A Vidékfejlesztési Program keretében társfinanszírozott projektek megvalósításával kapcsolatos fontos kérdések tisztázása – Miniszterelnökség által kiadott tájékoztató alapján.

A VP módosítások fontosabb elemei 2.rész itt található.

Létszámtartásra vonatkozó szabályok

A kedvezményezetteknek - az új szabályozás értelmében - a projekt megvalósítási időszakára vonatkozólag nem, csak a fenntartási időszakban kell vállalniuk, hogy a támogatási kérelem benyújtását megelőző üzleti év átlagos statisztikai állományi létszáma alapján meghatározott bázislétszámot fenntartják, illetve csak a fenntartási időszakban kell teljesíteniük a foglalkoztatotti létszám növelésére tett vállalásukat.

Fontos, hogy amennyiben a fenntartási időszakra vonatkozólag megállapításra kerül a létszám-fenntartási kötelezettség megszegése, úgy a Támogató a támogatási jogviszonytól eláll.

Közbeszerzés a VP támogatott projektek esetében

A közbeszerzési kötelezettség megállapítása és betartása a jogszabály alapján a támogatást igénylő, illetve a kedvezményezett feladata.

A részben vagy egészben európai uniós forrásból megvalósuló, valamint árubeszerzés és szolgáltatás megrendelése esetén az uniós értékhatárt elérő, építési beruházás esetén az ötszázmillió forintot elérő értékű közbeszerzési eljárásba az ajánlatkérő köteles felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadót bevonni.

Fontos hangsúlyozni, hogy még azon szervezetek - ideértve például az őstermelőket is– támogatott beszerzése is közbeszerzés keretében valósítható meg, melyek egyébként nem tartoznának a törvény hatálya alá, azonban a támogatás tárgyát (árubeszerzés, építési beruházás, szolgáltatás megrendelés) tekintve – figyelemmel a Kbt. részekre bontás tilalma szabályára – a támogatás összege eléri vagy meghaladja a nettó 40 millió forintot.

A támogatást igénylő a közbeszerzési eljárás lefolytatását saját felelősségérehatályos Támogatói Okirat nélkül is megkezdheti, azonban az Irányító Hatóság általi közbeszerzési utóellenőrzés lefolytatására és támogató tartalmú utóellenőrzési jelentés kiadására csak a támogatói döntés megszületését követően kerül sor.

A támogatást igénylő, illetve a kedvezményezett kötelessége, hogy az általa lefolytatott közbeszerzési eljárás eredményéről, eredménytelenségéről, az ajánlattevő(k) kizárásáról, a szerződés teljesítésére való alkalmatlanságának megállapításáról, ajánlatának egyéb okból történt érvénytelenné nyilvánításáról, valamint ezek részletes indokáról hozott döntéséről a döntés meghozatalát követő munkanapon, de legkésőbb az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegezés megküldésének napján értesítse az Irányító Hatóságot.

Az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegezés megküldését követő két munkanapon belül meg kell küldeni a közbeszerzési eljárás során keletkezett összes dokumentumot és a Kbt. 27. § (1)(2) bekezdése szerinti közbeszerzési szabályzatot az IH részére.

A kedvezményezett részére támogatás - a támogatási előleg-kifizetés kivételével - csak a támogató tartalmú utóellenőrzési vagy utólagos ellenőrzésről készült jelentés megléte esetén folyósítható!

Támogatási előleg igénylésére vonatkozó szabályok 

A Támogatói Okirattal jóváhagyott és megvalósítani kívánt beruházások előfinanszírozásához előleg vehető igénybe. Ezt a hatályos Támogatói Okirattal rendelkező, nem egyszeri elszámolást választó kedvezményezettek – akár konzorciumok is – a záró kifizetési igénylés benyújtásig bármikor igényelhetik. Az egyes pályázati felhívások „A finanszírozással kapcsolatos információk” című fejezetben minden esetben tájékoztatást adnak arról, hogy előleg igénylésére van-e lehetőség, amennyiben igen, akkor mennyi annak maximális mértéke.

Az előlegfizetés feltétele az igényelt előleg összegével megegyező összegű mértékű biztosíték nyújtása, ami kizárólag

  • készpénzletét,
  • garanciavállaló nyilatkozat,
  • garancia szervezet által vállalt kezesség,
  • biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó - kötelezvény, vagy állami kezesség lehet.

A biztosítéknak az előleggel történő elszámolás elfogadásáig kell rendelkezésre állnia. A biztosíték elfogadásáról és annak felszabadításáról is a Magyar Államkincstár, mint kifizető ügynökség dönt. Fontos, hogy a biztosíték kedvezményezettje minden esetben a Magyar Államkincstár legyen.

Nem kell biztosítékot felajánlaniuk az ún. közjogi szervezeteknek, mint például

  • helyi és nemzetiségi önkormányzatok,
  • költségvetési szervek,
  • köztestületek (kamarák),
  • a hatósági feladatot ellátó egyéb szervezeteknek, továbbá abban az esetben,
  • ha az előleg nem érné el az 500 eurónak megfelelő forintösszeget.

A kérelem elfogadása esetén az előleget a kedvezményezett számlájára utalja a Kincstár, de ha bankgarancia a biztosíték, arra is lehetőség van, hogy az ahhoz kapcsolódó ún. korlátozott rendelkezésű számlára fizessenek, mely által a biztosítékot nyújtó pénzintézet is nyomon követheti az előleg felhasználást.

A VP módosítások fontosabb elemei 2.rész itt található.