A szőlőültetvényeken megvalósuló növényegészségügyi védekezés támogatásáról szóló 9/2016. (II. 15.) FM rendelet (a továbbiakban: Rendelet) alapján a növényegészségügyi megelőzés, illetve a növényegészségügyi felszámolás támogatása igényléséhez a szőlőtermelő, és a támogatás igénylésére felhatalmazott termelői szerveződés kifizetési kérelmet nyújthat be, amely alapján a védekezési időszakban a szőlőültetvényen kijuttatott növényvédőszer vételárához vissza nem térítendő támogatást vehet igénybe.

 

Hogyan kell benyújtanunk a kifizetési kérelmet?

A kifizetési kérelmet a Magyar Államkincstár által rendszeresített és a honlapján közzétett nyomtatványon kell benyújtani.

A N0757 (szőlőtermelő), és N0758 (igénylésre felhatalmazott termelői szerveződés) jelű kifizetési kérelmet a szőlő tárgyévi növényvédőszeres kezelését követően, de legkésőbb 2020. augusztus 15. kell benyújtani.

A benyújtás helye: a területileg illetékes, növényvédelmi igazgatási hatáskörében eljáró megyei kormányhivatal (a továbbiakban: növényvédelmi hatóság).

A benyújtás módja: postai úton

A 2020. augusztus 15-ét követően benyújtott (postára adott) kifizetési kérelmet a Kincstár visszautasítja.

A növényvédelmi hatóság a kifizetési kérelmet nyilvántartásba veszi és a kifizetési kérelem, valamint az ahhoz kapcsolódó mellékletek szakmai megalapozottságát – a készenléti tervben foglalt intézkedéseket és termelői kötelezettségeket is alapul véve – megvizsgálja, majd annak teljessége esetén azt záradékkal látja el és legkésőbb 2020. szeptember 15-ig továbbítja a kifizetési kérelmet a Kincstár részére.

A növényegészségügyi megelőzés támogatása a kifizetési kérelemben kizárólag abban az esetben igényelhető, amennyiben a Rendelet 6. § (1) bekezdésében meghatározott, a növényegészségügyi megelőzési támogatása igénybevételére vonatkozó kérelmet a szőlőtermelő, vagy a támogatás igénylésére felhatalmazott termelői szerveződés előzetesen már benyújtotta és azt a Kincstár befogadta.

 

Mit kell mellékelnünk a kifizetési kérelemhez?

- a Rendelet 4. § (3) bekezdése szerinti nyilatkozatokat;

- a növényvédőszer megvásárlását igazoló, a szőlőtermelő vagy az igénylésre felhatalmazott termelői szerveződés nevére kiállított és a kifizetési kérelem benyújtásának időpontját megelőzően teljeskörűen kiegyenlített számla másolatát;

- amennyiben a növényvédőszer megvásárlását igazoló számla a gépi bérmunka-szolgáltatást végző nevére került kiállításra, akkor a növényvédőszer gépi bérmunka-szolgáltatás útján történő kijuttatása esetén a gépi bérmunka-szolgáltatást végző által a szőlőtermelő vagy az igénylésre felhatalmazott termelői szerveződés nevére kiállított és a kifizetési kérelem benyújtásának időpontját megelőzően teljeskörűen kiegyenlített számla másolatát;

- a fent részletezett számlák pénzügyi rendezését hitelt érdemlően igazoló bizonylat – így különösen bankszámlakivonat vagy pénzintézet által kiadott, hiteles teljesítésigazolás – másolatát vagy a számla kiállítójának nyilatkozatát a számla pénzügyi rendezéséről, amennyiben a pénzügyi teljesítés ténye a számlán nem került feltüntetésre;

- a szőlőültetvényre vonatkozó tárgyévi permetezési napló másolatát; és

- ha a kifizetési kérelmet felhatalmazás alapján igénylő termelői szerveződés nyújtja be, a szőlőtermelőnek a támogatás igénylésére felhatalmazott termelői szerveződésben való tagsága igazolása céljából a termelői szerveződés alapszabályának vagy egyéb, ezt igazoló dokumentumának másolatát.