• Ki számít mezőgazdasági őstermelőnek?

A mezőgazdasági őstermelő az  a  16. életévét betöltött, a  mezőgazdasági őstermelői nyilvántartásban szereplő természetes személy, aki saját gazdaságában őstermelői tevékenységet folytat, melyet önállóan vagy őstermelők családi gazdaságának tagjaként végezheti.

Mezőgazdasági őstermelő kiegészítő tevékenységéből (falusi és agroturizmus, kézművesipari tevékenység, fűrészáru-feldolgozás, takarmány-előállítás, mezőgazdasági termékből élelmiszer előállítása, dohányfeldolgozás, bioüzemanyag-előállítás a mező-, erdőgazdasági tevékenység során keletkezett melléktermékek, növényi és állati eredetű hulladék hasznosítása, nem élelmiszercélú feldolgozása, valamint az ezekből a termékekből keletkezett termékek közvetlen termelői értékesítése, mezőgazdasági szolgáltatás, valamint a mezőgazdasági üzemhez tartozó termelési tényezők hasznosítása, értékesítése) származó éves bevétele nem haladhatja meg az őstermelői tevékenységből származó éves bevételének negyedét. Ha a  kiegészítő tevékenységből származó éves bevétele meghaladja a teljes őstermelői tevékenységből származó éves bevétele negyedét, akkor a kiegészítő tevékenység teljes bevétele nem minősül őstermelői tevékenységből származó bevételnek, és nem folytathat kiegészítő tevékenységet mezőgazdasági őstermelőként.

Hogyan történik a nyilvántartásba vétel?

A  nyilvántartásba vétel iránti kérelmet a  Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamarához kell benyújtani.

A kérelemnek tartalmaznia kell:

 1. a mezőgazdasági őstermelő családi és utónevét, születési családi és utónevét,
 2. születési helyét és idejét,
 3. adóazonosító jelét,
 4. anyja születési családi és utónevét,
 5. lakcímét,
 6. értesítési címét, telefonszámát, elektronikus levélcímét,
 7. a mezőgazdasági őstermelő FELIR azonosítóját, tevékenységeinek azonosítóját,
 8. a mezőgazdasági őstermelő nyilvántartásba vételének, nyilvántartásból törlésének dátumát,
 9. az őstermelői tevékenység végzésének helyét,
 10. a mezőgazdasági őstermelő által adott gazdasági évben termesztett növénykultúrák, -fajok megnevezését,
 11. a mezőgazdasági őstermelő által tartott állatfajok megnevezését,
 12. a mezőgazdasági őstermelő által értékesíteni kívánt növényi, illetve állati eredetű termékek megnevezését,
 13. a mezőgazdasági őstermelő által vadon gyűjthető termékek körét,
 14. a mezőgazdasági őstermelő által folytatott tevékenységek körét, azok tevékenység-azonosítóját,
 15. az arra vonatkozó adatot, hogy a mezőgazdasági őstermelő őstermelők családi gazdasága tagjaként végzi-e őstermelői tevékenységét, és ez esetben az őstermelők családi gazdaságának nyilvántartási számát,
 16. az őstermelők családi gazdaságának központját,
 17. az arra vonatkozó adatot, hogy a mezőgazdasági őstermelő az őstermelők családi gazdaságát képviseli,
 18. az őstermelők családi gazdaságának tagjainak hozzátartozói minőségére, illetve a hozzátartozói láncolatban elfoglalt helyére vonatkozó adatot

A  nyilvántartásban foglalt bármely adat megváltozásáról a  változást követő 15 napon belül értesíteni kell az Agrárkamarát.

A mezőgazdasági őstermelő törlésre kerül a nyilvántartásból, ha

a) kérelmezi a nyilvántartásból való törlést,

b) elhalálozik,

c) nem felel meg a mezőgazdasági őstermelő kritériumainak,

d) mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatás igénybevételéhez a támogatás nyújtása szempontjából lényeges körülmény tekintetében valótlan adatot szolgáltat,

e) a  változás-bejelentési kötelezettségét határidőben és az  erre irányuló felszólítás ellenére, a  felszólításban megjelölt határidőben nem teljesíti, vagy

f) a  mezőgazdasági igazgatási szerv ellenőrzése során véglegessé vált döntésével szabálytalanságot állapít meg, és a tevékenységtől való eltiltást 6 hónapon belül már alkalmazta.

A törlést követő 5 éven belül nem vehető nyilvántartásba mezőgazdasági őstermelőként az, akit az utolsó 3 okból kifolyólag töröltek.

mezőgazdasági igazgatási szerv ellenőrzi az  őstermelő tevékenységét, a  mezőgazdasági őstermelő által közölt és nyilvántartásba vett adatok és nyilatkozatok valódiságát, valamint az  őstermelői tevékenység során előállított termékek értékesítésének jogszerűségét. Szabálytalanság esetén bírságot szabhat ki, illetve elrendelheti a  mezőgazdasági őstermelő által forgalmazott termék forgalomból való kivonását, a  mezőgazdasági őstermelő költségére történő megsemmisítését, valamint a mezőgazdasági őstermelőnek a tevékenységtől történő eltiltását legfeljebb öt évig terjedő időtartamra.

 • Mit kell tudnunk az őstermelők családi gazdaságáról?

Az  őstermelők családi gazdasága olyan önálló jogalanyisággal és a  tagok vagyonától elkülönült vagyonnal nem rendelkező, legalább két, egymással hozzátartozói láncolatban álló mezőgazdasági őstermelő tag által létrehozott termelési közösség, amelynek keretein belül a  mezőgazdasági őstermelők az  őstermelői tevékenységüket saját gazdaságukban közösen, valamennyi tag személyes közreműködésén alapulva, összehangoltan végzik.

Hozzátartozó: a közeli hozzátartozó, az élettárs, az egyeneságbeli rokon házastársa, a házastárs egyeneságbeli rokona és testvére, és a testvér házastársa

Hozzátartozói láncolat: a házastárs, az egyeneságbeli rokon, az örökbefogadott, a mostoha- és a nevelt gyermek, az örökbefogadó-, a mostoha- és a nevelőszülő és a testvér

Egy mezőgazdasági őstermelő egyidejűleg csak egy őstermelők családi gazdaságának lehet tagja.

Hogyan történik az alapítás?

A tagok írásbeli szerződést kötnek, amely tartalmazza:

a) a  használatukban lévő mező-, erdőgazdasági hasznosítású földnek, a  használatukban lévő mezőgazdasági termelőeszközöknek, az  azokhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogoknak az  őstermelők családi gazdasága tagjai által végzett közös gazdálkodás érdekében való rendelkezésre bocsátást,

b) a folytatandó mezőgazdasági és kiegészítő tevékenységeket,

c) a személyes közreműködés formáját,

d) az őstermelők családi gazdaságát képviselő őstermelő személyét,

e) az őstermelők családi gazdaságának központját.

Az  őstermelők családi gazdasága a  nyilvántartásba vétellel jön létre. A  nyilvántartásba vétel iránti kérelemhez csatolni kell a hozzátartozói minőségről szóló igazolásokat és az írásbeli szerződést.

A változásokról az  őstermelők családi gazdaságának képviselőjének 15 napon belül kell értesítenie az Agrárkamarát.

Hogyan működik?

Az  őstermelők családi gazdaságának képviselője a  többi tag képviseletében az  őstermelők családi gazdasága tevékenysége körében jogokat szerezhet és kötelezettségeket vállalhat.

Az  őstermelői tevékenységgel előállított termék értékesítése során az  őstermelők családi gazdasága tagjának nevében, annak képviselőjeként az őstermelők családi gazdaságának bármelyik tagja vagy alkalmazottja is eljárhat.

A közös tevékenység nyeresége és veszteségeha a  tagok eltérően nem állapodnak meg az  őstermelők családi gazdaságának alapításáról szóló szerződésben – a tagok közt egyenlő arányban oszlik meg.

Az  őstermelők családi gazdaságát alapító szerződés hatályban marad bármely tag tagsági jogviszonyának megszűnése esetén, amíg a tagok száma egy főre nem csökken.

tagsági jogviszony megszűnik, ha

a) a tag őstermelők családi gazdaságából történő kilépését az őstermelői nyilvántartásban átvezetik,

b) a tagot törlik az őstermelői nyilvántartásból,

c) a tag elhalálozik,

d) a tag vonatkozásában a hozzátartozói láncolat megszakad.

Ha az  elhunyt tag örököse mezőgazdasági őstermelőnek minősül és a  többi taggal hozzátartozói láncolatban áll, akkor a tagok hozzájárulásával az őstermelők családi gazdaságába tagként beléphet.

Ha az  őstermelők családi gazdasága képviselőjének a  tagsági jogviszonya megszűnik, a  bejelentéssel egyidejűleg meg kell jelölni az új képviselő személyét. Ha b)-d) pont szerint történik a megszűnés, akkor a  tagoknak 15 napon belül be kell jelenteniük az új képviselő személyét.

A tagsági jogviszony megszűnése esetén a taggal hatvan napon belül el kell számolni.

mezőgazdasági igazgatási szerv ellenőrzi az  őstermelők családi gazdaságának tevékenységét, az  őstermelők családi gazdaságának képviselője által közölt és nyilvántartásba vett adatok és nyilatkozatok valódiságát, valamint a forgalomba hozott termékek értékesítésének jogszerűségét. Jogszerűtlen működés esetén bírságot szabhat ki, illetve elrendeli az  őstermelők családi gazdasága által jogellenesen forgalmazott termék forgalomból való kivonását és a  mezőgazdasági őstermelő költségére történő megsemmisítését, valamint a  mezőgazdasági őstermelőnek a tevékenységtől történő eltiltását legfeljebb öt évig terjedő időtartamra.

 • Mit értünk családi mezőgazdasági társaságon?

Családi mezőgazdasági társaságként gazdasági társaság, szövetkezet vagy erdőbirtokossági társulat a nyilvántartásba vételt követően működhet.

családi mezőgazdasági társaság olyan, a családi mezőgazdasági társaságok nyilvántartásában szereplő, kizárólag mező-, erdőgazdasági tevékenységet, illetve kiegészítő tevékenységet folytató gazdasági társaság, szövetkezet vagy erdőbirtokossági társulat, amelynek legalább két tagja van, és tagjai egymással hozzátartozói láncolatban állnak.

Egy személy egyidejűleg csak egy családi mezőgazdasági társaságban lehet tag.

Jogi személy a családi mezőgazdasági társaságnak – a saját üzletrész vagy a saját részvény megszerzése esetének kivételével – nem lehet tagja.

Hogyan történik az alapítás és nyilvántartásba vétel?

A családi mezőgazdasági társaságok nyilvántartása tartalmazza

a) a családi mezőgazdasági társaság

aa) nevét,

ab) cégjegyzékszámát;

b) a tagjainak

ba) családi és utónevét,

bb) születési családi és utónevét,

bc) születési helyét,

bd) születési idejét,

be) adóazonosító jelét,

bf) anyja születési családi és utónevét,

bg) hozzátartozói minőségére, illetve a hozzátartozói láncolatban elfoglalt helyére vonatkozó adatot.

családi mezőgazdasági társaság létesítő okiratában az  erdőbirtokossági társulatról szóló törvénynek, valamint a Ptk-nak az adott jogi személy létesítő okiratára vonatkozó rendelkezései mellett rendelkezni kell

a) a tagok tulajdonában vagy használatában levő egyes mező-, erdőgazdasági hasznosítású föld használatának a társaság részére történő átengedéséről,

b) a  mezőgazdasági termelőeszközöknek és a  vagyoni értékű jogoknak a  társaság részére történő átengedéséről,

c) a személyes közreműködés formájáról, annak elszámolási rendjéről.

családi mezőgazdasági társaság nyilvántartásba vétel iránti kérelméhez mellékelni kell az előző  bekezdésnek megfelelő létesítő okiratot és a tagok hozzátartozói láncolatának igazolását.

A  családi mezőgazdasági társaság tagjai a  hozzátartozói minőségükben bekövetkezett változásról kötelesek az Agrárkamarát 15 napon belül értesíteni.

Az Agrárkamara törli a nyilvántartásból a családi mezőgazdasági társaságot, ha

a) kérelmezi a nyilvántartásból való törlést,

b) megszűnik vagy egyesüléssé alakul,

c) tagjainak száma egy főre csökken,

d) a tagja tekintetében a hozzátartozói láncolat megszakad és e tag a tagsági jogviszonyát nem szünteti meg, vagy

e) mező-, erdőgazdasági tevékenységen és kiegészítő tevékenységen kívül más tevékenységet is végez.

Mi vonatkozik azokra, akik már most is rendelkeznek őstermelői igazolvánnyal vagy családi gazdaság tagjai?

 • Aki 2020. december 31. napján hatályos őstermelői igazolvánnyal rendelkezik, 2021. január 1. napjától kezdődően a törvényben meghatározott mezőgazdasági őstermelőnek minősül.
 • Akik 2020. december 31. napján hatályos közös őstermelői igazolvánnyal rendelkeztek, 2021. január 1. napjától kezdődően
  • a) személyükben a törvényben meghatározott mezőgazdasági őstermelőnek minősülnek;
  • b) együttesen őstermelők családi gazdaságaként működnek azzal, hogy az  őstermelők családi gazdasága képviselőjének azt a tagot kell tekinteni, akinek a nevére a közös őstermelői igazolványt kiállították.
 • Akik 2020. december 31. napján családi gazdaság tagjai voltak, 2021. január 1. napjától kezdődően
  • a) személyükben mezőgazdasági őstermelőnek minősülnek akkor is, ha nem felelnek meg az új jogszabályban meghatározott életkori feltételnek (16. életév);
  • b) együttesen őstermelők családi gazdaságaként működnek azzal, hogy az  őstermelők családi gazdasága képviselőjének azt a tagot kell tekinteni, aki a családi gazdaság vezetőjeként szerepelt a nyilvántartásban.
 • Aki 2020. december 31. napján családi gazdaság tagja volt, 2021. január 1. napjától mezőgazdasági őstermelőnek minősül akkor is, ha 2020. december 31. napjáig egyéni vállalkozóként folytatta tevékenységét. Az  Agrárkamara 2021. március 31. napjáig nyilatkozattételre hívja fel a  mezőgazdasági őstermelőt, milyen formában kívánja folytatni a tevékenységét (mezőgazdasági őstermelő vagy egyéni vállalkozó)
 • Akik 2020.december 31. napján közös őstermelői igazolvánnyal rendelkeztek vagy családi gazdaság tagok voltak 2021. június 30. napjáig az  őstermelők családi gazdaságára vonatkozó feltételeknek meg kell felelni és a közös őstermelői igazolvánnyal rendelkezők esetében az  őstermelők családi gazdaságának alapításáról szóló szerződést az  Agrárkamarának be kell nyújtani. Ennek elmulasztása esetén az  Agrárkamara az  őstermelői nyilvántartásból törli a tagok őstermelők családi gazdaságában történő részvételét.
 • Ha valamely, az  Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból folyósított támogatás nemzeti szinten meghatározott feltétele a  tevékenység egyéni vállalkozóként való végzését írja elő, a  feltételt megtartottnak kell tekinteni, ha az  intézkedésben résztvevő a  tevékenységet 2021. január 1-jétől őstermelőként végzi, az  ezzel ellentétes pályázati felhívási rendelkezés nem alkalmazható, az  egyéni vállalkozói működési formára vonatkozóan tett kötelezettségvállaláshoz joghatás nem fűződik és mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szerv a kifizetési kérelmet erre hivatkozással nem utasíthatja el.