Az érintett tematikus előíráscsoport esetében az egyik vállalható előírás a levélanalízis elvégzése, ami minden évben kötelező.

A levélminták leadásáról az akkreditált laboratórium az Agrár-környezetgazdálkodási kifizetés felhívásának (VP4-10-1.1-15, VP4-10-1.1-16 és VP4-10.1.1-21) 6. számú melléklete szerinti átvételi igazolást állítja ki a támogatást igénylő részére, amelyet az Államkincstár a vállalt előírás ellenőrzésekor a laboratórium vizsgálati eredményének kiadásáig teljesítésként fogad el.

A levélminta vételt az alábbiakban foglalt követelmények betartásával bárki elvégezheti minden év augusztus 31-ig.

A levélanalízist csak a megfelelő vizsgálati paraméterekre akkreditációval rendelkező laboratóriumok végezhetik el.

A tápanyag-gazdálkodási tervet szintén évente a talajvizsgálati eredmények, valamint - amennyiben releváns - a levélanalízis eredménye alapján kell elkészíteni.

A tápanyag-gazdálkodási tervek, a talajvizsgálattal és a levélanalízissel kapcsolatos valamennyi dokumentum eredeti példányát a támogatási időszak végét követő tízedik év végéig meg kell őrizni.

Amennyiben a kötelezettségvállalási időszakban AKG átadás történik. Az átadónak biztosítania kell az átvevő részére a kötelezettségnek a korábbi időszak alatti teljesítését igazoló dokumentumok mindkét fél által aláírt másolati példányát, így különösen a gazdálkodási napló másolati példányát, a földterület EOV koordinátákkal történt beazonosítási eredményeinek másolati példányát, valamint ha a tematikus előíráscsoport előírásai megkövetelik a tápanyag-gazdálkodási terv másolati példányát és a talajvizsgálati, a levélanalízis eredmények másolati példányát, valamint az Államkincstár által küldött iratok másolati példányát.

Továbbá a támogatást igénylőnek a helyszíni ellenőrzés során lehetővé kell tennie a támogatás feltételeinek teljes körű ellenőrzését, valamint rendelkezésre kell állnia a gazdálkodási napló, a tápanyaggazdálkodási terv, a talajvizsgálati jegyzőkönyv (akkreditált laboratórium átvételi elismervénye) és a levélanalízis (akkreditált laboratórium átvételi elismervénye) adott évre és a támogatási időszak korábbi éveire vonatkozó példányainak, valamint az azokban szereplő anyagok felhasználására vonatkozó adatok alátámasztására szolgáló számláknak és bizonylatoknak.

A levélanalízisre vonatkozó általános előírások:

A N, P, K, Ca és Mg paraméterekre történik levélanalízis elvégzése. A mintavételi egység kijelölésénél alapul kell venni a talajmintavételi egységet (5 hektár), amit ezen belül a faj, illetve fajta határol be. A mintavételi egységbe egy faj, illetve egy fajta kerülhet. Vegyes állomány esetén a fő fajt, fajtát kell mintázni.

Egy mintavételi egységről egy mintát kell venni, amelynek két külön kezelt átlagmintából kell állnia. A két átlagmintának a két átló mentén szedett növényt, növényi szervet kell tartalmaznia. Ennek megfelelően a két átló mentén külön-külön gyűjtött két darab átlagmintából egy darab lemérendő reprezentatív mintát kell képezni, amelyet vizsgálat céljából akkreditált laboratórium rendelkezésére kell bocsátani. Egy leadott minta minimum 0,1 kg növényi szervet (levél, levélnyél) kell, hogy tartalmazzon.  Egy mintát 50-100 db növény vagy minimum 100 db növényi szerv (levél, levélnyél) képez. Minden növényi szervet más növényről kell begyűjteni. Bogyós, csonthéjas és héjas ültetvényekben egy fáról legalább 2 db levelet kell leszedni a fa két, sorközi oldaláról, a koronaszint alsó harmadából. Szőlő esetén a leveleket (levéllemezt) az első fürt szárcsomójáról mintázzuk meg.

Nem szabad mintát gyűjteni:

- növényvédelmi permetezést követően a munkaügyi várakozási idő leteltéig;

- lombtrágyázás után legalább 2 hétig;

- sáros, szennyezett növényekről.

A mintába csak kifejlett, a fajtára jellemző, ép, egészséges, csapadéktól mentes növényt, levelet, illetve levéllemezt lehet szedni. A szegélyhatás elkerülésére a tábla szélső soraiból, illetve a sorok szélső növényeiből nem szabad mintát venni.

A mintát kódszámozott zacskóba kell gyűjteni és mintaazonosító jeggyel ellátni, amelyen a terület adatai mellett a növényfaj (fajta), valamint a növényi szerv neve és fejlettségi állapota is szerepeljen. A gyűjtött mintát zacskóba kell tenni, valamint a laboratóriumba történő juttatásig hűtőtáskában tartani. A mintákat lehetőleg a mintavétel napján szükséges a laboratóriumba juttatni. 

Mintavételi eszközök:

– papír vagy etamin zacskók;

– rozsdamentes olló, kés, metszőolló.

A mintaazonosító jegynek a következőket kell tartalmaznia:

– támogatást igénylő neve, ügyfél-azonosítója, postacíme;

– tematikus előíráscsoport megnevezése;

– termőterület adatai, minta származási helye: blokkazonosító, helyrajzi szám, tábla területnagysága, tábla sorszám, KET sorszáma;

–    minta kódja;

–    mintavétel időpontja;

–    növény megnevezése, fajta.

A növénymintavétel módja, időpontja, helye ültetvények esetében:

Kultúra

Minta- vétel

Fenofázis

Mintavétel helye

Szőlő

I.

Teljes virágzásban (termőhajtásról)

a fürttel szembeni, ép, fajtára jellemző levél

Szőlő                                      

II.

Éréskor (lombszíneződés kezdete előtt)

a fürttel szembeni, ép, fajtára jellemző levél

Alma, körte, birs, naspolya

I.

Hajtásnövekedés befejezése után

a földről még kézzel elérhető csúcshajtás közepéről származó teljes levél

Őszibarack, homoktövis

I.

Éréskor

a földről még kézzel elérhető csúcshajtás közepéről származó teljes levél

Szilva, kajszi,

meggy, cseresznye

I.

a hajtásnövekedés befejezése után

a földről még kézzel elérhető csúcshajtás közepéről származó teljes levél

Dió

I.

a csonthéj kialakulása után

az összetett levél csúcsi levéllemeze

Mandula, mogyoró, szelídgesztenye

I.

a csonthéj kialakulása után

a földről még kézzel elérhető csúcshajtás közepéről származó teljes levél

Piros és egyéb ribiszke, piszke/egres, josta,

I.

Éréskor

a hajtás középső kifejlett levele

Termesztett bodza

I.

Éréskor

a hajtás középső részéről kifejlett összetett levéllemez

Málna, szeder

I.

Éréskor

a hajtás középső részéről kifejlett összetett levéllemez