Az élelmiszeripari vállalkozások – a vállalkozás kapcsolt vállalkozásait is figyelembe véve – vissza nem térítendő támogatásként legfeljebb 800.000 euró mértékű átmeneti támogatást (a továbbiakban: átmeneti támogatás) jogosultak igénybe venni.

A 38/2020. (VII. 30.) AM rendelet (a továbbiakban: Támogatási rendelet) alapján egyszeri, vissza nem térítendő, átmeneti támogatás igényelhet a bortermelést végző vállalkozás (a továbbiakban: kérelmező) részére rendelkezésre álló szabad átmeneti támogatási keretének összegéig.

 

Ki jogosult a támogatásra?

Átmeneti támogatási kérelem benyújtására az a bortermelést végző vállalkozás (a továbbiakban: kérelmező) jogosult, aki vagy amely

a) a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 28. § (3) bekezdése szerinti nyilvántartásba vételi kötelezettségének eleget tett, és a 28. § (3a) bekezdésének megfelelően a támogatási kérelem benyújtásakor az Egységes Mezőgazdasági Ügyfél-nyilvántartási Rendszerben kérelemre nyilvántartásba vett ügyfélként szerepel;

b) a támogatási kérelem benyújtásának időpontjában

ba) nem áll felszámolási, végelszámolási, kényszertörlési eljárás vagy csődeljárás alatt,

bb) megfelel az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 50. § (1) bekezdés a) és c) pontjában foglalt követelményeknek,

bc) vállalja, hogy a bortermelő tevékenységét legalább 2020. december 31-éig fenntartja,

bd) – kisüzemi bortermelő kérelmező kivételével – rendelkezik az üzemeltetési hely tekintetében adóraktári engedéllyel vagy egyszerűsített adóraktári engedéllyel;

c) a támogatási kérelem benyújtásával egyidejűleg nyilatkozik

ca) arról, hogy 2019. december 31-én nem minősült nehéz helyzetben lévő vállalkozásnak,

cb) a 20/2020. (VI.19.) AM rendelet hatálya alá nem tartozó támogatási program vagy egyedi támogatás alapján általa és a vele kapcsolt vállalkozásnak minősülő vállalkozások által korábban már igénybe vett egyéb átmeneti támogatás összegéről euróban kifejezve,

cc) arról, hogy vállalkozása kapcsolt vállalkozásnak minősül-e,

cd) a kapcsolt vállalkozás adatairól (név, adószám vagy adóazonosító jel, ügyfél-azonosító),

ce) arról, hogy a támogatási kérelemben megjelölt nagyságú (hektár) árutermő szőlőültetvény területen (a továbbiakban: támogatható terület) a szőlőtermelő legfeljebb 90 mázsa/hektár hozammal szüretel szőlőt, és abból a kérelmező a 2020/2021. borpiaci évben bort állít elő,

cf) arról, hogy az átmeneti támogatási igény benyújtásának éve, valamint a támogatási kérelem benyújtását megelőző három év tekintetében folyamatosan rendelkezik borászati üzemengedéllyel,

cg) a 2018/2019. borpiaci évben HORECA szervezet részére, légi személyszállítást végző személy részére, nemzetközi repülőtér területén működő kiskereskedelmi egység részére, illetve közvetlenül a fogyasztók részére, valamint a Magyarország területén kiszerelt, külpiaci HORECA szervezet részére értékesített borászati termékek mennyiségéről és a 2018/2019. borpiaci évben értékesített teljes borászati termék mennyiségéről hektoliterben kifejezve két tizedesjegy pontossággal a matematikai kerekítés szabályait alkalmazva,

ch) a b) pontban foglaltakról,

d) által a 2017/2018-2019/2020. borpiaci évek átlagában a bor előállításához felhasznált szőlő mennyiségének több, mint 50%-át a szőlőtermelő termelte meg, és

e) a 2018/2019. borpiaci évben az általa előállított termék legalább 20%-át HORECA szervezet részére, légi személyszállítást végző személy részére, nemzetközi repülőtér területén működő kiskereskedelmi egység részére, illetve közvetlenül a fogyasztó részére, valamint a Magyarország területén kiszerelt, külpiaci HORECA szervezet részére értékesítette.

 

Milyen mértékű a támogatás?

Az átmeneti támogatás alapja azon támogatható terület nagysága,

a) amelyre valamennyi szőlőtermelő beleegyező nyilatkozatot tett arra vonatkozóan, hogy az a támogatás alapjául szolgálhat,

b) amelynek terméséről a szőlőtermelő a 2019/2020. borpiaci évben szüreti jelentést nyújtott be, és

c) amelynek teljes terméséből a kérelmező a 2019/2020. borpiaci évben bort állított elő.

Egy kérelmező legfeljebb harminc hektár támogatható terület után nyújthat be támogatási kérelmet.

Az egy hektár területre jutó átmeneti támogatás összege a kérelmező által a 2018/2019. borpiaci évben HORECA szervezet részére, légi személyszállítást végző személy részére, nemzetközi repülőtér területén működő kiskereskedelmi egység részére, valamint a Magyarország területén kiszerelt, külpiaci HORECA szervezet részére, illetve közvetlenül a fogyasztó részére értékesített borászati termékek mennyiségének és a 2018/2019. borpiaci évben értékesített teljes borászati termék mennyiségének hányadosa 600 000 forinttal szorozva.

 

Benyújtás módja, határideje:

elektronikus űrlapon: az Elektronikus kérelemkezelés → Válságkezelő Program Átmeneti Támogatások → Válságkezelő Program - HORECA borturizmus átmeneti támogatás menüponton keresztül tölthető ki és nyújtható be 

2020. augusztus 10. 00:00:00 és 2020. augusztus 24. 23:59:59 között