A támogatási kérelem a www.mvh.allamkincstar.gov.hu honlapon keresztül, ügyfélkapus bejelentkezést követően elérhető elektronikus kérelemkitöltő felületen tölthető ki, és kizárólag elektronikus úton, ügyfélkapus azonosítással nyújtható be.

A támogatási kérelem benyújtására vonatkozóan a Kincstár nem rendszeresít papír alapú nyomtatványokat.

Támogatási kérelmet – az előírt mellékletek csatolásával együtt – a 2023/2024 borpiaci évben

 1. január 4. 00:00:000 óra és 2024. január 22. 23:59:59 óra között kell benyújtani.

A benyújtási határidő elmulasztása esetén igazolásnak helye nincs.

Egy benyújtási időszakban egy kérelmező kizárólag egy támogatási kérelmet nyújthat be, azonban egy támogatási kérelemben több összefüggő terület is megadható.

Egy összefüggő terület esetében megegyezik:

 • az intézkedés,
 • a művelet (ültetés, támberendezés létesítése),
 • a művelet végrehajtásának borpiaci éve,
 • a terület lejtése,
 • a szaporítóanyag típusa (oltvány vagy dugvány),
 • az ültetvény jellege és
 • az ültetvény kataszteri osztálya.

Támogatási kérelmet

 • I. ültetvény kataszteri osztályba sorolt területek esetében

o 5% és az alatti lejtésű területek esetében csak a legalább 0,2 ha nagyságú,

o 5% feletti lejtésű esetében csak a legalább 0,1 ha nagyságú,

 • II. ültetvény kataszteri osztályba sorolt területek esetében csak a legalább 0,2 ha nagyságú összefüggő területen megvalósított tevékenységekre lehet benyújtani

A támogatási kérelemhez csatolni kell:

 • amennyiben az intézkedés nem saját tulajdonú ingatlanon valósul meg, a tulajdonos jelen közlemény 1. számú melléklete szerinti teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt nyilatkozatának másolatát, amellyel hozzájárul ahhoz, hogy a támogatást igénylő az intézkedést az ingatlanon megvalósítsa, és igazolja, hogy az ingatlant a művelésben tartási kötelezettség lejártáig jogosult használni;
 • amennyiben az intézkedés más személy rendelkezési jogával terhelt ingatlanon valósul meg, a jogosult jelen közlemény 1. számú melléklete szerinti teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt nyilatkozatának másolatát, amellyel hozzájárul ahhoz, hogy a támogatást igénylő az intézkedést az ingatlanon megvalósítsa, és igazolja, hogy az ingatlant a művelésben tartási kötelezettség lejártáig jogosult használni;
 • az újratelepítési engedély másolatát – kivéve a szőlőültetvény termesztéstechnológiai módszereinek javítása tevékenység végrehajtása esetén;
 • a hegybíró igazolását a tevékenységgel érintett terület termőhelyi kataszteri osztályáról és pontértékéről, amennyiben az újratelepítési engedély nem tartalmazza a tevékenységgel érintett terület termőhelyi kataszteri osztályát és pontértékét;
 • a hegybíró igazolását arról, hogy a kérelmező rendelkezik a támogatással érintett ültetvény termésére a termőre fordulását követően legalább 5 borpiaci évre szóló, az 1308/2013/EU rendelet 168. cikkének megfelelő, a termőre fordulást követően legalább 3 éves felmondási időt tartalmazó szerződéssel, amennyiben érvényesíteni kívánja az ez után járó pontértéket;
 • a hegybíró igazolását arról, hogy a kérelmező az elmúlt öt borpiaci év átlagában az általa művelt szőlőterület legalább 65%-ának termését legalább 5 évre szóló, az 1308/2013/EU rendelet 168. cikkének megfelelő szerződés keretében értékesítette, amennyiben érvényesíteni kívánja az ez után járó pontértéket;
 • a hegybíró igazolása arról, hogy kérelmező és a vele azonos borgazdasági egységbe tartozó ültetvényhasználók használatában lévő szőlőültetvényeken megtermelt szőlő mennyisége és egységára szorzatának az elmúlt három borpiaci évben vett átlaga meghaladja az országos átlagot, amennyiben érvényesíteni kívánja az ez után járó pontértéket;
 • a hegybíró igazolása arról, hogy kérelmező vagy a vele azonos borgazdasági egységbe tartozó borászati termelő által Magyarország területén kívülre értékesített palackos borászati termékek egységára az utolsó három lezárt borpiaci év átlagát tekintve meghaladta az országos átlagot és a kérelmező vagy a vele azonos borgazdasági egységbe tartozó borászati termelő által értékesített termékek legalább 25%-át nem a belpiacon értékesítette az értékesítési jelentése alapján az utolsó három lezárt borpiaci év során, amennyiben érvényesíteni kívánja az ez után járó pontértéket;
 • a hegybíró igazolását arra vonatkozóan, hogy a támogatást igénylő olyan borgazdasági egységbe tartozik, amelynek valamely tagja érvényes borászati üzemengedéllyel rendelkezik, amennyiben érvényesíteni kívánja az ez után járó pontértéket;
 • a képzettséget hitelt érdemlően igazoló irat(ok) másolatát, amennyiben a kérelmező vagy vele azonos borgazdasági egységbe tartozó hegyközségi tag, vagy nem természetes személy esetén a kérelmező valamely tulajdonosa vagy alkalmazottja rendelkezik a szőlő- és bortermelés részletes szabályairól szóló 26/2021. (VII. 29.) AM rendelet 9. melléklet 1. és 2. pontjában meghatározott végzettségek valamelyikével, amennyiben érvényesíteni kívánja az ez után járó pontértéket;
 • a szőlőültetvény termesztéstechnológiai módszereinek javítása esetén a hegybíró igazolásának másolatát

o az ültetvényben található szőlőfajtáról és az ültetvény telepítésének évéről;

o a támogatási kérelemben megjelölt ültetvényről arra vonatkozóan, hogy a benyújtást megelőző három borpiaci év szüreti jelentése alapján az ültetvény termő ültetvénynek minősül-e,

o az ültetvény beállottságáról és szakszerű műveléséről,

o az ültetvény tőke tenyészterülete szerint számított tőkesűrűségéről, valamint

o az ültetvényre vonatkozóan a támogatási kérelem benyújtását megelőzően leadott utolsó négy, nem nullás szüreti jelentésben foglalt adatok alapján a szüretelt szőlő cukortartalmáról és hozamáról;

 • a szőlőültetvény termesztéstechnológiai módszereinek javítása esetén a meglévő támberendezésről készített oldalnézeti vázrajzot;
 • a kérelmező nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy a Rendelet 5. § (3) bekezdése szerinti átalány alapú egységköltség megállapításához vállalja, hogy

o a Rendelet 5. § (3) bekezdése szerinti átalány alapú egységköltség megállapításához vállalja, hogy az ott meghatározott, a kifizetési kérelemmel érintett intézkedésekkel összefüggésben keletkezett kifizetett számláinak másolatát a kifizetési igazolással együtt, a kifizetési kérelemmel egyidejűleg megküldi a Kincstár részére, vagy

o az intézkedést vagy annak meghatározott, számlával nem igazolható részét saját erőből hajtotta végre.

A támogatási kérelem a benyújtását követő naptól számított öt napon belül, de legkésőbb 2024. január 22. 23:59:59 óra végéig elektronikus úton módosítható.