• A vetésszerkezeti előírások teljesítésénél kizárólag a főnövényt kell figyelembe venni.
  • A „növényvédőszer mentes tartós zöldugar szegély” beleszámít a vetésszerkezeti előírás zöldugar előírásába abban az esetben, ha az megfelelt a kötelezettségvállalási időszak alatt lefolytatott ellenőrzéseknek. A „növényvédőszer mentes tartós méhlegelő szegély” beleszámít a vetésszerkezeti előírás évelő szálas pillangós, vagy szálas pillangós takarmánynövények részarányába abban az esetben, ha a méhlegelőt (Felhívás 19. számú melléklet szerinti) olyan fajok összetételével alakították ki, amely egyben megfelel a vetésszerkezeti előírásban szereplő és a fogalomtárban definiált meghatározásnak. Amennyiben nem felel meg, úgy egyéb hasznosításként kerül figyelembevételre.
  • Szántó tematikus előírások esetén amennyiben a támogatást igénylő két előíráscsomagot alakított ki és mindkét előíráscsomagban szerepel ugyanazon vetésszerkezetre vonatkozó választott előírás, akkor az adott tematikus előíráscsoport két előíráscsomagjában található kötelezettségvállalással érintett egybefüggő terület(ek) összterületére vonatkozóan kell teljesítenie az előírást. A vetésszerkezetben legalább 15 % szálas pillangós takarmánynövény, valamint legalább 5 % zöldugar tartása.
  • Egy adott táblán a szálas pillangós takarmánynövények füves, illetve egyéb keveréke abban az esetben fogadható el a vetésszerkezeti vállalás szempontjából szálas pillangós takarmánynövénynek, amennyiben a pillangós növények csíraszám részaránya a füves keverékben eléri a legalább 25%-ot. A helyszíni ellenőrzés során a csíraszám a gazdálkodási napló alapján kerül leellenőrzésre.
  • Szántó földhasználati kategória esetén a 71., 105., 133. és 163. előírás lehetőséget biztosít arra, hogy a kötelezettségvállalási időszak alatt a tematikus előíráscsoporttal érintett teljes területen évelő növénykultúrák (szálas pillangós takarmánynövények, azok füves keveréke, zöldugar) termesztésével, vagy az adott előírásban meghatározott vetésszerkezeti arányok betartásával kerüljön teljesítésre az előírás. Amennyiben a tematikus előíráscsoporttal érintett teljes területen legkésőbb a 2022. évi Egységes Kérelem szankciómentes benyújtásának határidejéig eltelepítésre kerül az előírásban meghatározott évelő növénykultúra, úgy az előírás évelő növénykultúra termesztésével teljesíthető.
  • Szántó földhasználati kategória esetén a 71., 105., 133. és 163. előírás esetén amennyiben a tematikus előíráscsoporttal érintett teljes terület 80%-át el nem érő mértékben valósult meg az évelő növénykultúra (szálas pillangós takarmánynövények, azok füves keveréke, zöldugar) termesztése, úgy vetésszerkezeti arányok betartásával teljesíthető az előírás.
  • Amennyiben a zöldugarra vonatkozó szabályoknak való meg nem felelés kerül megállapításra zöldugar tábla vagy zöldugar szegély esetén, úgy ezen táblák a vetésszerkezeti előírások vizsgálata során egyéb kultúraként kerülnek figyelembevételre.
  • Amennyiben a támogatást igénylő az adott évben a vis maior kérelem keretében pihentetett terület hasznosítást jelöl meg, illetve az adott területre az adott évben nem nyújt be az egységes kérelem keretében (jelen támogatás vonatkozásában) kifizetési igénylést, akkor az adott terület, az adott naptári évben egyéb kultúraként kerül figyelembevételre a vetésszerkezeti előírások teljesítésének vizsgálatánál.
  • Vetésszerkezeti előírások teljesítése – így a vetésszerkezeti részarányok betartása – évente elvárt, annak ellenőrzése évente valósul meg.
  • Amennyiben a támogatást igénylő a szántóföldi tematikus előíráscsoportok esetében adott tematikus előíráscsoport mindkét előíráscsomagjában választotta a „Kötelezettségvállalási időszak alatt növényvédőszer mentes tartós zöldugar/méhlegelő szegély fenntartása a bevitt terület kerületének legalább 25 %-án, legalább 3/6 m szélességben.” előírást, akkor az adott tematikus előíráscsoport két előíráscsomagjában található összes kötelezettségvállalással érintett egybefüggő terület(ek) összkerületének figyelembevételével, összevontan kell teljesítenie az előírást.

Zöldugar fogalma: olyan, a kötelezettségvállalási időszak alatt fennálló állandó zöld növényi borítottság, amelyet legalább három faj – amelyből egy évelő szálas pillangós – vetésével alakítottak ki. A 2022-es támogatási év kivételével, zöldugar táblát csak olyan helyen lehet kialakítani és az Egységes Kérelemben bejelenteni, ahol a kötelezettségvállalás megelőző évében/éveiben is zöldugar kultúrát termesztettek és jelentettek be az Egységes Kérelmen, illetve az ellenőrzések folyamán is zöldugar kultúra került megállapításra. A zöldugart a kötelezettségvállalási időszak utolsó évében, július 30-a után lehet feltörni, a növényi részek talajba forgatásával

Nézzük meg egy példány keresztül:

Van egy 100 ha szántó földhasználati kategóriában szereplő AKG-s területünk, ahol

15 % pillangós szükséges: 15 ha és

5 % zöldugar szükséges: 5 ha (a fentiek alapján beleszámíthatjuk a szegély területét)

Továbbá tételezzük fel, hogy az AKG támogatói okirat alapján a bevitt terület kerületének a 25 %-a 4000 m, ha 8 m szélességben vetjük a szegélyt (amennyiben azt az előírást választottuk, hogy legalább 6 m, de max. 10 m szélességben legyen a növényvédőszermentes tartós zöldugar szegély), akkor

8*4000 = 32000 m2 (3,2 ha) a szegély területe, ami beleszámít a zöldugar területébe, vagyis

5 ha – 3,2 ha = Tehát 1,8 ha táblában vetett zöldugar szükséges az 5 % vetésszerkezeti előírású zöldugar teljesítéséhez. (amely természetesen több területen is megvalósítható, de összességében kell meglennie az 1,8 ha-nak)