Az Egységes Kérelemben igényelhető területhez kötött támogatások esetében (területalapú támogatás (SAPS), zöldítés, THÉT, Natura 2000 gyep, kistermelői támogatás, fiatal mezőgazdasági termelők támogatása) szükséges jogszerű földhasználattal rendelkezni.

Jogszerű földhasználatot abban az esetben kell igazolni, ha a Magyar Államkincstár erre felszólítja a gazdálkodót vagy gazdálkodó szervezetet. (elsősorban ügyfélkapun keresztül végzésben) Ez abban az esetben történik meg, ha egy adott területre több gazdálkodó nyújtott be igénylést vagy ha az adott gazdálkodó bármely igényelt jogcíme kapcsán adminisztratív vagy helyszíni ellenőrzésen esik át.

Az adott jogcímek esetében különböző időszakra kell rendelkezni jogszerű földhasználattal.

 • területalapú támogatás (SAPS), zöldítés, kistermelői támogatás, fiatal mezőgazdasági termelők támogatása - 2019-ben az Egységes kérelem benyújtási évének június 11-ei állapotát veszi figyelembe a Magyar Államkincstár
 • THÉT, Natura2000 gyep - a jogszerű földhasználatnak a teljes naptári évben meg kell lennie, azaz az adott év január 1-jétől december 31-ig

A jogszerű földhasználatot okirattal kell igazolni.

Alapesetben földhasználati lappal történik az igazolás, de további lehetőségek is rendelkezésre állnak:

 • tulajdoni lap
 • a földhasználóval kötött írásbeli szerződés
 • haszonbérleti szerződés
 • alhaszonbérleti szerződés
 • felesbérleti szerződés
 • részesművelési szerződés
 • szívességi földhasználati szerződés
 • rekreációs földhasználati szerződés
 • vagyonkezelővel kötött szerződés
 • vagyonkezelő által kiállított nyilatkozat
 • az ingatlannyilvántartásban vagyonkezelőként, haszonélvezőként, vagy használat jogának jogosultjaként bejegyzett használó, földhivatal általi igazolás
 • az ingatlannyilvántartásban bejegyzett, közeli hozzátartozók közötti haszonélvezeti jogot alapító szerződés
 • a föld kényszerhasznosításba adásáról szóló végleges határozat
 • özvegyi haszonélvezeti jogot megállapító jogerős közjegyzői hagyatékátadó végzés
 • osztatlan közös tulajdon esetében használati rendről szóló megállapodás
 • osztatlan közös tulajdon esetében igazolható ezen felül közös tulajdonban álló zártkert esetében a földhasználati jogosultságot igazoló, a földhasználat időtartamát, a területazonosító adatait és nagyságát tartalmazó egyéb okirat
 • családi gazdálkodó esetében családi gazdaság alapításáról szóló megállapodás
 • jegyző által kiállított adott terület használatának tényét igazoló hatósági bizonyítvány

Fontos kiemelni, hogy az igazolási módok között a 2007. évi XVII. törvény 44. § (7) bekezdésében meghatározott sorrendiség érvényesül.

A nyilatkozatot kizárólag elektronikus úton, ügyfélkapun keresztül, a „Jogszerű földhasználat nyilatkozat 2019” elektronikus felületen lehet benyújtani.

A felszólító végzés kézhezvételétől számított 10 napon belül kell megtenni a vitatott kérdésben a nyilatkozatot.

Amennyiben a kérdéses terület tulajdonjogának vagy földhasználati jogának megállapítása iránt polgári peres eljárás vagy egyéb eljárás van folyamatban, úgy e tényt 15 napon belül kell elektronikus bejelenteni.

Amennyiben az ügyfél nem vagy nem a jogszabályban meghatározottak alapján igazolja a jogszerű földhasználatát, az a kérelmének elutasítását, és áthúzódó szankció megállapítását vonhatja maga után.