A pályázat célja a tanyasi gazdálkodás megújítása, újjáélesztése, a tanyasi életmód hátrányainak csökkentése, sajátos értékeinek megmentése, megőrzése. Az alföldi tanyás térségek fenntartható, a komplex vidékfejlesztéshez illeszkedő fejlődésének elősegítése érdekében a tanyán élők támogatása tanyagazdaság indítása, kiépítése, ezáltal a saját részre történő termelés alapjainak biztosítása, illetve az esetleges felesleg értékesítésének elősegítése, valamint a már meglévő tanyai gazdaságok támogatása, gazdálkodási feltételeik megerősítése.

Támogatható tevékenységek:

Az alábbi pontban meghatározott célok megvalósítására irányuló tevékenységekre, beruházásokra lehet pályázatot benyújtani:

  1. a tanyák és a tanyás térség megőrzése, fejlesztése érdekében a gazdaságok indításának és fejlesztésének mezőgazdasági csekély összegű támogatása célterület keretében (a továbbiakban: Célterület)

0 Standard Termelési Értékkel (a továbbiakban: STÉ) rendelkező, azaz induló tanyagazdaság, valamint 1-5999 STÉ-vel rendelkező tanyagazdaság fejlesztésére irányuló pályázati projekt:

1/a) tanyai lakóépület felújítására a pályázatban foglalt támogatott összköltség legfeljebb 50%-ig – villamosenergiához, ivóvízhez, valamint szennyvíz-kezeléshez és - elhelyezéshez kapcsolódó fejlesztések kivételével –,

1/b) gazdálkodási célú épületek felújítására, építésére,

1/c) gazdálkodást segítő gépek, eszközök fejlesztésére, beszerzésére,

1/d) karám, kerítés létesítésére, felújítására,

1/e) növényi és/vagy állati szaporító anyag vásárlására, beszerzésére,

1/f) állatállomány kialakítására, bővítésére,

1/g) a tanyán, a tanyagazdaságban előállított mezőgazdasági, élelmiszeripari és kézműves termékek (népi iparművészeti termék, népi kézműves termék, kézműves háziipari termék, kézműves élelmiszer) első eladásához szükséges, a gazdaságon belül történő előkészítő tevékenységet biztosító, feldolgozó kapacitások létesítésére, fejlesztésére – villamos energiához, ivóvízhez, valamint szennyvíz-kezeléshez- és elhelyezéshez kapcsolódó fejlesztések kivételével –,

1/h) tanyai lakó- és vagyonbiztonsági eszközök, rendszerek, valamint a biztonságot fokozó kommunikációs eszközök beszerzése, telepítésére;

A komplex, több célt megvalósító pályázatok az értékelés során előnyt élveznek!

Mit értünk tanyás térség alatt?

A pályázat során alföldi tanyás térségnek tekinthető Bács-Kiskun megye, Békés megye, Csongrád-Csanád megye, Hajdú-Bihar megye, Jász-Nagykun-Szolnok megye, Szabolcs-Szatmár-Bereg megye összes járása, továbbá Pest megye Ceglédi, Dabasi, Gyáli, Monori, Nagykátai, Nagykőrösi, Ráckevei, Szigetszentmiklósi, illetve Vecsési járása.

A pályázat keretén belül tanyának minősül a település külterületén fekvő, legfeljebb 1 hektár nagyságú olyan földrészlet, amelyhez a föld mellett növénytermesztés és/vagy állattenyésztés, továbbá az ezekkel kapcsolatos termékfeldolgozás és terméktárolás céljára létesített lakó- és gazdasági épület, illetve ilyen épületcsoport is tartozik, vagy az olyan földrészlet, amely az ingatlan-nyilvántartásban tanyaként szerepel.

Ki nyújthat be pályázatot?

A Célterület keretében pályázat benyújtására az a magánszemély, őstermelő vagy egyéni vállalkozó (a továbbiakban együtt: pályázó) jogosult, aki az ezeket bizonyító dokumentumok valamelyikének másolatával ezt igazolja, és azt a pályázathoz mellékeli, illetve aki a jelen pályázati felhívásban meghatározott tanyás térségben található település valamelyikén

  • lakóhelye szerint a pályázati felhívás közzétételét megelőző időponttól, azaz 2021. február 3. napját megelőzően életvitelszerűen a fejlesztés helyszínéül szolgáló gazdaság részét képező tanyán, mint lakóhelyén, vagy a lakóhelyével azonos településhez tartozó, a fejlesztés helyszínéül szolgáló gazdaság részét képező tanyán, mint tartózkodási helyén él,
  • (a lakcímkártya és a személyazonosító igazolvány másolatával kell alátámasztani, amelyet a pályázathoz mellékelni kell),a tanya a földhivatali ingatlan-nyilvántartás szerint a saját vagy a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 8:1. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti közeli hozzátartozója (azaz házastársa, egyeneságbeli rokona, örökbefogadottja, mostoha- vagy nevelt gyereke, örökbefogadó, mostoha- vagy nevelőszülője, illetve testvére) vagy őstermelők családi gazdasága tagjának, illetve családi mezőgazdasági társaság tagjának tulajdonában van (a postára adás napjánál 30 napnál nem régebbi elektronikus tulajdoni lap másolatával kell bizonyítani, amelyet a pályázathoz mellékelni kell. A megküldött dokumentumnak tartalmaznia kell, hogy az adott helyrajzi szám mely címhez tartozik, amely címnek meg kell egyeznie a lakcímkártyán feltüntetett címmel),
  • aki igazolja, hogy a pályázat benyújtását megelőző, vagy amennyiben erre vonatkozóan nem rendelkezik adatokkal, az azt megelőző teljes lezárt üzleti évben, mezőgazdasági tevékenységből származó legfeljebb 5 999 euró STÉ üzemmérettel rendelkezik (Az üzemméret megállapítása szempontjából a 275,25 forint/euró árfolyammal számolt 2010. évi STÉ adatok az irányadók);
  • aki nyilatkozik a pályázat benyújtását megelőző kettő és a folyamatban lévő üzleti évben saját jogon, illetve amennyiben egy és ugyanazon vállalkozásnak minősül más vállalkozással, úgy az egy és ugyanazon vállalkozás jogán kapott valamennyi, az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-i 1407/2013/EU bizottsági rendelet hatálya alá tartozó csekély összegű támogatás euróban kifejezett összegéről, a támogatóról, a támogatási vagy egyéb szerződés számáról és a támogatás-tartalomról szóló határozat számáról;
  • továbbá aki megfelel az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet) 11/A. §-ban foglalt követelményeknek.

Milyen mértékű lehet a támogatási összeg?

A pályázati felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló keretösszeg: 858.219.539,- Ft.

a) A megítélhető támogatás maximális összege – figyelembe véve a pályázó részére korábban folyósított csekély összegű támogatásokat – pályázónként legfeljebb 3.000.000 Ft. A pályázónak az igényelt támogatást a pályázati adatlapon forintban kell meghatározni.

b) A támogatás mértéke az összes jogosult, elszámolható költség – a támogatási keret lekötésének mértékétől vagy a pályázó által az előírtnál nagyobb arányú saját forrás vállalásától függően – legfeljebb 75%-a, fiatal gazdálkodók esetében (akik a pályázat benyújtásakor a 40. életévét még nem töltötték be) az összes jogosult, elszámolható költség legfeljebb 90%-a, de mindösszesen legfeljebb a pályázó, illetve a pályázó és a vele egy és ugyanazon vállalkozás vagy vállalkozások részére rendelkezésre álló szabad csekély összegű támogatási keretnek megfelelő forintösszeg.

c) A fejlesztés megvalósításához a pályázónak a pályázat tárgyát képező beruházás, fejlesztés teljes költségének minimum 25%-át, fiatal gazdálkodó esetében (akik a pályázat benyújtásakor a 40. életévét még nem töltötte be) minimum 10%-át saját forrásként biztosítania kell. A saját forrás önerő vagy hitel lehet. Az önerő lehet számlapénz, bankbetét, a pályázó nevére szóló értékpapír. A saját forrás meglétét a pályázat mellékleteként igazolni kell. Az igazoló dokumentumok mindegyikének a pályázó nevére kell szólnia. Az igazolás módja lehet banki számlakivonat, banki igazolás, nyilatkozat hitelintézettől, hitelszerződés, vagy értékpapír. Nem tekinthető saját forrásnak az államháztartás központi alrendszeréből kapott más költségvetési támogatás.

d) A pályázatok elbírálása során az igényeltnél alacsonyabb összegű támogatás is megítélhető. Az igényeltnél alacsonyabb összegű támogatás megítélése esetén – pályázati céltól függően – a pályázónak lehetősége van a pályázat műszaki/szakmai tartalmát az igényelt és az odaítélt támogatás különbségének összegével csökkenteni. A fentiek alól kivételt képez, ha a pályázó a költségvetésében az adott célra el nem számolható tételt jelölt meg, mert abban az esetben annak a tételnek az összegével – támogatási intenzitásnak megfelelően – csökken a megítélhető támogatás.

Mikor nyújtható be a pályázat?

A pályázatok elektronikus felületen történő szerkesztésére és kitöltésére 2021. február 18-a, 08 óra 00 perctől, véglegesítésére 2021. február 25-e, 8 óra 00 perctől – forráskimerülés esetének kivételével – 2021. március 4-e 23 óra 59 percig van lehetőség.

Forráskimerülés esetén – amennyiben a jelen felhívásban meghatározott keretösszeg 200 %-át eléri a már benyújtott pályázatok támogatási igénye –, annak megállapítását követően az AM jogosult felfüggeszteni a pályázat benyújtási időszakát. Ebben az esetben a támogatási célra vonatkozóan közleményt tesz közzé a Társaság a honlapján. Amennyiben az értékelés során megállapítható, hogy a benyújtott pályázatok támogatási igénye nem meríti ki a rendelkezésre álló keretet, az AM a közleményt visszavonja és egyúttal tájékoztató jelleggel közli a pályázati felület újranyitásának várható időpontját. Az AM jogosult a beadási véghatáridőig több alkalommal is felfüggeszteni a pályázatok beadását, illetve a felületet újra nyitni. A felület tényleges megnyitását a pályázónak kell figyelnie. Amennyiben az újranyitást a pályázó elmulasztotta, azzal kapcsolatban az AM felelősséggel és kártérítési kötelezettséggel nem tartozik. A pályázat felfüggesztéséről szóló közleménynek a Társaság honlapján történő megjelenése után a megkezdett pályázatok véglegesítésére nincs lehetőség.

A véglegesítést követően a pályázónak az adatlapot ki kell nyomtatnia és saját aláírásával minden példányt el kell látnia, majd 1 eredeti és 1 egyszerű másolati példányban a kötelező mellékletekkel vagy a bizonyító iratokkal együtt a pályázati adatlap véglegesítését követő 4 naptári napon belül

a Herman Ottó Intézet Nonprofit Kft., 1223 Budapest, Park u. 2. címre

egy zárt borítékban, igazolható módon, tértivevényes ajánlott elsőbbségi küldeményként kell elküldenie.

A pályázónak a pályázati dokumentáció eredeti és másolati példányának lapjait is sorba rendezve, de külön kell hagynia, nem kell azokat sem összetűznie, sem összefűznie, de azoknak tartalmaznia kell a folyamatos oldalszámozást.

A pályázat benyújtásához szükséges nyilatkozatok az elektronikus kitöltési felületen megtalálhatók, a pályázati adatlap véglegesítése után nyomtathatók és aláírhatók.

A Társaság a beérkezett pályázatokat formai, jogosultsági és tartalmi szempontból megvizsgálja. Az esetlegesen felmerült hiányosság esetén a pályázót a pályázat beérkezését követő 60 naptári napon belül, a hiányok megjelölésével postai úton hiánypótlásra szólítja fel. A pályázó a hiánypótlásról – szintén 1 eredeti és 1 egyszerű másolati példányban – a felszólítás kézhezvételétől számított 5 munkanapon belül 12 köteles gondoskodni. Hiánypótlásra csak egyszeri alkalommal van lehetőség a pályázati felhívás 21. pontjában foglalt mellékletek tekintetében. A pályázónak a hiánypótlás eredeti példányának a lapjait külön kell hagynia, nem kell azokat sem összetűznie, sem összefűznie. A pályázati felhívás 20. pontjában szereplő, kötelezően benyújtandó mellékletek hiánypótlás keretében nem pótolhatók. Amennyiben a nem hiánypótolható mellékletek nem, hiányosan, vagy nem megfelelően kerülnek benyújtásra, úgy a pályázat nem kerül hiánypótlásra, illetve befogadásra, hanem formai hiányosság miatt elutasításra kerül. Amennyiben bármelyik kötelezően benyújtandó melléklet nem, esetleg hiányosan, vagy nem megfelelően kerül benyújtásra, úgy a pályázat nem kerül befogadásra, hanem formai hiányosság miatt elutasításra kerül.

További részletek, a teljes pályázati felhívás itt  érhető el.