A mezőgazdasági ágazatok termelőinek nyújtott kivételes alkalmazkodási támogatásról szóló, 2022. március 23-i (EU) 2022/467 európai bizottsági rendelet alapján, továbbá a baromfi- és kocaállomány után igénybe vehető kivételes alkalmazkodási támogatás részletes feltételeiről szóló 18/2022. (VII. 13.) AM rendelet (a továbbiakban: Támogatási rendelet) keretében, vissza nem térítendő támogatás nyújtható kocatartók részére, az Egységes Nyilvántartási és Azonosítási Rendszerben (a továbbiakban: ENAR) 2022. március 31. napján élőként nyilvántartott tenyészkoca (darabszám) után.

Támogatási jogosultság feltételei:

A támogatási kérelem benyújtásakor már a Kincstár ügyfél-nyilvántartásában „kérelemre nyilvántartásba vett” ügyfélként szereplő – kocatartó (kérelmező) jogosult, aki vagy amely - tekintetében a támogatás jogalapja a következő feltételek valamelyike alapján fennáll:

  • a 2021. év tekintetében támogatási összeget megállapító döntéssel rendelkezik zöldítés jogcímen, és 2022. évi egységes kérelme kiterjed a 10/2015. (III. 13.) FM rendelet szerinti támogatásra (zöldítés jogcímre) is, vagy

tenyészkoca állatjóléti támogatás keretében a 2021/2022. támogatási évben , a 7/2015. (III. 11.) FM rendelet 2. § (1) bekezdés a) pontja szerinti, az előírtnál legalább 10%-kal nagyobb férőhely, vagy b) pontja szerinti a szén-dioxid és az ammónia tartalomra ajánlott érték 5%-kal történő csökkentése tevékenység vonatkozásában kifizetésben részesült és ugyanezen tevékenységekre a 2022. támogatási évre jóváhagyott támogatói döntéssel rendelkezik, vagy

kocatartóként a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet alapján környezetvédelmi vagy egységes környezethasználati engedéllyel rendelkezik,

  • a támogatási kérelem benyújtásának időpontjában megfelel az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 50. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményeinek és c) pontja alapján átlátható szervezetnek minősül.

Az intézkedés keretében kocának a 7/2015. (III.11.) FM rendelet 1. § 7. pontja szerinti tenyészkocát, azaz az élelmiszerlánc-felügyeleti információs rendszer (FELIR) szerinti, a tárgynegyedév záró napját megelőző 365 napon belül fialt tenyészkocát és a tárgynegyedév záró napját megelőző 150 napon belül termékenyített tenyészkoca süldőt kell tekinteni.

A támogatás az ENAR-ban 2022. március 31. napján élőként nyilvántartott tenyészkoca (darabszám) után igényelhető.

A sertések jelöléséről, valamint Egységes Nyilvántartási és Azonosítási Rendszeréről szóló 83/2015. (XII. 16.) FM rendelet szerinti nyilvántartásba való bejelentés teljesítéséért, a bejelentett adatok helyességéért, a bejelentés elmaradásáért vagy határidőn túli teljesítéséért a kérelmező a felelős.

Támogatási kérelem benyújtásának menete:

A támogatási kérelem kizárólag elektronikus úton, a www.mvh.allamkincstar.gov.hu honlapon keresztül, ügyfélkapus azonosítást (bejelentkezést) követően elérhető elektronikus kérelemkitöltő felületen, a Kincstár által erre a célra kialakított elektronikus űrlapon tölthető ki és nyújtható be.

Elérési útvonal: Elektronikus kérelemkezelés / Piaci intézkedések / Belpiaci Intézkedések / Kocatartók kivételes alkalmazkodási támogatása menüponton keresztül.

A támogatási kérelem benyújtására vonatkozóan a Kincstár nem rendszeresít papír alapú nyomtatványokat.

A támogatási kérelem benyújtási határideje:

  1. július 16-a 00:00:00 óra és 2022. július 25-én 23:59:59 óra között.

A benyújtásra vonatkozó határidő jogvesztő, továbbá a támogatási időszakra vonatkozóan egy kérelmező csak egy támogatási kérelmet nyújthat be.

A támogatási kérelemnek kötelezően csatolandó melléklete nincs, amennyiben mégis mellékletet csatolna, abban az esetben a támogatási kérelemhez csatolandó dokumentumokat elektronikusan, olvasható minőségben, szkennelés útján előállított formában (pl. pdf, jpg) kell csatolni az elektronikus űrlaphoz.

A támogatási kérelem a benyújtását követő naptól számított 2 napon belül, de legkésőbb – amennyiben a támogatási kérelem a kérelembenyújtás jogvesztő határidejét megelőző 2 napon belül kerül benyújtásra – a jogvesztő határidő végéig, 2022. július 25-én 23:59:59-ig módosítható.