Amennyiben benyújtott támogatási kérelme van a VP2-6.3.1-20 kódszámú, Mezőgazdasági kisüzemek támogatása című felhívás (a továbbiakban: Felhívás) vonatkozásában, amely kapcsán hatályos Támogatói Okirattal is rendelkezik. Jelen tájékoztatás célja, melyet az Irányító Hatóság vezetője adott ki, hogy felhívja a figyelmet a Felhívásban meghatározott azon elvárásokra, kötelezettségekre, amelyeket a működtetési időszak folyamán szükséges betartani ahhoz, hogy a projekt megvalósítása sikeres legyen.

Fontos, hogy a felhívás elválaszthatatlan része az Általános Útmutató az EMVA forrásból finanszírozásra kerülő intézkedésekre vonatkozó felhívásokhoz című dokumentum (a továbbiakban: ÁÚF), továbbá az Általános Szerződési Feltételek a Vidékfejlesztési Program keretében támogatásban részesített kedvezményezettekkel kötendő támogatási szerződésekhez című dokumentum, amelyeknek hatályos verziója megtalálható a www.palyazat.gov.hu honlapon. Továbbá a Kedvezményezett köteles eleget tenni a 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI.05.) Kormányrendeletben (a továbbiakban: 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet) foglaltaknak.

  • A Kedvezményezett a támogatást 5 évre kapja, amely a projekt működtetési időszaka is egyben. A projekt működtetési időszakának kezdete a Támogatói Okirat hatályba lépését követő nap, a vége pedig az attól számított 60. hónap utolsó napja.
  • A Kedvezményezettnek a Támogatói Okirat hatályba lépését követő naptól számított legfeljebb 9 hónapon belül meg kell kezdenie a projekt végrehajtását, amelyet az ÁÚF 8.6.1 pontjában foglaltak szerint tud igazolni.
  • A Kedvezményezett a támogatási kérelmében vállalta, hogy a vállalásának megfelelően a Támogatói Okirat hatályba lépésétől a záró kifizetési kérelem benyújtását megelőző év január 1-ig mezőgazdasági termelő tevékenységből származó üzemmérete nem csökken 3000 euro STÉ érték, vagy a mezőgazdasági termelő tevékenységből és Annex 1 termék feldolgozási tevékenységből származó értékesítés nettó árbevétele a 3000 euró alá.

Emellett felhívjuk a figyelmét arra, hogy legkésőbb a Támogatói Okirat hatályba lépésétől számított 4. év végére a Kedvezményezett mezőgazdasági termelő tevékenységből származó üzemmérete meg kell, hogy haladja a 6000 euro STÉ értéket, vagy a mezőgazdasági termelő tevékenységből és Annex 1 termék feldolgozási tevékenységből származó értékesítés nettó árbevétele a 6000 eurót, attól függően, hogy mely tevékenység alapján tette vállalását és kapott Támogatói Okiratot.

Az üzemméret, illetve az értékesítés nettó árbevételre vonatkozó kötelezettségeket – tekintve, hogy ezen mutatók éves szinten vizsgálhatók – az adott vizsgálati időpontot magában foglaló év január 1 és december 31 közötti időszakban kell teljesíteni.

  • A Kedvezményezett a támogatási összeg fennmaradó 25%-os részére vonatkozó kifizetési kérelmet (záró kifizetési kérelem) az előző pontban meghatározott feltételek teljesítésekor jogosult benyújtani, a teljesítést követő év június 15-ig, de nem korábban, mint a Támogatói Okirat hatálybalépésétől számított 3. év vége. Kiemelendő, hogy ha a Kedvezményezett nem nyújt be legkésőbb a működtetési időszak 4. évét követő június 15-ig, kifizetési kérelmet a támogatási összeg fennmaradó 25%-ára, úgy köteles a Támogatói Okiratban meghatározott támogatási összeg 10%-át visszafizetni, illetve, ha ezen kötelezettségének a megvalósítási időszak végéig (Támogatói Okirat hatályba lépését követő 60. hónap végéig) sem tesz eleget, úgy köteles az addig kifizetett támogatási összeget visszafizetni.
  • A Felhívás keretében elvárás a kötelező képzésen való részvétel, amelyet a záró kifizetési kérelem benyújtásáig kell teljesíteni, amely a Kedvezményezett számára térítésmentes. A kötelező képzésen való részvételt a képzést szervező igazolja a kifizető ügynökség felé.
  • A működtetési időszak végéig a Kedvezményezett köteles őstermelő, egyéni vállalkozó, vagy szociális szövetkezet minősítését fenntartani. Amennyiben kérelmét egyéni vállalkozóként adta be, de tevékenységét őstermelőként folytatja, vagy őstermelőként adta be, de egyéni vállalkozóként folytatja a tevékenységet, akkor erre van lehetősége, azonban arra figyelemmel kell lennie, hogy a tevékenységek folyamatosak legyenek.
  • Amennyiben a Kedvezményezett vállalta, hogy a projekt a Támogatói Okirat hatályba lépésétől számított 4. évének végére a projekthez kapcsolódóan államilag elismert termelői csoportnak, államilag elismert termelői szervezetnek, vagy szakmai, vagy szakmaközi szervezetnek a tagjává válik, és tagságát a működtetési időszak végéig fenntartja, abban az esetben figyelembe kell vennie, hogy ha a kifizetési kérelem benyújtására korábban kerül sor, mint a Támogatói Okirat hatályba lépésétől számított 4. év vége, úgy a kifizetési kérelem elfogadásának feltétele a tagság igazolása.
  • A Felhívás értelmében legkésőbb a Támogatói Okirat hatályba lépésétől számított 4. naptári év december 31. napjáig kell teljesíteni az üzleti tervben vállalt kötelezettségeket, majd fenntartani a 60. hónap utolsó napjáig.
  • A projekt kizárólag a felhívás 3. melléklete szerinti vidéki térségben valósítható meg, ennek megfelelően a Kedvezményezett életvitelszerű tartózkodási helyének, vagy székhelyének a támogatási kérelem benyújtását megelőző 12 hónaptól, a projekt megvalósítási helyének pedig a Támogatói Okirat hatálybalépésétől az azt követő 60. hónap végéig ilyen településen kell lennie.

 Amennyiben valamely kötelezettségét, vagy vállalását nem teljesíti, akkora Felhívás 8. mellékletében meghatározott jogkövetkezményeket szükséges alkalmazni.

Egyes jogkövetkezmények, a teljes támogatási összeg visszafizetését vonják maguk után, ilyen például, ha a kérelemben tett vállalása alapján az üzemméret vagy a mezőgazdasági termelő tevékenységből és Annex 1 termék feldolgozási tevékenységből származó értékesítés nettó árbevétele 3000 euro STÉ érték alá csökken, vagy ha megszűnik egyéni vállalkozói, őstermelői vagy szociális szövetkezeti minősítése vagy amennyiben már nem vidéki térségben van az életvitelszerű tartózkodási helye.

Más vállalások esetén a Felhívás 8. melléklete szerinti százalékban meghatározott jogkövetkezményt kell alkalmazni, ezen kötelezettségek nem vonják maguk után a teljes támogatás visszafizetését, ilyen például, ha nem vesz részt kötelező képzésen vagy a pénzügyi tervben tett vállalások valamelyikével elmarad.

A pályázat megvalósítása során fontos, hogy amennyiben a vállaltaktól eltér, akkor minden esetben ellenőrizze, hogy az von-e maga után jogkövetkezményt, amennyiben igen, akkor az milyen mértékű.

Emellett felhívom figyelmét arra, hogy a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 86.§ (1) bekezdés alapján, ha a Kedvezményezettnek a támogatási szerződésben rögzített, vagy bármely, az e rendelet alapján szolgáltatott adataiban változás következik be, vagy a projekt műszaki, szakmai tartalma, költségvetése, vagy a támogatás egyéb feltételei változnak, a Kedvezményezett a tudomására jutástól számított nyolc napon belül köteles azt bejelenteni az Irányító Hatóságnak.

Az előbbiekben részletezett okok és körülmények fennállása esetén, a Kedvezményezettnek változás bejelentése iránti kérelmet kell előterjesztenie.

Amennyiben a Kedvezményezett a fenti eseteken túl, további szabálytalanságot követ el, az a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet szerint lefolytatott szabálytalansági eljárás eredményeképpen, a támogatás egy részének vagy egészének visszavonását eredményezheti.

Tájékoztatjuk, hogy amennyiben valamely kötelezettségét nem tudja teljesíteni, akkor a jogkövetkezmény alól csak abban az esetben mentesülhet, amennyiben az elmaradás oka vis maior esemény bekövetkezése. Az elháríthatatlan külső okokra (vis maiorra) vonatkozó szabályokat az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból, valamint az Európai Tengerügyi és Halászati Alapból finanszírozott intézkedések megvalósulásának időtartama alatt, elháríthatatlan külső ok (vis maior) esetén alkalmazandó egyes szabályokról szóló 57/2015. (XII. 23.) MvM rendelet, valamint az elháríthatatlan külső ok (vis maior) esetén alkalmazandó egyes szabályokról és a vis maiorral összefüggő egyes miniszteri rendeletek módosításáról szóló 94/2015. (XII. 23.) FM rendelet állapítja meg.

A 94/2015. (XII. 23.) FM rendelet 2. § (1) bekezdése értelmében, amennyiben jogszabály nem zárja ki a Magyar Államkincstár elháríthatatlan külső okként (vis maiorként) ismer el olyan igazoltan bekövetkezett rendkívüli körülményt, cselekményt vagy eseményt, amely előre nem látható, és amelynek következményeit az adott helyzetben általában elvárható gondosság tanúsítása esetén sem, vagy csak aránytalan mértékű beavatkozással lehetett volna elhárítani.

A vis maior esemény csak akkor vehető figyelembe, amennyiben a jogszabályok szerinti határidőben azt bejelenti a Magyar Államkincstár részére az erre kialakított felületen és annak jóváhagyása megtörténik.

A pályázati felhívás és annak mellékletei az alábbi linken érhetőek el:

https://www.palyazat.gov.hu/vp2-631-20-mezgazdasgi-kiszemek-tmogatsa-1