Önállóan támogatható tevékenységek:

Építéssel nem járó kertészeti eszközök, gépek beszerzése:

a) mezőgazdasági erőgéphez, traktorhoz kapcsolható munkagépek,

b) önjáró és vontatott betakarítógépek,

c) szedő platform, szüretelő-szedő gép, szedőputtony,

d) talajművelő gépek,

e) kertészeti tevékenység végzéséhez szükséges, egyéb gépek, eszközök beszerzése a Felhívás 3.3. pontjában (Nem támogatható tevékenységek- mezőgazdasági erőgépek beszerzése, kivéve: kertészeti tevékenység végzéséhez szükséges önjáró betakarító- és permetezőgépek, öntözéshez, vízellátáshoz kapcsolódó gépek eszközök (beleértve: tápoldatozók, szivattyúk) beszerzése, tehergépkocsi, négykerekű motorkerékpár (quad), göngyöleg beszerzése, természeti katasztrófák megelőzését szolgáló gépek, eszközök (légkeverő berendezések, autonóm és vontatott hőtermelő berendezések stb.) beszerzése, betakarítást követő áruvá készítést (fosztás, aprítás, morzsolás, őrlés, vágás, szárítás, válogatás, tisztítás, osztályozás, csomagolás) szolgáló gépek, eszközök beszerzése) foglaltakra figyelemmel,

f) maximum 1 darab mezőgazdasági pótkocsi,

g) maximum 1 darab, legfeljebb 83 kW motorteljesítményű traktor a felhívás 5.7. pontjainak figyelembevételével.

Önállóan nem támogatható tevékenységek

a) Üzemen belüli anyagmozgatás gépei: rakodógép, targonca és ezek adapterei, kézi hidraulikus vagy elektromos raklapemelő (béka) beszerzése.

b) Az 5.5. b) pontban felsorolt általános költségekhez kapcsolódó tevékenységek.

 

Műszaki és szakmai elvárások

Támogatás kizárólag kertészeti tevékenységhez kapcsolódó projektekhez nyújtható.

A fenntartási kötelezettség időtartama alatt a támogatott eszközt, gépet a rendeltetésének megfelelően, a vonatkozó engedélyek és előírások betartásával kell használni, üzemeltetni.

A fenntartási kötelezettség időtartama alatt a projekt tárgya nem adható el, nem adható bérbe, jótállás alapján történő csere, amortizáció, lopás, működésképtelenné, használhatatlanná válás esetén a projekt tárgya a Magyar Államkincstár (a továbbiakban: Kincstár) által rendszeresített és a Kincstár honlapján közzétett formanyomtatványon történő bejelentést követően – a bejelentés alapjául szolgáló igazoló dokumentumokat mellékelve – saját forrásból lecserélendő.

Gépberuházás esetén kizárólag olyan első üzembehelyezésű, a támogatási kérelem benyújtásának évétől számított legfeljebb két éve gyártott gépek, eszközök beszerzése támogatható, amely a támogatható tevékenység megvalósítását szolgálja.

A támogatást igénylő a támogatási kérelem mellékleteként köteles benyújtani három, a felhívás 2. számú melléklete szerinti tartalmi elemekkel rendelkező, egymástól és a támogatást igénylőtől független forgalmazótól származó, azonos műszaki paraméterekkel rendelkező gépre, eszközre vonatkozó, magyar nyelvű árajánlatot. Amennyiben a kötelezően benyújtandó három árajánlat nem szerezhető be, úgy a forgalmazó/gyártó nyilatkozatának ki kell terjedni arra, hogy az igényelt gép, eszköz egyedi gyártású és/vagy más forgalmazótól/gyártótól nem szerezhető be.

A beszerezni kívánt gépeknek, eszközöknek meg kell felelniük a vonatkozó európai irányelveknek, szabványoknak, illetve az azokat átültető magyar jogszabályoknak, szabványoknak, környezetvédelmi előírásoknak.

Amennyiben a kedvezményezett munkavállalókat foglalkoztat, úgy vállalnia kell, hogy a fenntartási időszak alatt fenntartja a bázislétszámot (létszámtartásra vonatkozó kötelezettségek). A bázislétszámot a benyújtást megelőző naptári év foglalkoztatotti átlaglétszáma adja.

A projekt megkezdése

A támogatási kérelem benyújtását megelőzően megkezdett projekt a támogatási kérelem teljes elutasítását vonja maga után.

A projekt megvalósítását a benyújtást követő napon a támogatást igénylő saját felelősségére megkezdheti.

A támogatási kérelem benyújtása előtt felmerült költségeket a projekt részeként nem lehet elszámolni.

Fenntartási kötelezettség

A projekt megvalósítás befejezésétől számított 5 év.

Támogatást igénylők köre

A támogatási kérelem benyújtását megelőző, lezárt üzleti évben - legalább 6000 euró STÉ üzemmérettel rendelkeznek és üzemméretük legalább 50%-a kertészeti tevékenységből származik.

A támogatási kérelem benyújtásának határideje

Első szakasz: 2021. július 7. – 2021. július 20.

Második szakasz: 2021. július 21. – 2021. augusztus 3.

Harmadik szakasz: 2021. augusztus 4. – 2021. augusztus 17.

Negyedik szakasz: 2021. augusztus 18. - 2021. augusztus 31.