A szőlőültetvényeken megvalósuló növényegészségügyi védekezés támogatásáról szóló 9/2016. (II. 15.) FM rendelet 7. § (1) bekezdése alapján a növényegészségügyi megelőzés, illetve a növényegészségügyi felszámolás támogatása igénybevételéhez

kifizetési kérelem kizárólag elektronikus úton a www.mvh.allamkincstar.gov.hu honlapon keresztül, ügyfélkapus azonosítást (bejelentkezést) követően elérhető elektronikus kérelemkitöltő felületen, a Kincstár által erre a célra kialakított elektronikus űrlapon

(elérési útvonal: Elektronikus kérelemkezelés → Piaci intézkedések → Nemzeti támogatások → A szőlőültetvényeken megvalósuló növényegészségügyi védekezés támogatása – Kifizetési kérelem) tölthető ki és nyújtható be.

A kifizetési kérelem benyújtására vonatkozóan a Kincstár nem rendszeresít papír alapú nyomtatványokat.

Kifizetési kérelmet a szőlőtermelőnek és az igénylésre felhatalmazott termelői szerveződésnek

2021. évben 2021. július 30. 00.00.00 óra és 2021. augusztus 15. 23.59.59 óra között kell benyújtania.

A benyújtási határidő elmulasztása esetén igazolásnak helye nincs.

A tárgyévben kizárólag egy kifizetési kérelem nyújtható be, melyben a növényegészségügyi megelőzés, illetve a növényegészségügyi felszámolás támogatása együttesen is igényelhető.

A növényegészségügyi megelőzés támogatása a kifizetési kérelemben kizárólag abban az esetben igényelhető, amennyiben a Rendelet 6. § (1) bekezdésében meghatározott, a növényegészségügyi megelőzési támogatása igénybevételére vonatkozó kérelmet a szőlőtermelő, vagy a támogatás igénylésére felhatalmazott termelői szerveződés előzetesen már benyújtotta és azt a Kincstár befogadta.

A kifizetési kérelemhez mellékelni kell

a növényvédőszer

aa) megvásárlását igazoló, a szőlőtermelő vagy az igénylésre felhatalmazott termelői szerveződés nevére kiállított és a kifizetési kérelem benyújtásának időpontját megelőzően teljeskörűen kiegyenlített számla másolatát,

ab) az 5. § (3) bekezdése szerinti gépi bérmunka-szolgáltatás útján történő kijuttatása esetén a gépi bérmunka-szolgáltatást végző által a szőlőtermelő vagy az igénylésre felhatalmazott termelői szerveződés nevére kiállított és a kifizetési kérelem benyújtásának időpontját megelőzően teljeskörűen kiegyenlített számla másolatát,

ac) az 5. § (3) bekezdése szerinti gépi bérmunka-szolgáltatás útján történő kijuttatása esetén a gépi bérmunka-szolgáltatást végző nevére kiállított, a gépi bérmunka-szolgáltatás keretében felhasznált növényvédőszer megvásárlását igazoló számla másolatát;

b) az a) pont aa) és ab) alpontja szerinti számla pénzügyi rendezését hitelt érdemlően igazoló bizonylat - így különösen bankszámlakivonat vagy pénzintézet által kiadott, hiteles teljesítésigazolás - másolatát vagy a számla kiállítójának nyilatkozatát a számla pénzügyi rendezéséről, ha a pénzügyi teljesítés ténye a számlán nem szerepel;

c) a szőlőültetvényre vonatkozó tárgyévi - I. és II. forgalmi kategóriába sorolt növényvédőszer felhasználása esetén a növényvédelmi tevékenységről szóló 43/2010. (IV. 23.) FVM rendelet szerinti - permetezési napló másolatát;

d) borszőlő termelése esetén a gazdasági aktát vezető hegybíró által kiállított, a szőlőültetvény adatairól, valamint annak tárgyévi, szőlőtermelő általi rendeltetésszerű műveléséről szóló igazolás másolatát;

e) a szőlőtermelőnek a támogatás igénylésére felhatalmazott termelői szerveződésben való tagsága igazolása céljából a termelői szerveződés alapszabályának vagy egyéb, ezt igazoló dokumentumának másolatát, ha a kifizetési kérelmet felhatalmazás alapján igénylő termelői szerveződés nyújtja be; és

f) ha a szőlőtermelő vagy a termelői szerveződésben tagsággal rendelkező szőlőtermelő jogosult I. és II. forgalmi kategóriába sorolt növényvédőszer kijuttatására, akkor a szőlőtermelő vagy a termelői szerveződésben tagsággal rendelkező szőlőtermelő nevére kiállított, erről szóló engedély másolatát.