Az Agrárminisztérium támogatási programja a húsmarha -és bivalytenyésztők termelési hatékonyságának növelése érdekében. A 41/2019. (VIII.30.) AM rendelete és a hozzátartozó 84/2020. (VIII.24.) számú Kincstár Közleménye alapján 2020. szeptember 1. és szeptember 20. között igényelhető a támogatás.

A támogatás összege a támogatási időszakban (tárgyévet megelőző év szeptember 1. és tárgyév augusztus 31. közötti időszak) tenyésztésbe állított apaállatonként

a)húshasznú tenyészbika esetén 750 ezer forint,

b) hústípusú magyartarka tenyészbika esetén 650 ezer forint,

c) magyar szürke tenyészbika esetén 400 ezer forint,

d) bivaly tenyészbika esetén 300 ezer forint

azzal, hogy a támogatás nem haladhatja meg az állattartó és a vele egy és ugyanazon vállalkozásnak minősülő vállalkozás részére rendelkezésre álló szabad csekély összegű támogatási keretet.

 

Amennyiben az állattartó az általános forgalmi adóról szóló törvény alapján

a)általános forgalmi adó levonására jogosult, akkor a nettó vételárat,

b) általános forgalmi adó levonására nem jogosult, akkor a bruttó vételárat

kell figyelembe venni.

A rendelet alapján 2020. évben nyújtható támogatás keretösszege 700 millió forint.

Támogatás igénybevételére az az állattartó (a továbbiakban: kérelmező) jogosult, aki vagy amely

a)a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. szerinti nyilvántartásba vételi kötelezettségének eleget tett, vagy legkésőbb a támogatási kérelem benyújtásával egyidejűleg kérelmezi nyilvántartásba vételét az Egységes Mezőgazdasági Ügyfél-nyilvántartási Rendszerbe;

b)a támogatási kérelem benyújtásának időpontjában

ba)nem áll felszámolási, végelszámolási eljárás vagy csődeljárás alatt,

bb)megfelel az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 50. § (1) bekezdés a)és c) pontjában foglalt követelményeknek,

bc)megfelel az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 11/A. §-ában foglaltaknak, és

bd)eleget tett az Európai Bizottság európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatás visszafizetésére kötelező határozatában foglalt feltételeknek;

c)hozzájárul az adatainak a tenyésztő szervezet általi kezeléséhez;

d)a támogatási kérelemmel érintett támogatási időszakban a tenyésztő szervezet törzskönyvében nyilvántartott legalább egy húshasznú szarvasmarha tenyészbikát, illetve egy bivaly tenyészbikát tenyésztésbe állított; és

e)rendelkezik

ea)az apaállat megvásárlását, illetve tenyésztésbe állítását igazoló dokumentumokkal, valamint

eb)a 119/2007. (X. 18.) FVM rendelet szerint bejelentett tenyészettel.

Egy tenyészbika után kizárólag a tenyésztésbe állítást követő első támogatási kérelem benyújtási időszakban és egy alkalommal igényelhető támogatás.

A kérelmező a bejelentett tenyészetében lévő, a tárgyév augusztus 31-én az ENAR szerinti adatbázisban nyilvántartott és ebben az időpontban legalább a 18 hónapos kort betöltött nőivarú szarvasmarha vagy bivaly minden megkezdett harminc egyedszáma után egy apaállat tenyésztésbe állításához igényelhet támogatást.

Az állattartó a tenyészetében lévő, a rendeletben meghatározott, azonos fajtához tartozó tehén minden megkezdett harminc egyedszáma után egy tenyészbika tenyésztésbe állításához igényelhet támogatást. 

Ha a bejelentett tenyészetben lévő, azonos fajtájú tehén egyedszáma nem éri el a harmincat, akkor egy tenyészbika tenyésztésbe állításához igényelhető támogatás.

A támogatási kérelemhez csatolni kell a tenyésztőszervezet igazolását arról, hogy a támogatási kérelemben megjelölt ENAR-számú és központi lajstromszámú állategyed a támogatási időszakban apaállatnak minősül, és azt a kérelmező a 41/2019. (VIII. 30.) AM rendelet 4. § (1) bekezdés d) pontja szerint tenyésztésbe állította. („a támogatási kérelemmel érintett támogatási időszakban a tenyésztőszervezet törzskönyvében nyilvántartott legalább egy húshasznú szarvasmarha tenyészbikát, illetve egy bivaly tenyészbikát tenyésztésbe állított”)

Egy állattartó egy támogatási időszakban egy támogatási kérelmet nyújthat be.

A támogatási kérelem tárgyév szeptember 1. és szeptember 20. között elektronikusan nyújtható be a Magyar Államkincstárhoz (a továbbiakban: Kincstár), a Kincstár által erre a célra rendszeresített elektronikus űrlapkitöltő felületen.

Ügyfélkapun keresztül a Kincstár oldalán az Elektronikus kérelemkezelés → Válságkezelő Program Átmeneti Támogatások → Válságkezelő Program –Tenyészbika átmeneti támogatás menüponton keresztül tölthető ki és nyújtható be.

Hiányosan benyújtott támogatási kérelem esetén a Kincstár a kérelmezőt – 5 napos határidő tűzésével – hiánypótlásra szólítja fel.

A támogatási kérelem módosítására a benyújtását követő naptól két napon belül, de legkésőbb a benyújtási határidő végéig 2020. szeptember 21-én 23:59:59-ig van lehetőség.