A Felhívás 1. célterülete („Élelmiszer-feldolgozó üzemek fejlesztése”) keretében igénybe

vehető keretösszeg 40 milliárd Ft:

3A: az elsődleges termelők versenyképességének javítása az által, hogy megfelelőbb módon

integrálják őket az agrár-élelmiszeripari láncba – 32 milliárd Ft.

6A: segítségnyújtás a diverzifikáláshoz, új kisvállalkozások alapításához és a

munkahelyteremtéshez – 4 milliárd Ft.

5B: erőforrás-hatékonyság előmozdítása, az élelmiszer-feldolgozó iparág általi

energiafelhasználás hatékonyságának fokozása – 4 milliárd Ft.

 

a Felhívás 2. célterülete („Borászati üzemek fejlesztése”) keretében igénybe vehető

keretösszeg 10 milliárd Ft:

3A: az elsődleges termelők versenyképességének javítása az által, hogy megfelelőbb módon

integrálják őket az agrár-élelmiszeripari láncba – 8 milliárd Ft.

6A: segítségnyújtás a diverzifikáláshoz, új kisvállalkozások alapításához és a

munkahelyteremtéshez – 1 milliárd Ft.

5B: erőforrás-hatékonyság előmozdítása, az élelmiszer-feldolgozó iparág általi

energiafelhasználás hatékonyságának fokozása – 1 milliárd Ft.

 

 1. célterület - Élelmiszer-feldolgozó üzemek fejlesztése

Mezőgazdasági termékek értéknövelése, a piacra jutást elősegítő technológiai fejlesztést célzó

beruházások támogatása az élelmiszer-feldolgozás hatékonyságának növelése érdekében.

Támogatható tevékenységek:

Termeléshez kapcsolódó új eszközök, gépek beszerzése, új technológiai rendszerek és

kapacitások kialakítása;

és/vagy

a célterülethez tartozó tevékenységet szolgáló épületek, építmények kivitelezése.

 1. célterület - Borászati üzemek fejlesztése

Borászati gépek, technológiai berendezések beszerzése, építéssel járó fejlesztési beruházások.

Támogatható tevékenységek:

Szőlőfeldolgozáshoz, mustkezeléshez, bor-, pezsgő-, illetve habzó bor készítéséhez, bor-,

pezsgő-, illetve habzó bor kezeléséhez, tárolásához, érleléséhez és kiszereléséhez

kapcsolódó új eszközök, gépek beszerzése, új technológiai rendszerek és kapacitások

kialakítása;

és/vagy

a célterülethez tartozó tevékenységet szolgáló épületek, építmények kivitelezése.

 

Támogatást igénylők köre

Jelen Felhívásra támogatási kérelmet nyújthatnak be az alábbi feltételeket teljesítő, a TEÁOR

10 és 11 besorolás szerinti (kivéve TEÁOR 1020, TEÁOR 109 alá tartozó) tevékenységüket

fejlesztő támogatást igénylők.

 1. célterület - Élelmiszer-feldolgozó üzemek fejlesztése

Az 1. célterület esetében támogatási kérelmet nyújthat be:

 1. Mezőgazdasági termelő, aki abban az esetben jogosult a támogatásra, amennyiben:
 2. a támogatási kérelem benyújtását megelőző, vagy amennyiben erre vonatkozóan

nem rendelkezik adatokkal, az ezt megelőző teljes lezárt üzleti évben árbevételének

legalább 50%-a mezőgazdasági tevékenységből származott. A mezőgazdasági

tevékenységből származó nettó árbevétel és annak nettó árbevételhez viszonyított

arányának kiszámítását a Felhívás 6. számú mellékletében szereplő képlet

alkalmazásával kell elvégezni;

 1. a támogatási kérelemmel érintett tevékenysége Annex I. termék feldolgozására

irányul.

 

 1. Mezőgazdasági termelőnek nem minősülő mikro- és kisvállalkozás, amely abban az

esetben jogosult a támogatásra, amennyiben:

 1. a támogatási kérelem benyújtását megelőző utolsó teljes lezárt üzleti évvel

rendelkezik;

 1. a támogatási kérelemmel érintett tevékenysége Annex I. termék feldolgozására

irányul;

 1. a támogatási kérelemmel érintett tevékenységgel kizárólag Annex I. terméket állít

elő.

 1. célterület - Borászati üzemek fejlesztése

A 2. célterület esetében támogatási kérelmet nyújthat be:

 1. Mezőgazdasági termelő, aki abban az esetben jogosult a támogatásra, amennyiben:
 2. a támogatási kérelem benyújtását megelőző, vagy amennyiben erre vonatkozóan

nem rendelkezik adatokkal, az ezt megelőző teljes lezárt üzleti évben árbevételének

legalább 50%-a mezőgazdasági tevékenységből származott. A mezőgazdasági

tevékenységből származó nettó árbevétel és annak nettó árbevételhez viszonyított

arányának kiszámítását a Felhívás 6. számú mellékletében szereplő képlet

alkalmazásával kell elvégezni;

 1. a támogatási kérelemmel érintett tevékenységhez Annex I. (0806 10 90, 2204, 2209,

2307, 2308 árucsoportba tartozó) borászati termékeket használ fel;

 1. a támogatási kérelemmel érintett tevékenysége kizárólag Annex I. (2204, 2209,

2307, 2308 árucsoportba tartozó) borászati termék előállítására, kiszerelésére és

tárolására irányul.

 1. Mezőgazdasági termelőnek nem minősülő mikro- és kisvállalkozás, amely abban az

esetben jogosult a támogatásra, amennyiben:

 1. a támogatási kérelem benyújtását megelőző utolsó teljes lezárt üzleti évvel

rendelkezik;

 1. a támogatási kérelemmel érintett tevékenységhez Annex I. (0806 10 90, 2204, 2209,

2307, 2308 árucsoportba tartozó) borászati termékeket használ fel;

 1. a támogatási kérelemmel érintett tevékenysége kizárólag Annex I. (2204, 2209, 2307,

2308 árucsoportba tartozó) borászati termék előállítására, kiszerelésére és tárolására

irányul.

A támogatási kérelem benyújtására – mindkét célterület tekintetében - kollektív beruházás

keretében is van lehetőség.

Kollektív projektnek minősül a legalább öt – jogilag és gazdaságilag egymástól független -kedvezményezett által közösen végrehajtott projekt (konzorcium). Kollektív projektnek minősül, továbbá a termelői csoport, a termelői szervezet, a mezőgazdasági termelők tagságával működő szövetkezet, valamint a szociális szövetkezet által végrehajtott projekt.

Konzorciumnak a 272/2014 (XI.5.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdés 19. pontjának, valamint az 59. §-nak megfelelő olyan együttműködés minősül, amelynek legalább öt tagja van.

 

A támogatást igénylő értékelési időszakonként egy támogatási kérelmet nyújthat be, amely egy

célterületre és egy megvalósítási helyre vonatkozhat.

A támogatási kérelmek benyújtására 2019. január 2. napjától 2021. január 4. napjáig van lehetőség.

A támogatást igénylő projekttel kapcsolatos pénzügyi elszámolása (záró kifizetési igénylés) benyújtásának végső határideje a Támogatói Okirat hatályba lépésétől számított 24 hónap utolsó napja.

A támogatás mértéke, összege

Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege:

- az 1. célterület esetében egyéni beruházás esetén maximum 500 millió Ft, kollektív beruházás esetén maximum 1,5 milliárd Ft

 - a 2. célterület esetében egyéni beruházás esetén maximum 200 millió Ft, kollektív beruházás esetén maximum 500 millió Ft

A támogatás maximális mértéke mindkét célterület tekintetében (az egyes támogatási kategóriákra irányadó részletszabályok figyelembevételével):

 - a közép-magyarországi régióban (a továbbiakban: KMR-en belül) az összes elszámolható költség 40%-a

- a nem közép-magyarországi régióban (a továbbiakban: KMR-en kívül) az összes elszámolható költség 50%-a

REGIONÁLIS BERUHÁZÁSI TÁMOGATÁS ESETÉN:

 A támogatási intenzitás legmagasabb mértéke az egyes régiókban a következők szerint alakul a KMR-en kívül, azzal, hogy az így számított támogatási intenzitás nem haladhatja meg a Vidékfejlesztési Programban meghatározott 50%-os maximális támogatási mértéket:

 1. a) az Észak-Magyarország, az Észak-Alföld, a Dél-Alföld és a Dél-Dunántúl régiókban 50%
 2. b) a Közép-Dunántúl régióban 35%,
 3. c) a Nyugat-Dunántúl régióban 25%

Egyéb elvárás:

Amennyiben a kedvezményezett munkavállalókat foglalkoztat, úgy vállalnia kell, hogy a fenntartási időszak alatt fenntartja a bázislétszámot.

Fenntartási időszak

A projektmegvalósítás befejezésétől számított 5 év.