Az agrár-környezetgazdálkodási kifizetés olyan önkéntes alapon működő kifizetési rendszer, amelyben a résztvevők az agrár-környezetgazdálkodási célok elérésének érdekében a gazdálkodásuk során többlet tevékenységek elvégzését vállalják.

A támogatási időszak 2022. január 1-től 2024. december 31-ig tart.

A támogatás konkrét, ellenőrizhető előírásokra épít, amelyek közvetett vagy közvetlen hatásuk által érik el a támogatás által meghatározott célokat. A támogatás alapját a területhasználat adja, amely tekintetében az alábbi 8 fő kategóriát, 16 tematikus előíráscsoportot különböztetjük meg:

Jogosultsági kritériumok:

 • Az alintézkedéssel érintett terület minden művelési ág esetében minimum 1 ha, ültetvény művelési ág esetében a “hagyományos gyümölcsös fenntartása” előírás választása esetén maximum 2 ha. A “hagyományos gyümölcsös fenntartása” előírás szőlőültetvény esetében nem választható.
 • Ültetvény művelési ág esetében a “hagyományos gyümölcsös fenntartása” előírás választása kivételével az alintézkedésbe behozott ültetvény életkora a pályázat benyújtásának időpontjában nem lehet több, mint 20 év, kivéve dió, gesztenye, szőlő.
 • Zonális előírás felvételére a gazdálkodó csak a fizikai blokk szinten lehatárolt, – MePAR-ban feltüntetett területen, vagy a meghatározott szervektől igazolhatóan – a területi kritériumoknak megfelelő területek tekintetében jogosult

Kötelezettségvállalások:

 • A kedvezményezett részt vesz az alintézkedéshez kapcsolódó kötelező képzéseken. A támogatást igénylő mentesül a képzési kötelezettség alól, amennyiben azt a támogatási kérelem benyújtását megelőző 5 éven belül már teljesítette. A támogatást igénylő legalább egy alkalommal, a támogatási időszak végéig köteles az alintézkedéshez kapcsolódó agrár-környezetgazdálkodási képzésen részt venni, kivéve ha az alintézkedéshez kapcsolódó képzési kötelezettséget a támogatási kérelem benyújtását megelőző 5 éven belül, a 2014-2021 közötti időszakban már teljesítette. Amennyiben a támogatást igénylő nem természetes személy, a képzésen a vezető tisztségviselőnek, a képzésre kijelölt alkalmazottnak vagy a tagnak kell részt vennie. Őstermelők családi gazdasága (továbbiakban: ŐCSG) esetében a képzésen az ŐCSG képviselőjének vagy az ŐCSG tagjának kell részt vennie.

Követelmények:

 • Valamennyi tematikus előíráscsoport esetében a támogatási időszak 2022. január 1-től 2024. december 31-ig tart.
 • Minimális támogatható területnagyság:
  • A támogatással érintett terület minden tematikus előíráscsoport esetében minimum 1 ha, ültetvény tematikus előíráscsoport esetében a “hagyományos gyümölcsös fenntartása” választott előírással rendelkező területek összege maximum 2 ha. A “hagyományos gyümölcsös fenntartása” előírás szőlőültetvény esetében nem választható.
  • Egy tábla területe legalább 0,25 ha, kivéve a növényvédőszer mentes zöldugar/méhlegelő szegély és a füves mezsgye területek tábláit, ahol a minimális táblaméret 0,05 ha.

 

 • Ültetvények életkora:
 • Horizontális ültetvény tematikus előíráscsoport esetében – a hagyományos gyümölcsös fenntartása előírás választása, valamint a dió, szelídgesztenye, szőlő kivételével – támogatás igénybevételére akkor jogosult a támogatást igénylő, ha a támogatási kérelem benyújtásának évében a kötelezettségvállalással érintett egybefüggő teljes területén az ültetvény életkora nem több mint – a telepítéstől számított – 20 év.
 • A fenti bekezdésben foglaltak teljesülését a területileg illetékes földművelésügyi igazgatási hatáskörben eljáró megyei kormányhivatal (a továbbiakban: megyei kormányhivatal) igazolja a Kincstár megkeresésére, a megkereséstől számított 30 napon belül

 

 • Területi korlátozások:
 • Egy kötelezettségvállalással érintett egybefüggő területre kizárólag egy agrárkörnyezetgazdálkodási tematikus előíráscsoport alapján igényelhető területalapú támogatás.
 • Zonális tematikus előíráscsoport, illetve az abban szereplő előírás felvételére a gazdálkodó kizárólag a MePAR-ban lehatárolt, az adott tematikus előíráscsoportnak megfelelő lehatárolással érintett területek és a területi kritériumoknak megfelelő területek tekintetében jogosult.
 • Amennyiben a támogatási kérelemben benyújtott kötelezettségvállalással érintett egybefüggő terület poligonja több, mint 50%-a az adott tematikus fedvényre esik, akkor az egész kötelezettségvállalással érintett egybefüggő terület az adott fedvényre esőnek tekintendő.
 • A horizontális nád tematikus előíráscsoportban résztvevő területek kivételével a kötelezettségvállalással érintett egybefüggő területeknek a MePAR szerint lehatárolt támogatható területen kell elhelyezkedniük. A MePAR változása következtében a támogatói okirat nem kerül módosításra.
 • Az agrár-környezetgazdálkodási kifizetés támogatásba bevont kötelezettségvállalással érintett terület egyúttal nem vonható be az ökológiai gazdálkodás támogatásba is.

 

 • Kettős finanszírozás elkerülése:
 • A támogatást igénylő a „VP4-11.1.-11.2.-18 Ökológiai gazdálkodásra történő áttérés, ökológiai gazdálkodás fenntartása” felhívás keretében támogatott és a „VP4-11.1.1-11.2.1-21 Ökológiai gazdálkodásra történő áttérés, ökológiai gazdálkodás fenntartása” felhívás keretében kérelmezett területekre nem nyújthat be agrár-környezetgazdálkodási támogatási és kifizetési kérelmet.
 • A horizontális gyepterület, az MTÉT túzokvédelmi gyepterület, az MTÉT madárvédelmi gyepterület, az MTÉT hegy- és dombvidéki madárvédelmi gyepterület, az MTÉT nappali lepke-védelmi gyepterület és a belvíz érzékeny gyepterület tematikus előíráscsoportjai esetén, amennyiben a támogatást igénylő Natura 2000 gyepterület vonatkozásában kompenzációs támogatás igénybevételére jogosult, úgy az adott Natura 2000 gyepterületre vonatkozó agrárkörnyezetgazdálkodási kifizetés támogatási összege a NATURA 2000 gyepterület kompenzációs támogatás összegével csökkentésre kerül, függetlenül attól, hogy az adott évben a kedvezményezett igényelt-e az érintett területre Natura 2000 gyepterület kompenzációs támogatást.
 • A támogatást igénylő azon területének tekintetében támogatásra nem jogosult, amely alapján a zöldség-gyümölcs termelői szervezetekről szóló 50/2017. (X. 10.) FM rendelet alapján ugyanazon agrár-környezetgazdálkodásban vállalt előírás teljesítéséért támogatás került kifizetésre.
 • A kettős finanszírozás elkerülése érdekében nyilatkozattételre kötelesek mindazon termelői szervezetek, amelyekben a tagok között vannak az agrár-környezetgazdálkodási támogatásban részesülő kedvezményezettek. Ezen nyilatkozat alapján az agrár-környezetgazdálkodási támogatásban kedvezményezett tag nem részesülhet támogatásban azon – egy adott általa használt területen történő – előírás teljesítésért, amely területre figyelemmel az 50/2017. (X. 10.) FM rendelet alapján a termelői szervezet már támogatásban részesült.
 • Amennyiben az agrár-környezetgazdálkodási kifizetés keretében vállalt előírást a támogatást igénylő az adott évben az adott táblára vonatkozóan a 10/2015. (III. 13.) FM rendelet szerinti ökológiai jelentőségű terület előírásaként is el kívánja számolni, abban az esetben az adott évben ugyanazon terület vonatkozásában az agrár-környezetgazdálkodási kifizetés keretében a releváns agrotechnikai művelet bejelentést nem teheti meg és a jelen támogatás keretében vállalt előírás teljesítéseként nem fogadható el.

 

 • Gazdálkodási naplóval kapcsolatos kötelezettségek:
 • A gazdálkodási napló és a gazdálkodási napló kitöltéséhez kapcsolódó segédlet – a termeléshez kötött közvetlen támogatások igénybevételének szabályairól szóló 9/2015. (III. 13. ) FM rendelet 1. § 7. pontja alapján – a Magyar Államkincstár honlapján közleményben kerül közzétételre.
 • A támogatást igénylő a kötelezettségek teljesítésének ellenőrzése érdekében a gazdasága teljes területén elvégzett tevékenységekről, · a teljes kötelezettségvállalási időszakot érintően, · minden év január 1-jétől december 31-ig tartó időszakra vonatkozóan, · papír alapon vagy elektronikus úton, · folyamatosan · a közleményben kihirdetett kitöltési útmutató szerint köteles vezetni a fenti bekezdés szerinti gazdálkodási naplót, különös tekintettel az intézkedésben való részvétel jelölésére.
 • A tevékenységeket legkésőbb azok elvégzésétől számított egy héten belül rögzíteni kell a gazdálkodási naplóban, kivéve a növényvédelmi kezelésről szóló nyilvántartást (permetezési napló), amelyet a kezelés napján, · az állatállomány-változás nyomon követését, amelyet havi szinten és · a szervestrágya mérleg nyilvántartását, amelyet éves szinten kell vezetni.
 • A támogatást igénylő köteles az előző évre vonatkozó gazdálkodási naplónak a felhívás 12. számú mellékletben meghatározott adattartalmát adott évet követő év január 1. és január 20. között az adott évre vonatkozóan aktuális elektronikus formanyomtatványon, elektronikus úton, ügyfélkapun keresztül benyújtani a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatalhoz (a továbbiakban: NÉBIH). A gazdálkodási napló adattartalmának benyújtása vonatkozásában hiánypótlásnak helye nincs és a fenti határidő jogvesztő hatályú.
 • A gazdálkodási napló eredeti példányát – amely lehet papír formátumú, illetve elektronikus alapú – a támogatási időszak végét követő tizedik év végéig meg kell őrizni.

 

 • Jogszerű földhasználat:
 • A támogatást igénylőnek a területi puffer figyelembevételével meghatározott egységen belüli kötelezettségvállalással érintett egybefüggő terület (KET) teljes területén, a kötelezettségvállalás teljes időtartama alatt, az adott év minden napjára vonatkozóan jogszerű földhasználónak kell lennie. Amennyiben valamely fizikai blokkban túligénylés alakul ki, átfedés van a kötelezettségvállalással érintett egybefüggő területek, és/vagy valamely bejelentett terület között, avagy a bejelentett terület a tematikus előírás-csoportban nem támogatható területre fed rá, akkor a területi puffer nem vehető figyelembe.
 • A kifizető ügynökség a helyszíni ellenőrzés és adminisztratív ellenőrzés során a vizsgált évre/évekre és az adott év/évek minden napjára vonatkozóan ellenőrzi a jogszerű földhasználatot.