A Vidékfejlesztési Program Irányító Hatóságának vezetője az alábbi tájékoztatást adta ki a VP AKG15 és VP ÖKO15 programokkal kapcsolatosan.

Tájékoztatjuk a Tisztelt Kedvezményezetteket, hogy – megfelelve a www.kormany.hu oldalon, 2020. április 23-án megjelent közleménynek – a támogatások folyamatosságának biztosítása érdekében az Agrárminisztérium a VP4-10.1.1-15 kódszámú, „Agrár-környezetgazdálkodási kifizetés” című (a továbbiakban: AKG15) és a VP4-11.1-11.2-15 kódszámú, „Ökológiai gazdálkodásra történő áttérés, ökológiai gazdálkodás fenntartása” című (a továbbiakban: ÖKO15) pályázati felhívások kötelezettségvállalási időszakának meghosszabbítását tervezi. Hangsúlyozni szükséges, hogy az átmeneti időszakot érintő hazai részletszabályok kidolgozására és a módosított pályázati felhívások megjelentetésére csak azt követően kerülhet sor, ha az átmeneti időszak szabályait tartalmazó rendelet kihirdetésre került az Európai Unió hivatalos lapjában.

Az Agrárminisztérium – egyebek mellett a 2021. évi felkészülés érdekében is – kiemelten fontosnak tartja a gazdálkodók mielőbbi tájékoztatását, azonban a fentiekre tekintettel jelenleg csupán a módosítással kapcsolatos előzetes tervek ismertetésére van lehetőség. Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy jelen tájékoztatás nem tekinthető végleges álláspontnak, az AKG15 és az ÖKO15 pályázati felhívások kötelezettségvállalási időszakának meghosszabbítását érintő (alábbiakban ismertetett) tervezett rendelkezések – az átmeneti időszakra vonatkozó további információk ismeretében és az uniós jogszabályoknak való megfelelés érdekében – változhatnak!

Az AKG15 és az ÖKO15 pályázati felhívások kötelezettségvállalási időszakának meghosszabbítására irányuló fontosabb tervezett intézkedések az alábbiak:

- Az átmeneti időszak hosszát illetően az Európai Unió intézményei között még egyeztetések zajlanak, de a jelenlegi információk birtokában az IH a pályázati felhívások kötelezettségvállalási időszakának egy évvel történő meghosszabbítását tervezi.

- A kötelezettségvállalási időszak meghosszabbítása önkéntes lesz, amelyről a kedvezményezettek – a pályázati felhívás megjelenését követően, a felhívásban rögzített időszak alatt – az Államkincstár által rendszeresített és az Államkincstár által közzétett elektronikus formanyomtatvány ügyfélkapun keresztül történő benyújtásával nyilatkozhatnak.

- Azon támogatást igénylők nyújthatnak be nyilatkozatot a kötelezettségvállalási időszak meghosszabbítására vonatkozóan, akik a nyilatkozat beadásának időpontjában részt vesznek a programban (azaz ebben az időpontban rendelkeznek legalább egy, támogatásban részesülő kötelezettségvállalással érintett egybefüggő területtel).

- A kedvezményezettek az alábbiak szerint nyilatkozhatnak:

  • Támogatásba vont teljes területük vonatkozásában élnek a kötelezettségvállalási időszak meghosszabbításának lehetőségével, vagy
  • nem kívánnak élni a kötelezettségvállalási időszak hosszabbításának lehetőségével, így az ötödik év végén, 2020. december 31. napján befejezik a kötelezettségek teljesítését.

A kötelezettségvállalási időszak meghosszabbítására várhatóan tehát a támogatásba vont teljes terület vonatkozásában lesz lehetőség.

- Amennyiben a kedvezményezett nyilatkozata szerint élni kíván a kötelezettségvállalási időszak hosszabbításának lehetőségével, viszont a támogatásban részesülő kötelezettségvállalással érintett egybefüggő területe egészén vagy annak egy részén 2020.12.31-ét követően megszűnik a földhasználati jogosultsága, úgy a kötelezettségvállalás fennmaradó időtartamára vonatkozóan, az adott kötelezettségvállalással érintett egybefüggő terület vis maior miatti visszavonására az IH várhatóan lehetőséget fog biztosítani. Ennek keretében a kedvezményezett csak egész kötelezettségvállalással érintett egybefüggő területek visszavonásáról rendelkezhetne, a kötelezettségvállalással érintett egybefüggő területek részleges visszavonására várhatóan nem lesz lehetőség.

- A támogatottnak a képzési kötelezettséget a kötelezettségvállalási időszak eredetileg tervezett 5 évében egyszer, tehát 2020. december 31-ig kell teljesíteni – függetlenül attól, hogy nyilatkozik-e a kötelezettségvállalási időszak meghosszabbításáról vagy sem. A tervek szerint a hosszabbítás évét érintően is biztosítva lenne a kötelezettség átadásának lehetősége (2020. december 31-ig), így amennyiben a kötelezettségvállalási időszak meghosszabbítási idejére esne a kötelezettség átadása, úgy a képzési kötelezettséget a kötelezettségátadásra vonatkozó kérelem beadását követő évben kellene teljesítenie a támogatást igénylőnek (azaz a kötelezettség átvevőjének), a pályázati felhívásban foglaltak szerint.

- A jelenleg is szabályozott vis maior esetek miatti visszavonás mellett várhatóan a hosszabbítás évében is lehetőség lesz a vis maior esetek kivételével történő teljes kérelem/teljes tematikus előíráscsoport/kötelezettségvállalással érintett egybefüggő terület visszavonására, a pályázati felhívásban rögzítettek szerint.

Az AKG15 felhívás esetében – az előírásokat érintően – további speciális részletszabályok bevezetését tervezi az IH, az alábbiak szerint:

- Talajvizsgálat: A tervek szerint nem lenne szükséges a kötelezettségvállalási időszak utolsó évére ismételt talajvizsgálatot végeztetnie azon kedvezményezetteknek, akik élnek a kötelezettségvállalási időszak meghosszabbításának lehetőségével és a kötelezettségvállalás utolsó egy évében nitrátérzékeny területeiken nem használnak fel műtrágyát. Ebben az esetben a tápanyag-gazdálkodási terv elkészítéséhez elegendő lenne a 2020-ban érvényes – 5 évnél nem régebbi és a korábbi évek tekintetében folyamatos – talajvizsgálati eredmény megléte. Viszont amennyiben a kedvezményezett él a kötelezettségvállalási időszak meghosszabbításának lehetőségével és a kötelezettségvállalási időszak utolsó egy évében műtrágyát kíván felhasználni nitrátérzékeny területein (vagy annak egy részén), úgy – a jogszabályban foglalt gazdálkodási követelményeknek (JFGK) megfelelve –köteles lesz gondoskodni arról, hogy a kötelezettségvállalási időszak teljes időtartamára vonatkozólag folyamatosan rendelkezzen 5 évnél nem régebbi talajvizsgálati eredménnyel.

- Az agrotechnikai előírásokat (így különösen a középmély lazítás elvégzésére, a zöldtrágyanövény termesztésére, vagy istállótrágya, vagy baktériumtrágya kijuttatására), valamint a növényvédőszer mentes tartós zöldugar/méhlegelő szegély fenntartása vonatkozó előírásokat a kötelezettségvállalási időszak eredetileg tervezett (első) 5 évében kellene teljesítenie a Támogatást Igénylőnek. Ennek megfelelve, az ellenőrzésre is az 5. év végén kerül sor. Ugyanakkor a hosszabbítás évében, azaz a kötelezettségvállalás 6. évében – ezen előírások tekintetében – az IH nem tervez újabb kötelezettségre vonatkozó előírást.

- A vetésszerkezeti előírásokat érintően mindenekelőtt fontos kiemelni, hogy 100 ha alatti tematikus előíráscsoportba vont terület esetén a korábbi 5 év átlagában tervezett és megvalósított vetésszerkezeti arányok a 6 év átlagában nem lesznek elegendőek!

Várhatóan a 100 ha alatti tematikus előíráscsoportba vont terület esetén a kötelezettségvállalási időszak első 5 évében összevontan, a 6. évben pedig adott évre elkülönülten kell teljesíteni a vetésszerkezeti előírásokat, míg 100 ha feletti tematikus előíráscsoportba vont terület esetén nem várható változás, évente szükséges teljesíteni az előírást. 100 hektárnál kisebb területen gazdálkodó ügyfelek számára a vetésszerkezeti kötelezettség teljesítése az első öt év vonatkozásában az 5. év végén kerül ellenőrzésre (és az esetleges nem teljesítés akkor kerül szankcionálásra), a 6. évben az adott évet önmagában tekintve kell tehát teljesíteni a vetésszerkezeti előírásokat. Vetésszerkezeti előírások 6. évben történő teljesíthetősége miatt várható a zöldugar fogalmának olyan módon történő módosítása, hogy az az első öt támogatási évben legalább három egymást követő, a hatodik támogatási évben legalább egy évig tartó állandó vagy időszakos zöld növényi borítottságot jelentsen.

Továbbá a 73., 104., 130. és 156. számú előírások esetében várhatóan lehetőség lesz arra, hogy a kötelezettségvállalási időszak meghosszabbítása esetén a kötelezettségvállalási időszak utolsó évében, a tematikus előíráscsoporttal érintett teljes területen évelő növénykultúrák termesztésével vagy a vetésszerkezeti arányok betartásával kerüljön teljesítésre az előírás (az adott előírásban rögzítettek szerint).

Azoknak a gazdálkodóknak, akik vállalták, hogy a gazdálkodásba növényvédelmi és talajvédelmi szakirányítót vonnak be, felhívjuk a figyelmét, hogy a kötelezettségvállalási időszak meghosszabbítása esetén a szakirányítóval kötött szerződéseik hatályát is meg kell hosszabbítaniuk.

Végezetül ismételten felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a jelen tájékoztatóban szereplő információk, így a hosszabbítást érintő tervezett szabályok kizárólag előzetes tájékoztatás és a kedvezményezettek előzetes felkészülése érdekében kerültek ismertetése, végleges álláspont megjelentetésére jogalap hiányában nincs lehetőség.

Kérjük, hogy a további, illetve későbbi információk érdekében kövessék figyelemmel a www.palyazat.gov.hu honlapon megjelenő közleményeket!

Budapest, 2020. augusztus 17