, az adott évre vonatkozóan aktuális elektronikus formanyomtatványon, elektronikus úton, ügyfélkapun keresztül benyújtani a NÉBIH-hez. A tápanyag-gazdálkodási terv adattartalmának benyújtása vonatkozásában hiánypótlásnak helye nincs és a fenti határidő jogvesztő hatályú.

A 2020.évre vonatkozóan a kárenyhítő juttatásra való jogosultság feltételeként előírt, valamint a kárenyhítési kockázatközösségben való kötelező részvétele alapján keletkezett kárenyhítési hozzájárulás-fizetési kötelezettségének teljesítése céljából a július végén, augusztus elején postázott határozatokban megállapított összegű kárenyhítési hozzájárulás megfizetésére kötelezettek az érintett gazdálkodók szeptember 15. napjáig

Az Agrárminisztérium támogatási programja a húsmarha -és bivalytenyésztők termelési hatékonyságának növelése érdekében. A 41/2019. (VIII.30.) AM rendelete és a hozzátartozó 84/2020. (VIII.24.) számú Kincstár Közleménye alapján 2020. szeptember 1. és szeptember 20. között igényelhető a támogatás.

Az élelmiszeripari vállalkozások – a vállalkozás kapcsolt vállalkozásait is figyelembe véve – vissza nem térítendő támogatásként legfeljebb 800.000 euró mértékű átmeneti támogatást (a továbbiakban: átmeneti támogatás) jogosultak igénybe venni.

A 38/2020. (VII. 30.) AM rendelet (a továbbiakban: Támogatási rendelet) alapján egyszeri, vissza nem térítendő, átmeneti támogatás igényelhet a bortermelést végző vállalkozás (a továbbiakban: kérelmező) részére rendelkezésre álló szabad átmeneti támogatási keretének összegéig.

A Vidékfejlesztési Program Irányító Hatóságának vezetője az alábbi tájékoztatást adta ki a VP AKG15 és VP ÖKO15 programokkal kapcsolatosan.

Tájékoztatjuk a Tisztelt Kedvezményezetteket, hogy – megfelelve a www.kormany.hu oldalon, 2020. április 23-án megjelent közleménynek – a támogatások folyamatosságának biztosítása érdekében az Agrárminisztérium a VP4-10.1.1-15 kódszámú, „Agrár-környezetgazdálkodási kifizetés” című (a továbbiakban: AKG15) és a VP4-11.1-11.2-15 kódszámú, „Ökológiai gazdálkodásra történő áttérés, ökológiai gazdálkodás fenntartása” című (a továbbiakban: ÖKO15) pályázati felhívások kötelezettségvállalási időszakának meghosszabbítását tervezi. Hangsúlyozni szükséges, hogy az átmeneti időszakot érintő hazai részletszabályok kidolgozására és a módosított pályázati felhívások megjelentetésére csak azt követően kerülhet sor, ha az átmeneti időszak szabályait tartalmazó rendelet kihirdetésre került az Európai Unió hivatalos lapjában.