A Vidékfejlesztési Program keretében társfinanszírozott projektek megvalósításával kapcsolatos fontos kérdések tisztázása a Miniszterelnökség által kiadott tájékoztató alapján.

A VP módosítások fontosabb elemei - 1.rész ITT található.

Műszaki tartalom, projekttartalom változása

  • A műszaki-szakmai tartalom változtatási lehetőségeinek alapelvei

A módosítási igény irányulhat a projekt műszaki tartalmi elemei közül egyre, vagy akár többre is.

Minden esetben projektszinten, egyedileg, az adott projekt sajátosságait és a módosítási igény magyarázatát mérlegelve születik döntés a műszaki-szakmai tartalom módosításának elfogadásáról.

A módosítás nem változtathatja meg a projekt alapvető célját. A módosítás nem irányulhat olyan szempontra, amely jogosultsági feltétel volt az értékelés során és a módosítást követően már nem teljesülne.

A projekt műszaki, szakmai tartalmának változása nem járhat együtt rangsorváltással. Pl. megvalósítási hely tekintetében konvergencia vagy központi régió; források tekintetében beruházási, vagy energiahatékonyságot javító források… stb.

  • A támogatási kérelemben megjelölt megvalósítási helytől történő eltérés

Amennyiben a megvalósítási hely módosítása során változik a támogatási intenzitás meghatározásának alapját képező járási besorolás, úgy:

- a megítélt támogatás nem növelhető, akkor sem, ha az új megvalósítási hely fejletlenebb járásban van az eredeti, a támogatási kérelemben megjelölt megvalósítási helyhez képest,

- a megítélt támogatás csökken, amennyiben az új megvalósítási hely fejlettebb járásban van az eredeti, a támogatási kérelemben megjelölt megvalósítási helyhez képest.

Az új megvalósítási helyet úgy kell megválasztani, hogy a csökkentett pontszámmal is elérje a támogathatósághoz szükséges minimális pontszámot.

A módosított megvalósítási helynek is meg kell felelnie a fejlesztéssel érintett ingatlanra vonatkozó, az egyes felhívásokban meghatározott feltételeknek. A rendezett tulajdoni és/vagy használati viszonyokat a kedvezményezettnek biztosítani kell és azokat a változás bejelentés során igazolni.

Az új helyszínnek a változás bejelentés benyújtásakor ugyanúgy meg kell felelnie a pályázati felhívás (jogosultsági) előírásainak, mint a korábbinak.

Az új megvalósítási hely tekintetében is igazolni kell az építési engedélyezési eljárás megindítását.

A megvalósítási helyszín módosítása során csak olyan települést, településrészt lehet megjelölni, amely a VP által meghatározott vidéki térségben található.

  • A műszaki tartalom változása

A beruházási jellegű felhívások esetében előfordulhat, hogy egy új technológia megjelenése vagy a projektbe tervezett építési tételek, eszközök árainak növekedése miatt szükségessé válik a műszaki tartalom változtatása.

Építéssel járó beruházás:

Építési engedélyköteles építési beruházás során műszaki tartalomváltozás minden, ami az engedélyes tervtől, vagy kiviteli tervtől eltér. Ebben az esetben a módosítás feltétele az építési engedély módosítása, valamint műszaki ellenőr nyilatkozata, hogy az építmény továbbra is megfelel a támogatási kérelemben bemutatott funkciónak. (Pl. beton tartószerkezet helyett acélszerkezet)

Nem engedélyköteles építési beruházás esetén a benyújtott tervek, leírásoktól való eltérés tekinthető műszaki, szakmai tartalom változásának.

Eszközbeszerzés esetén, ha a megvalósítás során más típusú (gyártmányú) gép, eszköz kerül beszerzésre, melynek műszaki paraméterei megegyeznek a támogatási kérelemben bemutatott és elfogadott gép/eszköz műszaki paramétereinek, úgy az nem tekinthető műszaki, szakmai tartalom változásnak. Ebben az esetben a kifizetési kérelemhez az új típusú/gyártmányú gépre vonatkozó 3 árajánlat benyújtása szükséges.

Az elszámolható költség és az igényelhető támogatás összege nem haladhatja meg a Támogatói Okiratban adott eszközre jóváhagyott összeget. Amennyiben a típus-/gyártmányváltással – de a műszaki, szakmai tartalom maradéktalan teljesülése mellett – költségmegtakarítást érnek el, úgy azt – indokolt esetben – más költségelemre / tevékenység megvalósítására átcsoportosíthatják.

A projekt, projektelem támogatási kérelemben benyújtott és elfogadott műszaki, szakmai tartalmának funkcionálisan egyenértékű változtatása lehetséges, amennyiben a helyettesítő műszaki, szakmai tartalom legalább olyan paraméterekkel bír, mint a hatályos szerződés részét képező tartalom (Például: tartósság, funkció, élettartam, terhelhetőség, kapacitás, stb.) és

- a módosítás oka jogszabály-változás, vagy (szak)hatósági előírás, vagy az igénybe vett - a jogszabály- vagy szerződésszerű teljesítéséért felelős - személy vagy szervezet (pl. tervellenőr, műszaki ellenőr) előírása vagy

- célja a beruházás, vagy működtetés, vagy egyéb fejlesztés szempontjából összességében költséghatékonyabb megoldás alkalmazása.

A projekt, projektelem támogatási kérelemben benyújtott és elfogadott műszaki, szakmai tartalmának csökkenése, azaz funkcionálisan csak részben egyenértékű műszaki, szakmai megoldással történő kiváltása főszabályként akkor lehetséges, ha a módosítás oka jogszabályváltozás, (szak)hatósági előírás, vagy előre nem látható, nem tervezhető, a kedvezményezettnek nem felróhatóan bekövetkezett esemény.

Amennyiben a műszaki-szakmai tartalom csökkenése nem jár együtt technológia módosítással, vagy egyéb szakmai indokkal, úgy az elszámolható összköltséget és az igénybe vehető támogatás összegét is arányosan csökkenteni kell az érintett tulajdonságtól, mennyiségtől való elmaradás arányában. Felhívjuk figyelmüket, hogy a pályázati felhívásban meghatározott belső korlátokat (pl. projekt előkészítés költsége) a csökkentett beruházási költség esetén is be kell tartani, így az elszámolható összköltség és a támogatás tovább csökkenhet.

  • Kifizetési kérelem, építési költségek elszámolása:

A kifizetési kérelemben az elszámolni kívánt építési tételeket be kell azonosítani ÉNGY tételeihez. A pályázati felhívások alapján 2017. november 30-ig a támogatási kérelem benyújtásakor érvényes ÉNGY referencia árakkal, míg a 2017. december 1-től benyújtásra kerülő kifizetési kérelmekben a kifizetési kérelem benyújtásakor érvényes ÉNGY referencia árakkal kell számolni. Amennyiben van olyan tétel, ami az ÉNGY-ben nem azonosítható be, és a támogatási kérelemben sem került bemutatásra, úgy arra a tételre vonatkozóan 3 db, a kifizetési kérelem benyújtásakor érvényes árajánlatot kell benyújtani.

Építési tételek közötti átcsoportosítás, valamint eszközbeszerzés és építési tételek közötti átcsoportosítás lehetősége

Amennyiben a támogatási kérelem költségsorain – a műszaki, szakmai tartalom maradéktalan megvalósulása mellett – megtakarítás keletkezik, úgy az felhasználható egy, vagy több költségnövekményt tartalmazó tétel ellensúlyozására. Fontos azonban, hogy amennyiben a megtakarítás nem kerül teljes mértékben felhasználásra a projekt más költségvetési során, abban az esetben csökkenni fog az elszámolható összköltség, valamint a támogatás összege is.

Az Irányító Hatóság az átcsoportosítási kérelmeket egyedileg bírálja el, mert ha olyan fókuszterületre vagy prioritásra kér az ügyfél átcsoportosítást, amelyen szabad forrás már nem áll rendelkezésre, úgy az Irányító Hatóság az átcsoportosítási kérelmet el kell, hogy utasítsa.

  • Projektmegvalósításra vonatkozó határidők

A beruházási típusú felívások esetében a kedvezményezett a Támogatói Okirat kézbesítésétől számított 12 hónapon belül köteles az első kifizetési kérelmét benyújtani és a megítélt támogatási összeg legalább 10%-ával megegyező összeggel elszámolni. A projekt fizikai befejezésére a Támogatói Okirat kézbesítését követő naptól számított, az egyes felhívásokban meghatározott időintervallum áll rendelkezésre.