1. Átadás-átvétel tárgya és időbeli hatálya

(1) Támogatásra való jogosultságot kizárólag az átadó által vállalt kötelezettségekkel együtt lehet átvenni.

(2) Kötelezettség átadás-átvétel esetén az IH és az átruházó közötti jogviszonyból származó valamennyi jog az átvevőt illeti meg, és valamennyi kötelezettség az átvevőt terheli.

(3) A kötelezettség átvevője a kötelezettségvállalással érintett egybefüggő területre megállapított összes meg nem felelést is átvállalja a kötelezettség átadás-átvétel során.

(4) A kötelezettség átadás-átvétel – a vis maior esetek és cégátalakulás kivételével – csak teljes évre vonatkozhat.

(5) A kötelezettség átadás-átvétel a támogatási időszak hátralévő időtartamára vonatkozik.

(6) Kötelezettség átadás-átvételre a támogatási időszak első évében – vis maior esetek és cégátalakulás kivételével – nincs lehetőség.

  1. Átadás-átvétel egysége

(1) Kötelezettség átadás-átvétel és jogutódlás esetén kötelezettségvállalással érintett egybefüggő területnél kisebb területet átadni, átvenni nem lehet.

(2) A kötelezettség átadás-átvételre vonatkozó kérelemben több terület átadását, átvételét is lehet kérelmezni.

(3) Kötelezettség átadás-átvétel és jogutódlás esetén egy kötelezettségvállalással érintett egybefüggő területhez kapcsolódó jogosultságokat és kötelezettségeket csak egy földhasználó veheti át.

(4) A kötelezettség átadás- átvétel és jogutódlás esetén tematikus előíráscsoport váltásra és előírásváltásra nincs lehetőség.

3. Átadás-átvétel jogosultsági feltételei

(1) Kötelezettség átadás-átvétel és jogutódlás esetén kötelezettséget átadni és átvenni csak a támogatás jogosultsági kritériumainak megfelelő földhasználónak lehet. A kötelezettség átvevőjének a támogatásba bevitt területei vonatkozásában is meg kell felelnie a tematikus előíráscsoportra vonatkozó feltételeknek.

(2) Kötelezettség átadás-átvétel esetén a kötelezettség átadójának a támogatásban megmaradó területei vonatkozásában meg kell felelnie a tematikus előíráscsoportra vonatkozó feltételeknek.

(3) A kötelezettség átadás-átvétel és jogutódlás esetén a jogosultsági feltétek vizsgálatakor a támogatási kérelmek újrapontozására nem kerül sor.

(4) A kötelezettség átvevője nem lehet olyan földhasználó, aki kedvezményezett volt, de valamely adminisztratív vagy helyszíni ellenőrzés megállapításai alapján a teljes támogatási időszakra vonatkozóan az „VP4-10.1.1-21 kódszámú Agrár-környezetgazdálkodási kifizetés” adott tematikus előíráscsoportjából vagy az egész intézkedésből kizárásra került.

  1. Cégátalakulás

(1) A gazdálkodó szervezet cégátalakulása esetén a kötelezettségátadásra vonatkozó eljárást kell alkalmazni.

  1. Átadás-átvételek száma

(1) Egy adott területhez kapcsolódó kötelezettség – a vis maior esetek kivételével – egyszer adható át.

(2) A kötelezettségvállalási időszak alatt – a vis maioros esetek kivételével – kötelezettséget átvállalni, ill. kötelezettséget átadni egyaránt egy alkalommal lehet.

6. Kötelezettség átadás-átvétel módja, határideje

(1) A kötelezettség átadás-átvételre vonatkozó kérelmet, továbbá az öröklés bejelentését a kötelezettség átvevőjének elektronikus úton kell benyújtania az Államkincstárhoz.

(2) A kötelezettség átvevője által elektronikusan, ügyfélkapun keresztül benyújtott kérelmet az átadónak jóvá kell hagynia ügyfélkapun keresztül, kivéve, ha az átadó elhunyt, vagy ha az átadó megszűnt gazdálkodó szervezet.

(3) A támogatási időszak folyamán a kötelezettség átadására vonatkozó kérelem és az ahhoz tartozó kötelezettség átadója általi jóváhagyás beadásának a határideje a következő, a vis maior esetek kivételével:

a.) a 2023., azaz a második év vonatkozásában: 2023. január 15.;

b.) a 2024., azaz a harmadik év vonatkozásában: 2024. január 15.;

(4) A támogatást igénylő elhalálozása esetén kötelezettség átvállalási kérelmet az elhalálozás napját követő egy éven belül lehet benyújtani. Ha a beérkezett kötelezettségvállalási kérelmek feldolgozását követően marad támogatott terület az elhunyt kedvezményezett nevén, a megmaradt területek vonatkozásában a támogatási jogosultság megszűnik. Ezen területekre kifizetett támogatás nem minősül jogosulatlanul igénybe vett támogatásnak.

(5) A kötelezettségátadásra vonatkozó kérelmet a benyújtási időszakot követő 60 napon belül a kötelezettség átadója és átvevője is visszavonhatja a támogatói okirat hatálybalépéséig. A benyújtási időszakot követő 60 napon túl a kérelmet a kötelezettség átadója és átvevője kizárólag együttesen vonhatja vissza a támogatói okirat hatálybalépéséig. Amennyiben a kötelezettség átadója elhunyt vagy megszűnt gazdálkodó szervezet, a benyújtási időszakot követő 60 napon túl a kérelmet a kötelezettség átvevője önállóan is visszavonhatja.

(6) A kötelezettségátadásra vonatkozó kérelem alapján a támogatói okirat módosításra kerül.

(7) A kötelezettség átvételről hozott támogatói okirat hatálybalépésétől függetlenül az átvevőnek az átvett területek vonatkozásában az átadás-átvételi kérelemben foglalt, valós területi adatoknak megfelelően kell benyújtania az adott évi kifizetési kérelmet.

(8) Az átadónak biztosítania kell az átvevő részére a kötelezettségnek a korábbi időszak alatti teljesítését igazoló dokumentumok mindkét fél által aláírt másolati példányát, így különösen a gazdálkodási napló másolati példányát, a földterület EOV koordinátákkal történt beazonosítási eredményeinek másolati példányát, valamint ha a tematikus előíráscsoport előírásai megkövetelik a tápanyag-gazdálkodási terv másolati példányát és a talajvizsgálati, a levélanalízis eredmények másolati példányát, valamint az Államkincstár által küldött iratok másolati példányát.

 

A kötelezettségvállalás területére vonatkozó visszavonás szabályai

 

  1. Visszavonás tárgya, következménye

(1) A támogatási időszak alatt a támogatást igénylő az Államkincstár által rendszeresített és az Államkincstár által közzétett elektronikus formanyomtatvány ügyfélkapun keresztül történő benyújtásával, az Államkincstártól kérelmezheti

a.) a teljes támogatási kérelem visszavonását,

b.) a teljes tematikus előíráscsoport visszavonását, valamint

c.) a kötelezettségvállalással érintett egybefüggő terület visszavonását.

(2) Kötelezettségvállalással érintett egybefüggő területnél kisebb terület – a kötelezettségvállalással érintett egybefüggő terület (KET) részleges visszavonása keretében – kizárólag az alábbi esetekben vonható vissza:

a.) a kötelezettségvállalás fennmaradó időtartamára vonatkozó elfogadott, AKG felhívás IX. fejezet szerinti vis maior esetek;

b.) az a) pontban meghatározottakon túl különösképpen elfogadott vis maior eseteknek kell tekinteni:

- a földhasználat írásban történő felmondása az NFK, az MNV vagy az NPI által,

- osztatlan közös tulajdon megszüntetése során bekövetkező terület méret csökkenés, illetve terület elhelyezkedésének megváltozása,

- az NFK, az NPI által a jogosult területre vonatkozóan kiírt pályázati felhívásnak való meg nem felelés vagy a határidőn belül benyújtott pályázat alapján meg nem valósuló földhasználatot megalapozó jogviszony alapján megszűnő kötelezettségek,

- a támogatott területen a Vásárhelyi Terv továbbfejlesztési program keretében árvízi tározó működtetésére került sor,

- a támogatást igénylőt a természetvédelmi hatóság kötelezi a földhasználati előírások szerinti gazdálkodási tevékenység megváltoztatására,

c.) földhasználati szerződések lejárata a támogatási időszak alatt.

d.) a kötelezettségvállalás fennmaradó időtartamára vissza nem telepített ültetvény területek;

(3) A (2) bekezdés miatti részleges visszavonás esetén a támogatást igénylőnek el kell végeznie a kötelezettségvállalással érintett egybefüggő terület vonatkozásában a visszamaradt, támogatásra jogosult terület EOV koordináták vagy shape file feltöltésével való beazonosítását, amelyet a visszavonási kérelem részeként, azzal együtt elektronikus úton kell benyújtania.

(4) A visszavont területre kifizetett támogatás – az AKG felhívás VII. fejezet - 1. Visszavonás tárgya, következménye - (2) bekezdés a.) b.) és c.) pontja kivételével – jogosulatlanul igénybe vett támogatásnak minősül, továbbá a visszavonással érintett terület támogatási jogosultsága megszűnik. A jogosulatlanul igénybe vett támogatásról az Államkincstár értesíti az ügyfelet. A jogosulatlanul igénybe vett támogatás összegének visszafizetése bármely Államkincstár által megállapított támogatás összegéből levonható.

(5) A (2) bekezdés c.) pontja szerinti esetben a Kedvezményezett kizárólag a lejáró földhasználattal érintett földterület (hrsz.) visszavonásáról rendelkezhet, a kötelezettségvállalással érintett egybefüggő területek teljes visszavonására csak abban az esetben van lehetőség, amennyiben a kötelezettségvállalással érintett egybefüggő terület egészén lejár a támogatást igénylő jogszerű földhasználata. Amennyiben a lejáró földhasználattal érintett terület nem a KET teljes területét érinti, úgy a támogatást igénylőnek szükséges elvégezni a KET vonatkozásában visszamaradt, támogatásra jogosult terület - a (3) bekezdés szerinti – beazonosítását.

  1. Visszavonási kérelem benyújtása

(1) A teljes kérelem visszavonás, a teljes tematikus előíráscsoport visszavonás, valamint a kötelezettségvállalással érintett egybefüggő terület egészének vagy egy részének visszavonása iránti kérelmet – a támogatást igénylő elhalálozása esete kivételével – az Államkincstár által rendszeresített formanyomtatványon, elektronikus úton, ügyfélkapun keresztül kell benyújtani az Államkincstárhoz.

(2) A támogatott elhalálozása esetén a teljes kérelem visszavonás, a teljes tematikus előíráscsoport visszavonás, valamint a kötelezettségvállalással érintett egybefüggő terület visszavonás iránti kérelmet az ügyfél-nyilvántartási rendszerben örökös nyilvántartásba vételéig ügyfélkapun keresztül, az elhunyt nevében, ezt követően postai úton, az Államkincstár által rendszeresített formanyomtatványon lehet benyújtani a támogatást igénylő székhelye vagy lakhelye szerinti illetékes megyei Kormányhivatal Agrár- és Vidékfejlesztést Támogató Főosztály részére.

(3) Amennyiben a visszavonási kérelem egy kötelezettségvállalással érintett egybefüggő területnek nem teljes egészét érinti és a visszavonással nem érintett rész megfelel a támogatási követelményeknek, a támogatást igénylőnek el kell végeznie a támogatásban maradó terület EOV koordináták által történő beazonosítását (a felhívás 2. számú melléklete szerint) amelyet a visszavonási kérelem benyújtása során az elektronikus visszavonási kérelemben be kell nyújtani az Államkincstár részére.

(4) A támogatási időszak folyamán – a vis maior eset kivételével – a visszavonásra vonatkozó kérelem beadási határidők az alábbiak (beleértve a felhívás VII. fejezet- 1. Visszavonás tárgya, következménye - (2) bekezdés c.) pontja szerinti esetet is): a.) a 2023., azaz a második naptári év vonatkozásában: 2023. január 15.; b.) a 2024., azaz a harmadik naptári év vonatkozásában: 2024. január 15.;

(5) A VII. fejezet- 1. Visszavonás tárgya, következménye - (2) bekezdés c.) pontja szerinti lejáró földhasználattal érintett területek visszavonása esetén a támogatást igénylőnek a Kincstár megkeresésére szükséges benyújtani a lejáró földhasználat igazolására szolgáló dokumentumot (pl. haszonbérleti szerződés, megbízási szerződés, földhasználati lap másolata). Az adott terület használatának tényét igazoló, jegyző által kiállított hatósági bizonyítvány nem fogadható el a visszavonás feltételeként.

(6) Amennyiben a támogatást igénylő a (4) bekezdésben rögzített időpontig (január 15.) nem nyújt be visszavonási kérelmet a VII. fejezet- 1. Visszavonás tárgya, következménye - (2) bekezdés c.) pontja szerinti lejáró földhasználattal érintett földterület visszavonásával kapcsolatban és nem rendelkezik a 3.4.1.1. C.) IV. 1. Jogszerű földhasználat (3) bekezdése szerinti igazolással, vagy rendelkezik ezen igazolással, de a lejáratot követő 6 hónapon belül nem tudja meghosszabbítani a földhasználatot, úgy a felhívás 14.a. számú mellékletében szereplő szankciót kell alkalmazni.

(7) A (4) bekezdéstől eltérően, bejelentett vis maior esemény bekövetkezésekor a kötelezettségvállalással érintett egybefüggő terület visszavonása iránti kérelmet az adott évre vonatkozóan az adott évre vonatkozó egységes kérelem benyújtási időszak végéig az Államkincstár által rendszeresített formanyomtatványon – a támogatást igénylő halála kivételével – elektronikusan, ügyfélkapun keresztül kell benyújtani az Államkincstárhoz.

(8) Amennyiben a vis maior eseménnyel érintett visszavonási kérelem kapcsán a vis maior esemény nem kerül elfogadásra, akkor a visszavonás iránti kérelem csak a következő évre vonatkozóan és a normál visszavonásra vonatkozó szabályok szerint fogadható el.

(9) Ha a támogatást igénylő a visszavonás iránti kérelmet a helyszíni ellenőrzésről történő értesítés napján, ennek hiányában a helyszíni ellenőrzés első napján vagy ezt követően nyújtotta be, akkor a visszavonás iránti kérelem csak a következő évre vonatkozóan fogadható el.

(10) Ha a kötelezettségvállalással érintett egybefüggő terület visszavonása után maradó terület tematikus előíráscsoportonként nem éri el az 1 ha-t, a fennmaradó terület a támogatásból kizárásra kerül és a VII. fejezet - 1. Visszavonás tárgya, következménye - (2) bekezdés a.) b.) és c.) pontja kivételével – a területre vonatkozóan igénybe vett támogatási összeget a jogosulatlanul igénybe vett támogatásra vonatkozó szabályok szerint vissza kell fizetni.

(11) A visszavonási kérelem alapján a támogatói okirat módosításra kerül azzal, hogy – a VII. fejezet - 1. Visszavonás tárgya, következménye - (2) bekezdés a.) b.) és c.) pontja kivételével – a támogatott területre addig felvett támogatás jogosulatlan igénylésnek minősül.

(12) A visszavonási kérelemről hozott támogatói okirat hatálybalépésétől függetlenül a támogatást igénylőnek a visszavonási kérelemben foglalt, valós területi adatoknak megfelelően kell benyújtania az adott évi kifizetési kérelmet.