Módosult a Széchenyi 2020 keretében megjelent „Agrár-környezetgazdálkodási kifizetés” című (VP4-10.1.1-21 kódszámú) felhívás dokumentációja.

A felhívás módosulása az alábbi pontokat érinti:

(A változások – félkövér betűtípussal – külön megjelölésre kerültek!)

  • A felhívás 3.4.1.1./C/ V. A tematikus előíráscsoportokra vonatkozó követelmények/ AA.) SZÁNTÓ/ 7. pontja az alábbiak szerint módosult:

- 7. pont megnevezése: „7. Istállótrágya kijuttatása, zöldtrágyanövény termesztése, középmély lazítás és a területen képződő melléktermékek bedolgozása vagy visszaforgatása

- 7. pont (12) bekezdése: „A középmély lazítás, az istállótrágya beforgatása és a területen képződő melléktermékek (különböző szalma- és szármaradványok) bedolgozása vagy visszaforgatása a talajba megszakítja a folyamatos növényi borítottságot.”

- 7. pont kiegészítésre került az új (14) bekezdéssel: „A kötelezettségvállalási időszak alatt legalább egy alkalommal a területen képződő melléktermékek (különböző szalma- és szármaradványok) visszaforgatása a talajba” előírás teljesíthető a területen képződő melléktermékek (különböző szalma- és szármaradványok) talajba való bedolgozásának elvégzésével is.”

  • A felhívás 3.4.1.1./C/ V. A tematikus előíráscsoportokra vonatkozó követelmények/ AA.) SZÁNTÓ/ 9. pontja az alábbiak szerint módosult:

- 9. pont (1) bekezdése: „Az első kifizetési kérelem előtt elvégzett zöldtrágyázást, istállótrágya kijuttatását, középmély lazítást és a területen képződő melléktermékek (különböző szalma- és szármaradványok) bedolgozását vagy visszaforgatását az első kifizetési kérelem benyújtását követő 15 napon belül be kell jelenteni.”

- 9. pont (2) bekezdés c) pontja: „A támogatást igénylőnek – az (1) bekezdésben foglaltakon túl – a kötelezettségvállalási időszak alatt az Államkincstár felé, az Államkincstár által közzétett elektronikus formanyomtatványon, ügyfélkapun keresztül be kell jelentenie a következő agrotechnikai műveleteket: … c) területen képződő melléktermék bedolgozása vagy visszaforgatása esetén a munkálat elvégzésének helyét és időpontját a munkavégzést követő 15 napon belül;’

- 9. pont (3) bekezdése: „Amennyiben a támogatást igénylő a határidőn belül nem tesz eleget az agrotechnikai műveletek (zöldtrágyázás, középmély lazítás, szervestrágyázás, területen képződő melléktermékek (különböző szalma- és szármaradványok bedolgozása vagy visszaforgatása)) bejelentési kötelezettségének, akkor a mulasztással érintett agrotechnikai művelet nem kerül figyelembevételre az előírások teljesítésének vizsgálatakor.”

  • A felhívás 3.4.1.1./C/ VII. A kötelezettségvállalás területére vonatkozó visszavonás szabályai/ 2. Visszavonási kérelem benyújtása az alábbiak szerint módosult:

- „(4) A támogatási időszak folyamán – a vis maior eset kivételével – a visszavonásra vonatkozó kérelem beadási határidők az alábbiak (beleértve a VII. fejezet- 1. Visszavonás tárgya, következménye - (2) bekezdés c.) pontja szerinti esetet is): a.) a 2023., azaz a második naptári év vonatkozásában: 2023. március 31.; b.) a 2024., azaz a harmadik naptári év vonatkozásában: 2024. január 15.;”

- „(6) Amennyiben a támogatást igénylő a (4) bekezdésben rögzített időpontig (2023. év tekintetében március 31., 2024. évben január 15.) nem nyújt be visszavonási kérelmet a VII. fejezet- 1. Visszavonás tárgya, következménye - (2) bekezdés c.) pontja szerinti lejáró földhasználattal érintett földterület visszavonásával kapcsolatban és nem rendelkezik a 3.4.1.1. C.) IV. 1. Jogszerű földhasználat (3) bekezdése szerinti igazolással, vagy rendelkezik ezen igazolással, de a lejáratot követő 6 hónapon belül nem tudja meghosszabbítani a földhasználatot, úgy a felhívás 14.a. számú mellékletében szereplő szankciót kell alkalmazni.”

  • A felhívás 5.1. A támogatás formája/I. Kifizetési kérelem benyújtása rész módosítása által nem eredményez teljes kizárást az első alkalommal be nem nyújtott kifizetési kérelem, illetve nem került kizárásra egy adott tematikus előíráscsoport (TECS), ha a 2022. évben nem történt kifizetés igénylés a teljes TECS vonatkozásában:

- „ (1) A (2) bekezdés kivételével kifizetési kérelmet az nyújthat be, aki támogatói okirattal rendelkezik vagy támogatási kérelmet vagy kötelezettség-átvételi kérelmet nyújtott be, de jogerős támogatási döntéssel még nem rendelkezik (pl.: nem elbírált támogatási kérelemmel és kötelezettség-átvételi kérelemmel rendelkezők, kifogás alatti döntések). Utóbbi két esetben is a valóságnak megfelelően kell a kifizetési kérelmet benyújtani. Az egységes kérelemben a kötelezettségvállalással érintett egybefüggő területen belül kell táblásítani és az adott évi hasznosításokat megadni. - „(10) Amennyiben a támogatást igénylő a támogatási időszak alatt egynél több alkalommal nem nyújt be kifizetési kérelmet, úgy a támogatási időszak lejáratáig kizárásra kerül a támogatásból és a támogatási kérelemre vonatkozóan már igénybe vett teljes támogatási összeget a jogosulatlanul igénybe vett támogatásra vonatkozó szabályok szerint vissza kell fizetni.”

- A korábbi (11) és (12) számú bekezdések törlésre kerültek, illetve a korábbi (13) számú bekezdés sorszáma (11)-re, a korábbi (14) bekezdés sorszáma (12)-re módosult.

  • A felhívás 14.a. számú melléklete (Szankciós táblázat) III. Általános kötelezettségeknek való meg nem felelés jogkövetkezményei az alábbiak szerint módosult:

- 14. pont: „Ha a kedvezményezett a támogatási időszak alatt egynél több alkalommal nem nyújt be kifizetési kérelmet vagy a kifizetési kérelme egynél több alkalommal teljes mértékben elutasításra kerül, akkor a kedvezményezett a támogatásból a támogatási időszak lejáratáig kizárásra kerül és a támogatási kérelemre vonatkozóan már igénybe vett teljes támogatási összeget a jogosulatlanul igénybe vett támogatásra vonatkozó szabályok szerint vissza kell fizetni.”

- A korábbi (15) és (16) pontok törlésre kerültek, illetve a korábbi (17) számú pont sorszáma (15)-re, a korábbi (18) pont sorszáma (16)-ra, a korábbi (19) pont sorszáma (17)-re módosult.

  • A felhívás 14.b. számú melléklete (Szankciós táblázat) „előíráscsoport” munkalapja az alábbiak szerint módosult:

- 16., 192., 193., 213., 214., 235., 236. számú választható előírások esetén az „Ellenőrzés szintje” (F oszlop) „választott előírással érintett KET-ek összterülete” meghatározásra módosult.

- 29., 246., 268., 288., 308., 327. számú előírások esetén az „Meg nem felelés típusa” (G-H oszlop) „A legeltethető állatállomány nem éri el a 0,2 ÁE/ha legeltetési sűrűséget” meghatározásra módosult.