1. Talajvizsgálat

Alapkövetelmény, hogy a gazdálkodó szűkített, vagy választható előírásként bővített talajvizsgálattal rendelkezzen a kötelezettségvállalás időszakára vonatkozóan. A támogatást igénylő szántó és az ültetvény tematikus előíráscsoportok esetében köteles tehát a teljes támogatási időszak alatt

 • minden évre vizsgálhatóan,
 • 5 évnél nem régebbi és
 • a korábbi évek tekintetében folyamatos talajvizsgálati eredményekkel rendelkezni.

A folyamatosság szempontjából a talajminta leadásának időpontja számít, így amíg nem áll rendelkezésre talajvizsgálati eredmény, addig a talajminta leadásáról a laboratórium által kiállított átvételi igazolás is elfogadható.

Amennyiben a támogatást igénylő nem rendelkezik 5 éven belüli talajvizsgálattal, úgy legkésőbb a 2022. évi Egységes Kérelem szankciómentes benyújtási időszakának végéig kell a talajvizsgálati kötelezettséget teljesíteni.

 1. Tápanyag-gazdálkodási terv, talajtani szakértő

A tápanyag-gazdálkodási tervet

 • évente,
 • a talajvizsgálati eredmények, valamint - amennyiben releváns - a levélanalízis eredménye alapján,
 • - az alábbi esetek kivételével - szeptember 30-ig,
 • - a (4) bekezdésben foglalt esetek kivételével - talajtani szakértő bevonásával, kell elkészíteni a következő évre vonatkozóan.

Amennyiben még nem áll rendelkezésre talajvizsgálati eredmény, úgy egyszerűsített mérlegszámítási módszer alapján a tervezett termésszinthez meghatározott tápanyagigénnyel kell elkészíteni a tápanyag-gazdálkodási tervet, figyelemmel a HMGY-ben megfogalmazott határértékekre.

A támogatást igénylőnek 2022. évre vonatkozóan a tápanyag-gazdálkodási tervet a 2022. évi egységes kérelem benyújtásának jogvesztő határnapjáig kell elkészítenie. Amennyiben az adott növénykultúra betakarítására szeptember 30-át követően kerül sor, a következő növényre vonatkozó tápanyag-gazdálkodási tervet a betakarítást követően 30 napon belül kell elkészíteni.

A tápanyag-gazdálkodási tervet a saját gazdaságára vonatkozóan önállóan elkészítheti az a támogatást igénylő (beleértve a gazdasági társaságok, a gazdálkodó szervezetek vezető tisztségviselőjét, alkalmazottját vagy tagját, az egyéni vállalkozót vagy alkalmazottját), aki nem szerepel a szaktanácsadási névjegyzékben, de a 9. számú melléklet szerinti felsőfokú végzettségek közül olyan végzettséggel rendelkezik, amely a mezőgazdasági és vidékfejlesztési szaktanácsadói tevékenységről szóló 73/2015. (XI. 6.) FM rendelet 1. számú mellékletében foglalt 1.1 szántóföldi növénytermesztés; 1.3 Kertészet (zöldség-, gyümölcs-, szőlő-, dísznövény-, gyógynövény- és faiskolai termesztés); 5. környezet- és természetvédelem; 6. növényvédelem szakterületekre jogosulttá teszi.

A tápanyag-gazdálkodási terv elkészítése során meg kell határozni a kijuttatható elem(ek)re vonatkozó hatóanyag hektáronkénti maximális mennyiségét.

A tápanyag-gazdálkodási tervnek tartalmaznia kell a növénytáplálás céljára kijuttatandó anyagok típusát (műtrágya, szervestrágya, egyéb termésnövelő anyag) és

a) műtrágya esetén az N, P, K elemre,

b) szervestrágya esetén a N elemre vonatkozó kijuttatható hatóanyag - hasznosulási értékekre és a maximálisan alkalmazható hatóanyag mennyiségre vonatkoztatott határértékek figyelembevételével megállapított - hektáronkénti maximális mennyiségét.

3. Növényvédelmi és talajvédelmi szakirányító

A horizontális szántó és a horizontális ültetvény tematikus előíráscsoport „Növényvédelmi és talajvédelmi szakirányító bevonása a gazdálkodásba.” választható előírás esetében, amennyiben a támogatást igénylő (beleértve a gazdasági társaságok, a gazdálkodó szervezetek vezető tisztségviselőjét, alkalmazottját vagy tagját, az egyéni vállalkozót vagy alkalmazottját) nem szerepel a szaktanácsadási névjegyzékben, de rendelkezik I. forgalmi kategóriájú növényvédőszer forgalmazási, vásárlási és felhasználási engedéllyel, a növényvédelmi szakirányító tevékenységet a saját gazdaságára vonatkozóan önállóan elláthatja vagy aki nem szerepel a szaktanácsadási névjegyzékben, de a felhívás 9. számú melléklete szerinti felsőfokú végzettségek közül olyan végzettséggel rendelkezik, amely a mezőgazdasági és vidékfejlesztési szaktanácsadói tevékenységről szóló 73/2015. (XI. 6.) FM rendelet 1. számú mellékletében foglalt 1.1 szántóföldi növénytermesztés; 1.3 Kertészet (zöldség-, gyümölcs-, szőlő-, dísznövény-, gyógynövény- és faiskolai termesztés); 5. környezet- és természetvédelem; 6. növényvédelem szakterületekre jogosulttá teszi.

SZÁNTÓ

 1. Zöldugar

Zöldugarra vonatkozó szabályok:

a) az ugaroltatás ideje alatt tilos műtrágya és növényvédőszer alkalmazása,

b) kaszálást vagy szárzúzást legalább 10 cm magas tarló hagyása mellett lehet végezni, legkorábban június 1-jén, amennyiben az MTÉT tematikus előíráscsoportban a legkorábbi kezelési időponti korlát másképp nem rendelkezik;

c) kaszálék a területről lehordható;

d) a zöldugart a kötelezettségvállalási időszak utolsó évében, július 30-a után lehet feltörni, a növényi részek talajba forgatásával;

e) a zöldugarként hasznosított területet tilos gazdasági haszonállattal legeltetni és magot fogni;

f) a pihentetett terület nem vehető figyelembe zöldugarként.

 1. Szegélyek

Egy tábla területe legalább 0,25 ha, kivéve a növényvédőszer mentes zöldugar/méhlegelő szegély és a füves mezsgye területek tábláit, ahol a minimális táblaméret 0,05 ha.

A „Kötelezettségvállalási időszak alatt növényvédőszer mentes tartós zöldugar/méhlegelő szegély fenntartása a bevitt terület legalább 25 %-án, legalább 3 méter / 6 méter szélességben.” előírásokat a támogatásba bevont terület kerületének a 25%-án kell megvalósítani.

A következő paramétereket kell a támogatást igénylőnek betartania:

 • a tábla átlagszélessége, vagy minimum 3 méter, vagy minimum 6 méter a választott előírástól függően, de maximum 10 méter lehet;
 • a fenti előírásnak megfelelő tábla vagy több tábla esetén a táblák hosszának összege minimum az előírással érintett kötelezettségvállalással érintett egybefüggő területek teljes kerületének 25%-a;
 • a „növényvédőszer mentes tartós zöldugar/méhlegelő szegély” táblát az előírással érintett kötelezettségvállalással érintett egybefüggő területek vonatkozásában elég lehet egy kötelezettségvállalással érintett egybefüggő területen kialakítania, ha a fentebb felsorolt paramétereknek megfelel az a tábla;
 • a szegélyt a kötelezettségvállalással érintett egybefüggő területen belül kell kialakítani.
 • a növényvédőszermentes zöldugar/méhlegelő szegélynek és a füves mezsgyének a táblával szomszédosan kell elhelyezkednie.

A növényvédőszermentes zöldugar/méhlegelő szegély és a füves mezsgye a kötelezettségvállalással érintett egybefüggő terület része, az egységes kérelemben külön táblaként, méretarányosan kell berajzolni és igényelni, továbbá a kifizetés igénylésekor meg kell jelölni, hogy a tábla szegélyként kerül hasznosításra.

Amennyiben a támogatást igénylő a szántóföldi tematikus előíráscsoportok esetében adott tematikus előíráscsoport mindkét előíráscsomagjában választotta a „Kötelezettségvállalási időszak alatt növényvédőszer mentes tartós zöldugar/méhlegelő szegély fenntartása a bevitt terület kerületének legalább 25 %-án, legalább 3/6 m szélességben.” előírást, akkor az adott tematikus előíráscsoport két előíráscsomagjában található összes kötelezettségvállalással érintett egybefüggő terület(ek) összkerületének figyelembevételével, összevontan kell teljesítenie az előírást.

 1. Istállótrágya kijuttatása, zöldtrágyanövény termesztése, középmély lazítás és a területen képződő melléktermékek visszaforgatása

Zöldtrágyanövény termesztése és zöldtrágyázás megvalósítása másodvetésben is történhet. A zöldtrágyanövények listáját a felhívás 18. számú melléklete tartalmazza.

A szántó tematikus előíráscsoportokban az alapcsomagban kötelezően előírt zöldtrágyázás, istállótrágya kijuttatása alól mentesülnek azon kötelezettségvállalással érintett egybefüggő területek (KET-ek), amelyeken a teljes támogatási időszak alatt (2022.01.01. és 2024.12.31. közötti időszakban) a teljes területen csak és kizárólag évelő szálas pillangós takarmánynövény termesztése történik és/vagy zöldugarként kerül hasznosításra.

A „Kötelezettségvállalási időszak alatt legalább egy alkalommal zöldtrágyanövény termesztése, vagy istállótrágya kijuttatása.” kötelező előírást és az „Kötelezettségvállalási időszak alatt további egy alkalommal zöldtrágyanövény termesztése, vagy istállótrágya kijuttatása.” választható előírást két külön évben kell a támogatást igénylőnek teljesítenie.

A kijuttatott istállótrágyát haladéktalanul, egyenletesen a talajba kell dolgozni.

A szántó tematikus előíráscsoportokban a „Kötelezettségvállalási időszak alatt legalább egy alkalommal istállótrágya kijuttatása”, továbbá a „Kötelezettségvállalási időszak alatt további egy alkalommal istállótrágya kijuttatása” előírások teljesítése akkor kerül elfogadásra, amennyiben a támogatást igénylő az adott évi tápanyag-gazdálkodási terv alapján adott növényre meghatározott N hatóanyag legalább 75%-át a szervestrágya hasznosuló N tartalmából biztosítja.

A középmély lazítás, az istállótrágya beforgatása és a területen képződő melléktermékek (különböző szalma- és szármaradványok) visszaforgatása a talajba megszakítja a folyamatos növényi borítottságot.

 1. Maximális táblaméret 5 ha – választott előírás

„Az alintézkedésbe vont teljes területen - az évelő szántóföldi kultúrák és zöldugar kivételével - a táblák maximális mérete 5 ha.” előírás választásakor a támogatást igénylőnek gondoskodnia kell a kötelezettségvállalással érintett egybefüggő területen (KET) belüli táblák elválasztásáról.

A szántóföldi tematikus előíráscsoportok esetében „Az alintézkedésbe vont teljes területen - az évelő szántóföldi kultúrák és zöldugar kivételével - a táblák maximális mérete 5 ha.” előírást a támogatást igénylők az évelő szántóföldi kultúrák és a zöldugar termesztése esetén úgy is választhatják, hogy a táblák mérete nagyobb 5 ha-nál.

 1. Agrotechnikai műveletek

A támogatást igénylőnek az Államkincstár felé az Államkincstár által közzétett elektronikus formanyomtatványon, ügyfélkapun keresztül be kell jelentenie a következő agrotechnikai műveleteket:

a) zöldtrágyázás megvalósítása esetén a zöldtrágyázásra kerülő növényfajt, a munkálat végzésének helyét és időpontját, a növényállomány beforgatását, a munkavégzést követő 15 napon belül;

b) istállótrágya kijuttatás esetén a munkálat elvégzésének helyét és időpontját a munkavégzést követő 15 napon belül;

c) területen képződő melléktermék visszaforgatása esetén a munkálat elvégzésének helyét és időpontját a munkavégzést követő 15 napon belül;

d) középmély lazítás megvalósítása esetén a megvalósítás helyét és időpontját a munkálat elvégzését követő 15 napon belül.

10. Vetésszerkezeti előírások

A vetésszerkezeti előírások teljesítésénél kizárólag a főnövényt kell figyelembe venni.

A „növényvédőszer mentes tartós zöldugar szegély” beleszámít a vetésszerkezeti előírás zöldugar előírásába abban az esetben, ha az megfelelt a kötelezettségvállalási időszak alatt lefolytatott ellenőrzéseknek. A „növényvédőszer mentes tartós méhlegelő szegély” beleszámít a vetésszerkezeti előírás évelő szálas pillangós, vagy szálas pillangós takarmánynövények részarányába abban az esetben, ha a méhlegelőt (a 19. számú melléklet szerinti) olyan fajok összetételével alakították ki, amely egyben megfelel a vetésszerkezeti előírásban szereplő és a fogalomtárban definiált meghatározásnak. Amennyiben nem felel meg, úgy egyéb hasznosításként kerül figyelembevételre.

Egy adott táblán a szálas pillangós takarmánynövények füves illetve egyéb keveréke abban az esetben fogadható el a vetésszerkezeti vállalás szempontjából szálas pillangós takarmánynövénynek, amennyiben a pillangós növények csíraszám részaránya a füves keverékben eléri a legalább 25%-ot. A helyszíni ellenőrzés során a csíraszám a gazdálkodási napló alapján kerül leellenőrzésre.

 1. Növényvédőszer hatóanyagok

A nem alkalmazható növényvédőszer-hatóanyagokat, valamint az azokat tartalmazó növényvédőszerek körét az IH évente január 31-ig közleményben teszi közzé.

 1. Támogatott hasznosítások, hasznosítások figyelembevétele

Szántóföldi földhasználati kategória esetében a támogatás minden szántóföldi növény- és zöldségfélére, valamint ültetvény módjára termeszthető zöldségnövényekre, lágyszárú gyümölcsökre igényelhető, a rizs, az energiafű, a nád, a parlagon hagyott terület, a pihentetett terület, az energetikai céllal telepített kínai nád, valamint a fás szárú energetikai célú ültetvény kivételével.

 1. Ellenőrzött szaporítóanyag

A támogatást igénylő a „Kizárólag ellenőrzött (fémzárolt) szaporítóanyag felhasználása szakmailag elvárható mennyiségben adott területegységre vetítve.” előírást – éves teljesítés hiányában – nem tudja teljesíteni olyan területen, ahol a teljes kötelezettségvállalással érintett egybefüggő területen a teljes támogatási időszak alatt a csak és kizárólag évelő szálas pillangós takarmánynövény vagy évelő szántóföldi növény termesztése történik.

„Kizárólag ellenőrzött (fémzárolt) szaporítóanyag felhasználása szakmailag elvárható mennyiségben adott területegységre vetítve” előírást az előírással érintett területek összességén minden növénykultúrára (másodvetésre, zöldtrágyára is) vonatkozóan be kell tartani.