A mezőgazdasági ágazatok termelőinek nyújtott kivételes alkalmazkodási támogatásról szóló, 2022. március 23-i (EU) 2022/467 európai bizottsági rendelet alapján, továbbá a baromfi- és kocaállomány után igénybe vehető kivételes alkalmazkodási támogatás részletes feltételeiről szóló 18/2022. (VII. 13.) AM rendelet (a továbbiakban: Támogatási rendelet) keretében, vissza nem térítendő támogatás nyújtható baromfitartók részére házi lúd, kacsa, gyöngytyúk, házityúk, illetve pulyka baromfifajok meghatározott állatlétszáma alapján.

Támogatási jogosultság feltételei:

A támogatási kérelem benyújtásakor már a Kincstár ügyfél-nyilvántartásában „kérelemre nyilvántartásba vett” ügyfélként szereplő – kocatartó (kérelmező) jogosult, aki vagy amely - tekintetében a támogatás jogalapja a következő feltételek valamelyike alapján fennáll:

  • a év tekintetében támogatási összeget megállapító döntéssel rendelkezik zöldítés jogcímen, és 2022. évi egységes kérelme kiterjed a 10/2015. (III. 13.) FM rendelet szerinti támogatásra (zöldítés jogcímre) is, vagy

baromfitartóként a baromfi ágazatban igénybe vehető állatjóléti támogatások feltételeiről szóló 11/2019. (IV. 1.) AM rendelet (a továbbiakban: 11/2019. (IV. 1.) AM rendelet) alapján baromfi állatjóléti támogatás keretében a 2021/2022. támogatási évben a 11/2019. (IV. 1.) AM rendelet 2. § (1) bekezdés d) pontja szerinti, csökkentett nyersfehérje tartalmú takarmány használata tevékenység vonatkozásában kifizetésben részesült és szintén a csökkentett nyersfehérje tartalmú takarmány használata tevékenységre a 2022/2023. támogatási évre jóváhagyott támogatói döntéssel rendelkezik,

baromfi törzsállomány alapján történő igénylés esetén az étkezési tojást termelő tyúkállományok, valamint tenyészbaromfi fajok állatjóléti támogatásának feltételeiről szóló 38/2016. (VI. 6.) FM rendelet szerinti, étkezési tojást termelő tyúkállományok, valamint tenyészbaromfi fajok állatjóléti támogatás vonatkozásában a 2021/2022. támogatási évre jóváhagyó támogatási döntéssel rendelkezik, vagy

baromfitartóként a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet alapján környezetvédelmi vagy egységes környezethasználati engedéllyel rendelkezik,

  • a támogatási kérelem benyújtásának időpontjában megfelel az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 50. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményeinek és c) pontja alapján átlátható szervezetnek minősül.

Az intézkedés keretében – a Támogatási rendelet 1. mellékletében foglaltaknak megfelelően – baromfinak kell tekinteni, a házi lúd, a kacsa, a gyöngytyúk, a házityúk és a pulyka baromfifajokat.

A BIR rendelet szerinti nyilvántartásba való bejelentés teljesítéséért, a bejelentett adatok helyességéért, a bejelentés elmaradásáért vagy határidőn túli teljesítéséért a baromfitartó a felelős.  

A támogatás alapja:

- a 2022. február 24. és 2022. június 30. közötti vágóhídi vagy export célú, a Baromfi Információs Rendszer létrehozásáról és működtetésének rendjéről szóló 120/2007. (X. 18.) FVM rendelet (a továbbiakban: BIR rendelet) szerinti nyilvántartásba legkésőbb 2022. július 14-éig bejelentett és nyilvántartásba vett kiszállítás szerinti állatlétszám, a baromfi törzsállomány kivételével, vagy

- baromfi törzsállományok esetén, a BIR rendelet szerinti nyilvántartás szerint a kérelmező tenyészeteiben 2022. március 31-én élőként nyilvántartott, bennálló növendék vagy termelő állatlétszám

Támogatási kérelem benyújtásának menete:

A támogatási kérelem kizárólag elektronikus úton, a www.mvh.allamkincstar.gov.hu honlapon keresztül, ügyfélkapus azonosítást (bejelentkezést) követően elérhető elektronikus kérelemkitöltő felületen, a Kincstár által erre a célra kialakított elektronikus űrlapon tölthető ki és nyújtható be.

Elérési útvonal: Elektronikus kérelemkezelés / Piaci intézkedések / Belpiaci Intézkedések / Baromfitartók kivételes alkalmazkodási támogatása menüponton keresztül.

A támogatási kérelem benyújtására vonatkozóan a Kincstár nem rendszeresít papír alapú nyomtatványokat.

A támogatási kérelem benyújtási határideje:

  1. július 16-a 00:00:00 óra és 2022. július 25-én 23:59:59 óra között.

A benyújtásra vonatkozó határidő jogvesztő, továbbá a támogatási időszakra vonatkozóan egy kérelmező csak egy támogatási kérelmet nyújthat be.

A támogatási kérelemnek kötelezően csatolandó melléklete nincs, amennyiben mégis mellékletet csatolna, abban az esetben a támogatási kérelemhez csatolandó dokumentumokat elektronikusan, olvasható minőségben, szkennelés útján előállított formában (pl. pdf, jpg) kell csatolni az elektronikus űrlaphoz.

A támogatási kérelem a benyújtását követő naptól számított 2 napon belül, de legkésőbb – amennyiben a támogatási kérelem a kérelembenyújtás jogvesztő határidejét megelőző 2 napon belül kerül benyújtásra – a jogvesztő határidő végéig, 2022. július 25-én 23:59:59-ig módosítható.