Amennyiben vélelmezett örökös kíván eljárni, akkor az egységes kérelemmel kapcsolatos eljárási cselekmény elvégzése előtt a vélelmezett örökösként történő nyilvántartásba vétel iránti kérelmét be kell nyújtania a lakóhely szerint illetékes megyei kormányhivatalhoz, vagy elektronikus úton az elektronikus kérelembenyújtó felületen.

A vélelmezett örökös nyilvántartásba vételére vonatkozóan a ügyfél-nyilvántartási közlemény rendelkezései (elérési útvonal: https://www.mvh.allamkincstar.gov.hu/ugyfelnyilvantartas ) irányadóak.

A halotti anyakönyvi kivonat kiállításának akadályoztatása esetén a Kincstár a vélelmezett örökös nyilvántartásba vételi kérelmének mellékleteként – kizárólag a SARS-CoV-2 koronavírus-világjárvány következményeinek elhárítása érdekében kihirdetett veszélyhelyzet időtartama alatt – elfogadja a halottvizsgálati bizonyítvány másolatát, amennyiben a benyújtó egyidejűleg nyilatkozik arról, hogy a másolat az eredetivel mindenben megegyezik.

A vélelmezett örökös csak a hagyatéki eljárás jogerős lezárását megelőzően jogosult eljárni, az azt követően vélelmezett örökösként elvégzett cselekményei semmisnek minősülnek. A hagyatéki eljárás jogerős lezárását követően elvégzett eljárási cselekmények kizárólag abban az esetben nem minősülnek semmisnek, ha a vélelmezett örökös a jogerős hagyatékátadó végzésben foglaltak alapján tényleges örökössé válik.

A 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (IX. 5.) Korm. rendelet 57/H. § (1) bekezdés szerint EMVA forrásból megvalósuló VP támogatások esetében, ha a támogatási jogviszony létrejöttét megelőzően a támogatást igénylő elhalálozik, a felhívás eltérő rendelkezése hiányában az örökössel nem köthető támogatási szerződés, az örökös részére nem adható ki támogatói okirat. Az 57/H. § (8) bekezdése alapján a felhívás erre vonatkozó rendelkezése szerint a támogatást igénylő vagy a kedvezményezett halála esetén a kifizető ügynökség a kedvezményezettel, annak halálakor együtt élt házastársa vagy törvényes rend szerinti örököse (a továbbiakban együtt: vélelmezett örökös) kérelmére a támogatás igénybevételéhez kapcsolódó eljárást megindíthatja. Ebben az esetben a Kincstár a szükséges eljárási cselekményeket a vélelmezett örökös bevonásával elvégzi, de érdemi döntést csak a jogerős hagyatékátadó végzés benyújtását követően hoz.