Egységes területalapú támogatásra (SAPS), valamint termeléshez kötött közvetlen területalapú támogatásokra az a termelő jogosult az adott területre (táblára) vonatkozóan, aki/amely a tárgyévben az egységes kérelem beadására nyitva álló határidő utolsó napján (ez 2019-ben 2019. június 11.) jogszerű földhasználattal rendelkezik.

Az egységes kérelemben szükséges bejelenteni valamennyi, az ügyfél használatában lévő területet. A területbejelentési kötelezettség vonatkozik a támogatható és a nem támogatható területekre is.

Az ügyfél földhasználata jogszerűségét a kérelem benyújtására nyitva álló határidő utolsó napja (2019. június 11.) szerinti hatályos állapotot alátámasztó, a következő sorrend szerinti alábbi okiratokkal igazolhatja:

A Támogatási törvény 44. § (7) bekezdés az alábbi szabályozást tartalmazza a jogszerű földhasználat igazolására vonatkozóan:

 „…jogszerű földhasználónak minősül a következő sorrend szerint az az ügyfél, aki vagy amely – amennyiben az egyes támogatási jogcímekre vonatkozó jogszabályok másként nem rendelkeznek e dátumról – a kérelem benyújtására nyitva álló határidő utolsó napjára vonatkozóan (2019-ben: június 11.), az általa igényelt terület vonatkozásában:

a) a földhasználati nyilvántartásba földhasználóként bejegyzett,

b) a családi gazdaságokról vezetett nyilvántartásba családi gazdálkodóként bejegyzett vagy családi gazdaság alapításáról szóló megállapodással rendelkezik és abban családi gazdálkodóként szerepel,

c) haszonbérleti, felesbérleti, részesművelési, szívességi földhasználati, rekreációs célú földhasználati vagy alhaszonbérleti szerződés, továbbá - a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvénnyel összefüggő egyes rendelkezésekről és átmeneti szabályokról szóló 2013. évi CCXII. törvény 70. §-a vagy 76. §-a szerinti - használatmegosztásról szóló vagy többlethasználati megállapodás, a Nemzeti Földalapról szóló 2010. évi LXXXVII. törvény 18. § (5) bekezdése szerinti megbízási szerződés (ide 5 értve nemzeti park igazgatóság által kötött szerződést is), valamint akit a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény 65. §-a szerint a föld kényszerhasznosítójaként jelöltek ki, a bíróság ideiglenes intézkedése alapján földhasználó, továbbá honvédelmi rendeltetésű terület esetében annak használatára szerződés alapján jogosult,

d) az ingatlan-nyilvántartásba vagyonkezelőként, haszonélvezőként vagy a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 5:159. §-a szerinti használat jogának jogosultjaként bejegyzett, valamint a vagyonkezelőként bejegyzett költségvetési szerv költségvetési szervnek minősülő jogutódja,

e) az ingatlan-nyilvántartásba tulajdonosként vagy szövetkezeti földhasználat jogosultjaként bejegyzett,

f) a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény 42. § (2) bekezdés c) pontja szerinti esetben az a személy, aki a földhasználati nyilvántartásba bejegyzett földhasználóval kötött írásbeli megállapodással rendelkezik,

g) az osztatlan közös tulajdonban álló földterületen a tulajdoni hányadát meghaladó mértékű területen a tulajdoni hányadát meghaladó mértékű terület vonatkozásában a gazdálkodó tulajdonostárs, ha a földhasználati nyilvántartásba önhibáján kívüli okból nem került bejegyzésre és rendelkezik a terület adott hányadának használatára jogosító írásbeli megállapodással és a használat tényét az általa vezetett gazdálkodási napló alátámasztja,

h) osztatlan közös tulajdonban álló földterületen gazdálkodó tulajdonostársnak nem minősülő személy, ha a földhasználati nyilvántartásba önhibáján kívüli okból nem került bejegyzésre és rendelkezik a terület adott hányadának használatára jogosító írásbeli megállapodással és a használat tényét az általa vezetett gazdálkodási napló alátámasztja

i) az a)–h) pontok szerinti jogszerű földhasználó közeli hozzátartozója,

j) a jegyző által kiállított és az adott terület használatának tényét igazoló hatósági bizonyítvánnyal rendelkezik.

Amennyiben a jogszerű földhasználat igazolása nem földhasználati lappal, vagy nem tulajdoni lappal történik, úgy a dokumentumot javasoljuk az egységes kérelem mellékleteként becsatolni, tekintettel arra, hogy ha az érintett táblák vonatkozásában földhasználat vizsgálatra kerül sor, úgy az az ügyintézést nagy mértékben elősegíti. Ha nem kerül csatolásra az igazoló dokumentum az egyéges kérelem benyújtásakor, úgy lehetőség van később is benyújtani. A Magyar Államkincstár (továbbiakban: Kincstár) jogszerű földhasználat vizsgálatra irányuló felhívása esetén, a végzésben megjelölt határidőn belül köteles az ügyfél a földhasználatot a fent felsorolt okiratok valamelyikével igazolni, az arra rendszeresített felületen történő elektronikus benyújtással.

A támogatások esetében az igénylési területegység a tábla (bejelentett tábla).

Bejelentett tábla: az ügyfél által az egységes kérelemben bejelentett legkisebb, azonos hasznosítású összefüggő földterület, amelyet nem metsz kötelezettségvállalással érintett egybefüggő terület.