A HORECA szektorban és a borturizmusban érintett bortermelők részére 2021-ben nyújtandó átmeneti támogatás igénybevételének részletes feltételeiről szóló 35/2021. (X.12.) AM rendelet (a továbbiakban: Támogatási rendelet) alapján egyszeri, vissza nem térítendő, átmeneti támogatás igényelhető a bortermelést végző vállalkozások (a továbbiakban: kérelmező) részére, a vállalkozás részére rendelkezésre álló szabad átmeneti támogatási keretének összegéig.

Ki jogosult támogatási kérelmet benyújtani?

Az a bortermelést végző vállalkozás (a továbbiakban: kérelmező) jogosult, aki vagy amely

a) a Támogatási törvény 28. § (3) bekezdése szerinti nyilvántartásba vételi kötelezettségének eleget tett, és a 28. § (3a) bekezdésének megfelelően a támogatási kérelem benyújtásakor az Egységes Mezőgazdasági Ügyfél-nyilvántartási Rendszerben kérelemre nyilvántartásba vett ügyfélként szerepel;

b) a támogatási kérelem benyújtásának időpontjában

ba) nem áll felszámolási, végelszámolási, kényszertörlési eljárás vagy csődeljárás alatt,

bb) megfelel az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 50. § (1) bekezdés a) és c) pontjában foglalt követelményeknek,

bc) vállalja, hogy bortermelő tevékenységét legalább 2021. december 31-éig fenntartja, és

bd) – kisüzemi bortermelő kérelmező kivételével – rendelkezik az üzemeltetési hely tekintetében adóraktári engedéllyel vagy egyszerűsített adóraktári engedéllyel;

c) az átmeneti támogatási kérelem benyújtásával egyidejűleg nyilatkozik

ca) arról, hogy 2019. december 31-én nem minősült nehéz helyzetben lévő vállalkozásnak, vagy arról, hogy az átmeneti támogatás odaítélésekor nem áll fizetésképtelenségi eljárás alatt, továbbá nem részesült az Iránymutatás a nehéz helyzetben lévő, nem pénzügyi vállalkozásoknak nyújtott megmentési és szerkezetátalakítási állami támogatásról szóló, 2014. július 31-i 2014/C 246/01 számú bizottsági közlemény szerinti megmentési támogatásban vagy szerkezetátalakítási támogatásban.

cb) a koronavírus járvány miatt nehéz gazdasági helyzetbe került agrárvállalkozások és élelmiszer-feldolgozást végző vállalkozások részére nyújtandó átmeneti támogatás igénybevételének általános feltételeiről szóló a 20/2020. (VI.19.) AM rendelet (a továbbiakban: 20/2020. (VI. 19.) AM rendelet) hatálya alá nem tartozó támogatási program vagy egyedi támogatás alapján általa és a vele kapcsolt vállalkozásnak minősülő vállalkozások által korábban már igénybe vett egyéb átmeneti támogatás összegéről euróban kifejezve,

cc) arról, hogy vállalkozása kapcsolt vállalkozásnak minősül-e,

cd) a kapcsolt vállalkozás adatairól (név, adószám vagy adóazonosító jel, ügyfél-azonosító),

ce) arról, hogy az átmeneti támogatási kérelem benyújtásának éve, valamint az azt megelőző öt év tekintetében a borászati hatóság a borászati üzemet nem zárta be, vagy működését nem függesztette fel,

cf) a referenciaévben HORECA szervezet, légi személyszállítást végző személy, nemzetközi repülőtér területén működő kiskereskedelmi egység, Magyarország területén kiszerelt, külpiaci HORECA szervezet, illetve közvetlenül a fogyasztók részére értékesített borászati termékek mennyiségéről és a referenciaévben értékesített teljes borászati termék mennyiségéről (hektoliterben kifejezve, két tizedesjegy pontossággal, a matematikai kerekítés szabályait alkalmazva),

cg) a b) pontban foglaltakról,

ch) arról, hogy a 2018/2019. vagy a 2019/2020. borpiaci évet választja referenciaévként;

d) által a 2018/2019–2020/2021. borpiaci évek átlagában a bor előállításához felhasznált szőlő mennyiségének több mint 50%-át az ültetvényhasználó termelte meg, és

e) a referenciaévben az általa előállított termék legalább 20%-át HORECA szervezet, légi személyszállítást végző személy, nemzetközi repülőtér területén működő kiskereskedelmi egység, Magyarország területén kiszerelt, külpiaci HORECA szervezet, illetve közvetlenül a fogyasztó részére értékesítette.

Mekkora támogatás?

Az átmeneti támogatás alapja azon támogatható terület nagysága,

a) amelyre valamennyi ültetvényhasználó beleegyező nyilatkozatot tett arra vonatkozóan, hogy az a támogatás alapjául szolgálhat,

b) amelynek terméséről az ültetvényhasználó a 2020/2021. borpiaci évben szüreti jelentést nyújtott be, és

c) amelynek teljes terméséből a kérelmező a 2020/2021. borpiaci évben bort állított elő.

Egy kérelmező legfeljebb harminc hektár támogatható terület után nyújthat be átmeneti támogatási kérelmet.

Az egy hektár területre jutó átmeneti támogatás összege a kérelmező által a referenciaévben HORECA szervezet, légi személyszállítást végző személy, nemzetközi repülőtér területén működő kiskereskedelmi egység, Magyarország területén kiszerelt, külpiaci HORECA szervezet, illetve közvetlenül a fogyasztó részére értékesített borászati termékek mennyiségének és a referenciaévben értékesített teljes borászati termék mennyiségének hányadosa, a Támogatási rendelet 3. § (7) bekezdésében foglalt kivétellel, 450 000 forinttal szorozva.

A Támogatási rendelet 3. § (6) bekezdésben meghatározott esetben, a Támogatási rendelet 3. § (5) bekezdéstől eltérően, a támogatás összege hektáronként 90 000 forint.

Mikor nyújtható be a támogatási kérelem?

Egy kérelmező kizárólag egy támogatási kérelmet nyújthat be.

A támogatási kérelem az ügyfélkapus azonosítást (bejelentkezést) követően elérhető elektronikus kérelemkitöltő felületen, a Kincstár által erre a célra kialakított elektronikus űrlapon

  1. október 18. 00:00:00 és 2021. október 26. 23:59:59 között

az Elektronikus kérelemkezelés → Válságkezelő Program Átmeneti Támogatások → Válságkezelő Program - HORECA borturizmus átmeneti támogatás menüponton keresztül tölthető ki és nyújtható be.

A benyújtásra vonatkozó határidő jogvesztő.

A támogatási kérelemhez csatolni kell

- a Támogatási rendelet 3. § (3) bekezdése szerinti támogatható terület hektárban négy tizedesjegy pontossággal kifejezett nagyságára vonatkozó hegybírói igazolást, illetve

- a Támogatási rendelet 3. § (6) bekezdése szerinti, az első alkalommal történt első borászati termék származási bizonyítvány kérelmezésének időpontjára vonatkozó igazolást, amennyiben azt a hegybírói igazolás nem tartalmazza.

Az átmeneti támogatási kérelem módosítására a benyújtását követő három napon belül, de legkésőbb a benyújtási határidő végéig, azaz 2021. október 26-án 23:59:59-ig van lehetőség.