Összefoglaló az AKG programban való részvétel feltételeiről.

A teljes támogatási időszak alatt minden évre vizsgálhatóan 5 évnél nem régebbi talajvizsgálati eredményekkel kell rendelkezni a szántó és az ültetvény tematikus előíráscsoportok esetében, azaz a talajvizsgálati eredmények meglétének folyamatosnak kell lennie. A folyamatosság szempontjából a talajminta leadásának időpontja számít (VP4-10.1.1-15 Agrár-környezetgazdálkodási kifizetés és VP4-10.1.1-16 Agrár-környezetgazdálkodási kifizetés 4. számú melléklet Talajmintavétel során betartandó követelmények)

A levélminta vételének (VP4-10.1.1-15 AKG kifizetés és VP4-10.1.1-16 AKG kifizetés az 5. számú melléklet szerinti követelmények betartásával bárki elvégezheti) minden év augusztus 31. a határideje.

A tápanyag-gazdálkodási tervet évente a talajvizsgálati eredmények, valamint - amennyiben releváns - a levélanalízis eredménye alapján kell elkészíteni. A tápanyag-gazdálkodási tervet évente szeptember 30-ig kell elkészíteni a következő évre vonatkozóan. Amennyiben az adott növénykultúra betakarítására szeptember 30-át követően kerül sor, a következő növényre vonatkozó tápanyag-gazdálkodási tervet a betakarítást követően 30 napon belül kell elkészíteni.

Zöldugarra vonatkozó szabályok:

 • Zöldugar: legalább három egymást követő évig tartó zöld növényi borítottság, amelyet legalább három faj - amelyből legalább egy évelő pillangós - vetésével alakítottak.
 • az ugaroltatás ideje alatt tilos műtrágya és növényvédőszer alkalmazása
 • kaszálást vagy szárzúzást legalább 10 cm magas tarló hagyása mellett lehet végezni, legkorábban június 1-jén
 • kaszálék a területről lehordható
 • a zöldugart a 3. év július 30. után lehet feltörni
 • a zöldugarként hasznosított területet tilos gazdasági haszonállattal legeltetni és magot fogni
 • a pihentetett terület nem vehető figyelembe zöldugarként

Méhlegelő:

 • Méhlegelő: legalább 8 fajból álló, megfelelő fajösszetétellel kialakított, a beporzó rovaroknak a lehető leghosszabb időtartamig megfelelő táplálékot biztosító többéves növénykultúra.
 • A méhlegelőt virágzás végéig fenn kell tartani.
 • Növényvédőszer mentes tartós zöldugar/méhlegelő szegély (a bevitt terület kerületének legalább 25 %-án legalább 3 évig, legalább 3 méter / 6 méter szélességben):
 • a tábla szélessége, vagy minimum 3 méter vagy minimum 6 méter a választott előírástól függően, de maximum 10 méter lehet

Zöldtrágya:

 • Zöldtrágyanövény termesztése és zöldtrágyázás megvalósítása másodvetésben is történhet.
 • Zöldtrágyanövény: olyan vetett növényfaj vagy növényfajok keveréke, amely növénytakaróként beborítja a talajt és a talajtermékenység javításának céljából a vetést követő első virágzáskor teljes tömegében a talajba bedolgozásra kerül, ahol az árvakelés nem minősül zöldtrágyanövénynek.
 • A szántó tematikus előíráscsoportokban az alapcsomagban kötelezően előírt zöldtrágyázás, istállótrágya, baktériumtrágya kijuttatása alól mentesülnek azon kötelezettségvállalással érintett egybefüggő területek, amelyeken a teljes támogatási időszak alatt a teljes területen, csak és kizárólag évelő szálas pillangós takarmánynövény termesztése történik.

Bejelentési kötelezettségek:

 • Zöldtrágyázás megvalósítása esetén a zöldtrágyázásra kerülő növényfajt, a munkálat végzésének helyét és időpontját, a növényállomány beforgatását, a munkavégzést követő 15 napon belül;
 • Istállótrágya kijuttatás esetén a munkálat elvégzésének helyét és időpontját a munkavégzést követő 15 napon belül. A szántó tematikus előíráscsoportokban az „5 év alatt legalább egy alkalommal istállótrágya kijuttatása”, továbbá az „5 év alatt további egy alkalommal istállótrágya kijuttatása” előírások teljesítése akkor kerül elfogadásra, amennyiben a támogatást igénylő az adott évi tápanyag-gazdálkodási terv alapján adott növényre meghatározott N hatóanyag legalább 75%-át a szervestrágya hasznosuló N tartalmából biztosítja. Amennyiben az adott növényre meghatározott N hatóanyag szükséglet 75%-a szervestrágyával történő kijuttatása meghaladná a 170 kg/ha/év szerves eredetű N hatóanyag mennyiséget, abban az esetben sem lehet 170 kg/ha/év szerves eredetű N hatóanyagtól többet kijuttatni és így a 75%-os értéktől el lehet térni.
 • Baktériumtrágya kijuttatás esetén a munkálat elvégzésének helyét és időpontját a munkavégzést követő 15 napon belül;
 • Középmély lazítás megvalósítása esetén a megvalósítás helyét és időpontját a munkálat elvégzését követő 15 napon belül.

Vetésszerkezet előírások:

 • A vetésszerkezeti előírások teljesítésénél kizárólag a főnövényt kell figyelembe venni.

Növényvédelem:

 • Kizárólag környezetkímélő növényvédőszer-hatóanyagok alkalmazhatóak. A nem alkalmazható növényvédőszer-hatóanyagokat, valamint az azokat tartalmazó növényvédőszerek körét az IH évente január 31-ig közleményben teszi közzé.
 • Ellenőrzött (fémzárolt) szaporítóanyag felhasználása:
 • az egy évnél nem régebbi szaporítóanyag vásárlásáról szóló számla, bizonylat bemutatásával
 • az előírással érintett területek összességén minden növénykultúrára (másodvetésre, zöldtrágyára is) vonatkozóan be kell tartani

Növényvédelmi és talajvédelmi szakirányító bevonása a gazdálkodásba:

Amennyiben a támogatást igénylő (beleértve a gazdasági társaságok, a gazdálkodó szervezetek vezető tisztségviselőjét, alkalmazottját vagy tagját, az egyéni vállalkozót vagy alkalmazottját) nem szerepel a szaktanácsadási névjegyzékben, de rendelkezik I. forgalmi kategóriájú növényvédőszer forgalmazási, vásárlási és felhasználási engedéllyel, a növényvédelmi szakirányító tevékenységet a saját gazdaságára vonatkozóan önállóan elláthatja.

Jogszerű földhasználat:

A kifizető ügynökség a helyszíni ellenőrzés során a vizsgált évre/évekre és az adott év/évek minden napjára vonatkozóan ellenőrzi a jogszerű földhasználatot.