A 27/2019. (VI. 14.) AM rendelet 1.mellékletében meghatározott tevékenységek támogathatóak. (TEAOR lista)

A rendelet alapján - a támogatott tevékenység keretében foglalkoztatott állománya után - jövedelempótló támogatás igénybevételére jogosult az a baromfi- vagy sertéstartó, illetve a vele egy és ugyanazon vállalkozásnak minősülő vállalkozás (a továbbiakban: igénylő), aki vagy amely

a) a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 28. § (3) bekezdése szerinti nyilvántartásba vételi kötelezettségének eleget tett;

b) a rendelet szerinti jövedelempótló támogatás iránti kérelem (a továbbiakban: támogatási kérelem) benyújtásakor

ba) nem áll felszámolási, végelszámolási vagy adósságrendezési eljárás alatt,

bb) megfelel az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 50. § (1) bekezdés a) és c) pontjában meghatározott feltételeknek;

c) a támogatási kérelem benyújtásával egyidejűleg nyilatkozik

ca) a folyó üzleti évben és a rendelet szerinti támogatási kérelmének benyújtását megelőző két üzleti évben saját jogán és a vele egy és ugyanazon vállalkozás jogán igénybe vett általános csekély összegű támogatás összegéről,

cb) a számviteli bizonylatok alapján a támogatott tevékenységből származó 2018. évi árbevételének és a 2018. évi teljes árbevételének hányadosáról,

cc) az általa a 2018. évben foglalkoztatottak átlagos állományi létszámáról,

cd) arról, hogy tevékenységei között mely támogatott tevékenységet folytatja, és

ce) b) pontban foglaltakról; valamint

d) a támogatási kérelméhez csatolja az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 11/A. §-ában meghatározott nyilatkozatokat.

Az igénylő jogutódja nem jogosult a támogatás igénybevételére.

A támogatási kérelem 2019. június 24. és július 5. között, papír alapon nyújtható be a Magyar Államkincstárhoz (a továbbiakban: Kincstár), a Kincstár által rendszeresített és a honlapján közzétett 27/2019. (VI. 20.) számú közleményben letölthető nyomtatványon. 

Hiányosan benyújtott támogatási kérelem esetén a Kincstár az igénylőt – 8 napos határidő tűzésével - hiánypótlásra szólítja fel.

A támogatás összegét az igénylő és a vele egy és ugyanazon vállalkozás rendelkezésére álló szabad általános csekély összegű támogatási keret alapján kell megállapítani.

A támogatás mértéke - a támogatás alapját képező állományba tartozó - foglalkoztatottanként legfeljebb 200 000 forint, figyelemmel az igénylő számára rendelkezésre álló, szabad, általános csekély összegű támogatási keretre.