A 2020. támogatási évre vonatkozóan benyújtott egységes kérelmekkel kapcsolatban indult eljárás során a részletező táblázatokban szereplő bejelentett táblák, ökológiai jelentőségű területek, állategyedek, valamint az egységes kérelemben igényelt egyes támogatási intézkedésekre vonatkozó miniszteri rendeletekben előírt kötelező mellékletek csatolása vonatkozásában az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból, valamint a központi költségvetésből finanszírozott egyes támogatások igénybevételével kapcsolatos eljárási szabályokról szóló 22/2016. (IV. 5.) FM rendelet (a továbbiakban: egységes kérelem rendelet) 19. § (1) bekezdésében meghatározott előzetes ellenőrzést folytat le a Magyar Államkincstár az ellenőrzés időpontjáig benyújtott kérelmek adatainak felhasználásával.

Az előzetes ellenőrzés során feltárt meg nem felelések részleteit a kiküldött végzések melléklete tartalmazza.

Az előzetes ellenőrzés során a kérelmekben megadott parcellák tekintetében a nagyfelbontású űrfelvétel idősorok vizsgálata során potenciális eltérést állapított meg a MÁK azok határvonalaiban, illetve növénykultúrájában, melynek részletezését a végzés melléklete „Parcellák űrfelvétel idősoros vizsgálata során feltárt potenciális meg nem felelések” részletező táblázata tartalmazza.  

A kiküldött végzésben szereplő megállapításhoz kapcsolódóan lehetőség van az egységes kérelmek szankciómentes pontosítására, illetve egyéb adatváltozás bejelentésére. A rendelkezésre álló határidő a 809/2014/EU bizottsági végrehajtási rendelet 11.cikk (4) bekezdése és 15.cikk (2a) bekezdése alapján az egységes kérelem szankciómentes benyújtására vonatkozó határnaptól (május 15.) számított 35 nap, azaz legkésőbb 2020. június 19-ig.

Az alábbiak tekintetében kell felülvizsgálni a benyújtott egységes kérelmet:

  • Amennyiben a kérelem túligényléssel érintett, abban az esetben a melléklet „Túligénylések” részében található táblák igényelt területeinek – elsősorban az igényelt terület méretének – felülvizsgálata szükséges. Amennyiben a ténylegesen hasznosított és jogszerű földhasználattal alátámasztott terület eltér a kérelemben igényelt területtől, abban az esetben a terület igénylési adatainak pontosítása szükséges.
  • Amennyiben a kérelem tábla rajz átfedéssel érintett, abban az esetben a melléklet „Tolerancia feletti tábla/EFA elem átfedések” részében található táblák igényelt területeinek – elsősorban az igényelt terület rajzának – felülvizsgálata szükséges. Amennyiben a ténylegesen hasznosított és jogszerű földhasználattal alátámasztott terület, valamint a tábla/EFA elem elhelyezkedése eltér a kérelmében igényelttől, abban az esetben a tábla/EFA elem igénylési adatainak pontosítása szükséges.
  • Amennyiben a kérelemben igényelt valamely jogcímhez a Kincstár nyilvántartása alapján nem küldött be kötelezően csatolandó/meghatározott feltételek alapján csatolandó dokumentumot a melléklet „Előzetes ellenőrzés a csatolandó dokumentumok vizsgálatára” részében feltüntetett jogcímei tekintetében, abban az esetben azt pótolni szükséges.
  • Amennyiben a kérelem meg nem feleléssel érintett állategyedet tartalmaz, abban az esetben a melléklet megfelelő táblázata alapján a kérelem felülvizsgálata szükséges. Amennyiben az állategyed nem felel meg a támogatási kritériumoknak, úgy az igénylés felülvizsgálata javasolt. Az ENAR adatbázisban a kérelem benyújtását követően megtett visszamenőleges módosítások, javítások, pótlások a támogatás szempontjából nem fogadhatóak el.

A túligénylés, illetve a tolerancia feletti táblarajz átfedés miatt felülvizsgálandó táblák összesítőjét a melléklet „Összesítés a lehatárolások túligénylései, illetve a tábla/EFA átfedés vizsgálat eredményeire” része tartalmazza. Az összesítő táblázat használata segíti az előzetes ellenőrzés alapján szabálytalansággal érintett táblák maradéktalan felülvizsgálatát.

Az adatváltozás keretében történő tábla adatok pontosítását, valamint a kötelezően beküldendő dokumentumok pótlását a W0209-es elektronikus felületen tudja megtenni és ügyfélkapun keresztül tudja benyújtani.

A „W0209 Előzetes Ellenőrzés kérelem elnevezésű" felületre az előzetes ellenőrzés kapcsán a 2020-as egységes kérelem felülvizsgálatára felszólító végzés átvételét követően lehet belépni.

Amennyiben az egységes kérelemben bejelentett táblák kapcsán túligénylés vagy átfedés került megállapításra, abban az esetben az Egységes Kérelem -> Egységes kérelem2020. -> W0209 Előzetes Ellenőrzés Kérelem menüpont útvonalon megnyitott felületen láthatóak az egységes kérelemben bejelentett azon táblák, amelyek túligényléssel érintett referencia területen találhatók, illetve az ellenőrzések során megállapított átfedésben érintettek.

Amennyiben a felülvizsgálat után is érintett lesz a kérelem túligényléssel, vagy tolerancia feletti táblarajz átfedéssel, abban az esetben a Kincstár az egységes kérelem rendelet szerinti adminisztratív, illetve fizikai ellenőrzéseket hajtja végre a szabálytalansággal érintett területek vonatkozásában. A kötelezően csatolandó dokumentumok hiánya az érintett igénylés elutasítását vonhatja maga után.

Az alábbi képen az egységes kérelem új „Műhold” funkcióját jelöltem: