Tekintettel a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Korm. rendelet, valamint a Gazdaságvédelmi Akcióterv keretében a veszélyhelyzet ideje alatt egyes agrárszabályozási tárgyú rendelkezések eltérő alkalmazásáról szóló 122/2020. (IV. 16.) Korm. rendelet rendelkezéseire, szükségessé vált a kihirdetett veszélyhelyzet (a továbbiakban: veszélyhelyzet) idejére az Egységes Mezőgazdasági Ügyfél-nyilvántartási Rendszerben (a továbbiakban: ügyfél-nyilvántartási rendszer) történő nyilvántartásba vétel és változás bejelentés átmeneti szabályairól szóló közlemény kiadása. (A Magyar Államkincstár 25/2020. (IV. 21.) számú KÖZLEMÉNYE)

A Kincstár az ügyfél-nyilvántartási rendszerben történő nyilvántartásba vétel és változás bejelentés céljára, valamint az eljárásbeli jogutódlás bejelentésére a Közlemény 1-16. számú mellékleteiben szereplő nyomtatványokat rendszeresíti.

A Kincstár elektronikus kérelembenyújtó felülete (https://e-kerelem.mvh.allamkincstar.gov.hu/enter/) a veszélyhelyzet ideje alatt is zavartalanul működik, az Ügyfél-nyilvántartási ügyek menüpontban rendelkezésre álló elektronikus űrlapok továbbra is elérhetőek, elektronikus úton benyújthatóak.

A hatályos papír alapú nyomtatványok aláírt példánya a postai úton vagy személyesen történő benyújtáson kívül a közlemény szerinti szabályok alkalmazásával elektronikus úton, elektronikus másolatban, a hitelesített ügyindításhoz használható e-Papír szolgáltatás használatával is benyújtható, azzal, hogy a benyújtónak nyilatkoznia kell arról, hogy az elektronikus másolat az eredetivel mindenben megegyezik.

Az e-Papír szolgáltatás ügyfélkapus azonosítással vehető igénybe. Amennyiben a kérelmező nem rendelkezik ügyfélkapuval, úgy a jelen közleményben rendszeresített nyomtatványok elektronikus másolatát – az e-Papír szolgáltatás használatával – ügyfélkapus hozzáféréssel rendelkező eseti meghatalmazottja is benyújthatja a Kincstárhoz oly módon, hogy a beadványhoz a nyomtatványon kívül csatolja az annak benyújtására vonatkozó eseti meghatalmazás elektronikus másolatát (természetes személy meghatalmazó esetén a 17. számú, nem természetes meghatalmazó esetén a 18. számú melléklet szerinti mintát kell alkalmazni). Az eseti meghatalmazást a nem természetes személy kérelmező képviseletre jogosultjának a rá vonatkozó szabályok szerint hitelesítenie kell (alá kell írnia), magánszemély esetén pedig két tanúnak aláírásával kell igazolnia, hogy az eseti meghatalmazást a meghatalmazó és az eseti meghatalmazott előttük írta alá. Fontos hangsúlyozni, hogy eseti meghatalmazás elektronikus másolatának benyújtása esetén is szükséges a benyújtó nyilatkozata (a meghatalmazásra történő rájegyzéssel vagy külön nyilatkozat csatolásával) arról, hogy az elektronikus másolat az eredetivel mindenben megegyezik.

Az e-Papír szolgáltatás a https://epapir.gov.hu/ helyen, ügyfélkapus belépést követően vehető igénybe, a használatáról készített tájékoztató a https://epapir.gov.hu/sugo helyen érhető el.

Az e-Papír űrlap helyes kitöltése – a postai küldemények címzéséhez hasonlóan – a feldolgozás fontos feltétele. Kizárólag pontos kitöltése esetén biztosítható, hogy a benyújtott kérelem a lehető legrövidebb időn belül továbbításra kerüljön a lakóhely/székhely szerint illetékes kormányhivatal részére. Az ügyintézési határidő a kérelemnek a Kincstárhoz történő beérkezését követő munkanapon kezdődik.

A https://epapir.gov.hu/ helyen, az ügyfélkapus bejelentkezés után megjelenő e-Papír űrlapon az alábbi adatokat szükséges megadni:

Témacsoport: Mezőgazdaság, környezetvédelem

Ügytípus: Mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatáshoz közvetlenül nem kapcsolódó beadvány

Címzett: Magyar Államkincstár Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Támogatásokért Felelős Elnökhelyettes

A Levél tárgya mezőt a következő módon kell kitölteni: a kérelmező lakóhelye/székhelye szerint illetékes megye neve, a benyújtandó kérelem jelének első öt karaktere. Több tagból álló megyenév esetén a megyenév első tagját kell megadni. (Például: soproni lakóhelyű kérelmező által benyújtott G1040-03 jelű kérelem esetén a Levél tárgya mezőben szerepeltetendő szöveg: Győr, G1040)

Az e-Papír űrlap kitöltését követően a beadványhoz csatolandó a benyújtani kívánt kérelem (valamint eseti meghatalmazott által történő benyújtás esetén a kérelem benyújtására vonatkozó eseti meghatalmazás, és a nyilatkozat arról, hogy az elektronikus másolat az eredetivel mindenben megegyezik) elektronikus másolata. A benyújtott iratok a beadást követően továbbításra kerülnek a lakóhely/székhely szerinti illetékes kormányhivatalhoz, ahol megtörténik feldolgozásuk.

Az e-Papír beadvány sikeres feladásáról a benyújtó feladási igazolást kap személyes ügyfélkapujának értesítési tárhelyére. A tárhely a beérkező dokumentumokat, igazolásokat, nyugtákat 30 napig tárolja. Javasolt a feladási igazolás tartóstárba történő átmozgatása, mivel a tartós tárban a dokumentum korlátlan ideig megőrződik. Vitás esetben a kérelem benyújtásának tényét és időpontját a tárhelyén lévő feladási igazolással tudja bizonyítani.

Az e-Papír szolgáltatást csak abban az esetben vegye igénybe, ha a Kincstár elektronikus kérelembenyújtó felületének Ügyfél-nyilvántartási ügyek menüpontjában az adott ügyfél-nyilvántartási kérelem benyújtására elektronikus űrlap nem áll rendelkezésre, vagy az elektronikus űrlap benyújtásának feltételei nem adottak. (Ügyfél-nyilvántartási kérelem benyújtására rendszeresített elektronikus űrlapot az ügyfélkapuval rendelkező, kérelemre nyilvántartott ügyfél tud benyújtani saját nevében, vagy ügyfél-nyilvántartási ügyekre érvényes állandó meghatalmazás, illetve elsődleges képviselet alapján képviseltje nevében.)